Hopp til hovedinnhold
NHN

Oversikt over referanser brukt i denne veilederen.

 1. Meld. St. 9 (2012 – 2013) Én innbygger – én journal; Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren, Helse- og omsorgsdepartementet, 2012: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20122013/id708609/
 2. Veiviser; Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen, Helsedirektoratet, 2011: https://www.nsf.no/vis-artikkel/756226/17036/Hvordan-komme-i-gang-med-elektronisk-meldingsutveksling-i-kommunen
 3. Bridging the Gap – Electronic Messaging between Home Health Care and General Practitioners, Merete Lyngstad, 2015: https://www.researchgate.net/publication/301890763_Bridging_the_Gap_-_Electronic_
  Messaging_between_Home_Health_Care_and_General_Practitioners
 4. Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp: Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere, Helsedirektoratet, 2012: https://ehelse.no/standarder/bruk-av-pleie-og-omsorgsmeldinger-hisd-80806-2012
 5. Norm om informasjonssikkerhet, Direktoratet for E-helse, 2016: https://ehelse.no/normen
 6. Lov om Helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), Helse- og omsorgsdepartementet, 2017: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonelloven
 7. Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven), Helse- og omsorgsdepartementet, 2016: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-43?q=helseregisterloven
 8. Lov om pasient og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven), Helse- og omsorgsdepartementet, 2016: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
 9. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), Helse- og omsorgsdepartementet, 2017: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
 10. Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren, Helse- og omsorgsdepartementet, 2016: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-07-01-853?q=forskrift om ikt
 11. Vestlandsheftet; Veileder for utbredelse av elektroniske meldinger mellom kommune, fastlege og helseforetak på Vestlandet, Vestlandsløftet, 2012: https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00152/Veilederen_p__bokm__152543a.pdf
 12. Informasjonsflyt i øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD), Rapport fra KomUT, Norsk helsenett, 2016
 13. Samhandling med IKT (SIKT) 229623, Sluttrapport til Forskningsrådet, NTNU, 2016: https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-xmlui/handle/11250/2485620
 14. Nasjonal Handlingsplan for e-helse 2014-2016, Helsedirektoratet, 2014
 15. Referansekatalogen for e-helse, Direktoratet for E-helse, 2017
 16. Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017 – 2022, Direktoratet for E-helse, 2017: https://ehelse.no/strategi/nasjonal-e-helsestrategi-og-handlingsplan-2017-2022
 17. Tjenestebasert adressering, Direktoratet for E-helse, 2017
 18. Adresseregisteret, Norsk helsenett SF, 2017
 19. Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter
 20. Personvern og informasjonssikkerhet for psykologer, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer
 21. Rapport – Status for øyeblikkelig hjelp døgntilbud: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/status-for-oyeblikkelig-hjelp-dogntilbud
Fant du det du lette etter?