Hopp til hovedinnhold
NHN

Her finner du retningslinjer for bruk av elektronisk meldingsutveksling for smitteverntjenesten.

Definisjon og avgrensning

Hensikten med dette kapittelet er å gi aktører som benytter tjenesteadressen "smittevern" i kommunehelsetjenesten tydelige retningslinjer for elektronisk meldingsutveksling.

Kapittelet beskriver informasjonsflyt og meldinger mellom aktører innen spesialist- og kommunehelsetjenesten, fastlege og nasjonale registre (MSIS og SYSVAK). Dette gjelder fra rekvirering av prøve til mottak av prøvesvar, samt elektronisk meldingsutveksling i forbindelse med pasientoppfølging og meldeplikt om smittsomme sykdommer til FHI.

Veilederen omhandler ikke lovpålagt varslingsplikt for smittsomme sykdommer til kommuneoverlege, eller visning av prøvesvar i for eksempelKjernejournal eller HelseNorge.

Veilederen omtaler ikke organisering i den enkelte tjeneste eller kommune. For andre tjenester se egne delkapittel.

Føringer

Les mer om overordnede føringer og forskrifter i Del 1 – Elektronisk meldingsutveksling.

Lovverket legger klare føringer for smittevernsarbeidet, herunder overvåking av smittsomme sykdommer gjennom melding og varsling. I smittevernloven er helsepersonell pålagt å samhandle for å forhindre at syke pasienter smitter flere. Hvilke sykdommer som er meldingspliktige og eventueltvarslingspliktige bestemmes i MSIS-forskriften (se også merknad til § 3-1).

Informasjon om MSIS-meldinger finner du på FHI sine sider.

SYSVAK-registerforskriften omhandler meldeplikt av vaksiner til SYSVAK for vaksiner gitt utenfor barnevaksinasjonsprogrammet.

Vaksinasjon inngår som en del av forebyggende smittevernarbeid i kommuner. Vaksiner som er gitt skal registreres i pasienten sin EPJ der vaksine settes og rapporteres til SYSVAK. I det forebyggende arbeidet er det behov for at helsepersonell som dokumenterer vaksinasjon av en pasient i sitt EPJ-system, har mulighet for å kunne sende elektronisk melding om vaksinasjon til aktører, i tråd med gjeldende retningslinjer.

Adressering

Se del 1 for informasjon om tjenestebasert adressering.

Følgende tjenesteadresse skal registreres under kommunens oppføring i Adresseregisteret og vil fungere som kommunikasjonspart til og fra denne tjenesten:

 • Smittevern

Tjenesteadressen er hentet fra følgende kodeverk på Volven:

 • 8663 Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste mv.

Standard meldingsflyt

Meldingsutveksling skal avtales mellom de enkelte virksomhetene i forkant av igangsetting.
Se avsnitt om hvordan komme i gang og testing og produksjonssetting.

Smittevern kan ha behov for samhandling med mange aktører, både spesialisthelsetjenesten, fastlegene, kommunale aktører, Nasjonalt Vaksinasjonsregister SYSVAK og MSIS-register (Folkehelseinstituttet). Tjenesten har behov for å kunne sende og motta henvisning, epikrise, rekvisisjon, svarrapport, dialogmeldinger, inkludert MSIS- og SYSVAK-meldinger.

Alle aktive kommunikasjonsparter skal være registrert i Adresseregisteret. For å se om aktuell kommunikasjonspart er elektronisk må du søke/slå opp i Adresseregisteret. Dette gjøres direkte i EPJ eller via https://register.nhn.no/Ar (kun tilgjengelig via Helsenettet).

Rutinen nedenfor beskriver elektronisk meldingsutveksling mellom samhandlingsparter der smittevern er en av aktørene.

Ved mistanke om smittsom sykdom

Pasient oppsøker/henvises til smitteverntjenesten.

BILDE

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Det må fremgå av rekvisisjonen hvem som skal motta kopi av prøvesvar.

Ved påvist smitte (meldepliktig og varslingspliktig) skal dette meldes til MSIS register og kommuneoverlege (se egen meldingsflyt med MSIS-register).

Under behandling/oppfølging

Ved behov sendes henvisning eller dialogmelding til spesialisthelsetjenesten eller fastlege.

Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt

Etter behandling

Epikrise kan benyttes når smittevern skal orienteres når smitte er påvist hos inneliggende pasient - og videre oppfølging skal gjøres av smitteverntjenesten etter utskriving.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Eventuelt kan dialogmeldinger brukes for å avtale videre oppfølging.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Meldingsutveksling mellom smitteverntjenesten og Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK

Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt

Meldingsutveksling mellom smitteverntjenesten og MSIS-register

MSIS-melding skal sendes til MSIS-register (Folkehelseinstituttet) og til kommuneoverlegen i den kommunen der den smittede bor. Dersom den smittede oppholder seg i en annen kommune enn der vedkommende bor, skal melding også sendes til kommuneoverlegen i den kommunen der den smittede oppholder seg.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

For tuberkulose skal behandlende lege i tillegg utfylle og sende skjemaet ”MSIS - Melding behandlingsresultat tuberkulose” ved (evt. avsluttende) kontroll etter 6-9 måneder. I dette skjemaet skal behandlingsresultatet registreres.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Aktøroversikt

Ikke alle EPJ-system har alle meldingstyper tilgjengelig, og det kan være behov for å benytte alternativ meldingstype. Samhandling og meldingstype må avtales med hver enkelt samhandlingsaktør.

Oversikt over aktørene tjenesten samhandler med, samt eventuelle avvik fra standard meldingsflyt.
Samhandlingsaktør Avvik fra standard meldingsflyt
Spesialisthelsetjenesten (aktuell tjeneste)

Det kan forekomme visse unntak på tilgjengelige meldinger i de ulike regionene.

Fastlege
Kommunale helsetjenester
 • Saksbehandling
 • Legetjeneste ved sykehjem mv.
 • Sykepleietjeneste
 • Psykisk helsetjeneste
 • Helsestasjon- og skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon for ungdom
 • Jordmortjeneste
 • Legevakt
 • Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD)
 • Migrasjonshelse

Ved bruk av samme EPJ kan ikke elektronisk meldingsutveksling benyttes.

Ikke alle tjenester er tilgjengelige for elektronisk kommunikasjon.

Private aktører
Røntgen og laboratorier
Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK
Kommuneoverlege (de fleste kommuneoverleger bruker ikke EPJ-system)

Kun mulig dersom kommuneoverlege bruker EPJ.

Folkehelseinstituttet

Webbasert skjema

Fant du det du lette etter?