Hopp til hovedinnhold
NHN

Her finner du retningslinjer for bruk av elektronisk meldingsutveksling for fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Definisjon og avgrensning

Hensikten med kapittelet er å gi fysioterapeuter og ergoterapeuter retningslinjer for bruk av elektronisk meldingsutveksling med relevante kommunikasjonsparter.

Kapittelet er laget for

 • Alle fysioterapeuter og ergoterapeuter ansatt i privat, offentlig og frivillige helsetjenester/institusjoner
 • Private fysioterapeuter med og uten kommunalt driftstilskudd

Veilederen beskriver en optimal flyt for elektronisk meldingsutveksling. I enkelte tilfeller vil det bli skissert en meldingsflyt som ikke er mulig på grunn av begrensinger i meldingstyper i enkelte EPJ-system. Der dette er tilfellet, må det avtales en alternativ meldingsflyt med samhandlingsparter.

Veilederen omtaler ikke organisering i den enkelte tjeneste eller kommune.

Føringer

Les mer om overordnede føringer og forskrifter i Del 1 – Elektronisk meldingsutveksling.

Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter gir føringer for når fysioterapeuter[19] kan søke trygderefusjon. Veilederen personvern og informasjonssikkerhet for psykologer, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer,[20] viser forenklet hvilke lovkrav fysioterapeuter har i forhold til personvern og informasjonssikkerhet, blant annet bruk av EPJ.

Adressering

Se del 1 for informasjon om tjenestebasert adressering.

Følgende tjenesteadresser skal registreres i Adresseregisteret og vil fungere som kommunikasjonspart til og fra disse tjenestene:

 • Fysioterapi
 • Ergoterapi

Tjenesteadressene er hentet fra følgende kodeverk på Volven:

 • 8666 - Felles tjenestetyper

Tjenesteadressen fysioterapi skal opprettes av alle virksomheter som har en fysioterapitjeneste, herunder både kommunale og private fysioterapeuter og fysioterapeuter med spesialisering.

Tjenesteadressen ergoterapi skal opprettes for kommunikasjon med ergoterapeuter, samt kommunikasjon omkring ergoterapeutiske problemstillinger.

Standard meldingsflyt

Meldingsutveksling skal avtales mellom de enkelte virksomhetene i forkant av igangsetting. Se avsnitt om testing og produksjonssetting i Del 2.

Alle aktive kommunikasjonsparter skal være registrert i Adresseregisteret. For å se om aktuell kommunikasjonspart er elektronisk må du søke/slå opp i Adresseregisteret. Dette gjøres direkte i EPJ eller via https://register.nhn.no/Ar (kun tilgjengelig via Helsenettet).

Rutinen nedenfor beskriver elektronisk meldingsutveksling mellom samhandlingsparter der en av aktørene benytter adressene beskrevet under adressering.

Før behandling/oppfølging

Pasient oppsøker aktuelt tjeneste eller tjenesten mottar en henvisning. Pasienten får time/oppfølging og tjenesten gir eventuelt tilbakemelding på henvisning til henviser ved bruk av meldingstypen forespørsel.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Under behandling/oppfølging

Forespørsel kan sendes dersom det er behov for ytterligere informasjon eller avklaringer mellom aktørene.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Etter behandling/oppfølging

Epikrise sendes til fastlege, henvisende instans og eventueltandre samarbeidsaktører som har behov for informasjon

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Meldingsutveksling mellom fysioterapi- og ergoterapitjenesten og Helfo/NAV

Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt

Aktøroversikt

Ikke alle EPJ-system har alle meldingstyper tilgjengelig, og det kan være behov for å benytte alternativ meldingstype. Samhandling og meldingstype må avtales med hver enkelt samhandlingsaktør.

Oversikt over aktørene tjenesten samhandler med, samt eventuelle avvik fra standard meldingsflyt.
Samhandlingsaktør Avvik fra standard meldingsflyt
Spesialisthelsetjenesten (aktuell tjeneste)
Ved kommunikasjon med avtalespesialister og andre helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten, må man ta kontakt med aktuell aktør for å avtale.

Det kan forekomme visse unntak på tilgjengelige meldinger i de ulike regionene.

Fastlege
Kommunale helsetjenester
 • Saksbehandling
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Sykepleietjenesten
 • Psykisk helsetjeneste
 • Frisklivsentral
 • Logoped
 • Helsestasjon- og skolehelsetjeneste
 • Fengselshelsetjeneste
 • ØHD

Ved bruk av samme EPJ kan ikke elektronisk meldingsutveksling benyttes.

Ikke mulig å sende epikrise fra EPJ i pleie- og omsorgstjenesten.

Ikke alle tjenester er tilgjengelige for elektronisk kommunikasjon.

Privat aktør:
 • Fysioterapitjeneste
NAV (Sykemelding. Gjelder kun manuellterapeuter.)
HELFO (Behandlerkravmelding for fysioterapeuter. For kommunal EPJ er løsning for behandlerkrav under utvikling. Inntil videre må annen metode for innmelding brukes.)
NAV - Hjelpemiddelsentral

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

Bedriftshelsetjenesten

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

Kommunale tjenester
 • Barnevernstjeneste
 • PPT

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

Fant du det du lette etter?