Gå til hovedinnhold
Til brukere av hjemmekontorløsningen fra Norsk Helsenett: Benytter du Mac, anbefaler vi ikke å oppgradere operativsystemet til nyeste versjon (macOSX 11 Big Sur). Per i dag støttes ikke denne versjonen av hjemmekontorløsningen.

Koronasituasjonen

Som leverandør av kritiske tjenester til helsesektoren og helseforvaltninga, er vi opptatt av å sikre kapasitet og leveranser. Du kan lese mer om hjemmekontor, videoløsninger, driftsmeldinger og kontaktinformasjon på vår koronaside. Folkehelseinstituttet ber helsetjenesten melde covid-19-dødsfall med ny elektronisk løsning for dødsfall og dødsårsak.

Gå til koronasiden

Nasjonale e-helseløsninger

Vi utvikler, forvalter og drifter de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal og e-resept, samt grunndata i ulike registre.

Helsenorge.no

Informasjon om hva helsenorge.no er samt oversikt over kommende lanseringer for ny funksjonalitet.

Kjernejournal

Her finner du informasjon om kjernejournal – et nasjonalt system som deler informasjon på tvers i helsevesenet. I pasientens kjernejournal kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på sykehus eller legevakt.

E-resept

Informasjon om e-resept, ei elektronisk samhandlingskjede for sikker overføring av reseptinformasjon.

Grunndata

Grunndata inneholder informasjon om organisasjoner og personell i helse- og omsorgssektoren.

Helsenettet

Helsenettet er en sikker digital samhandlingsarena for alle aktører i helse- og omsorgssektoren hvor behandlere kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte. Når man er tilknyttet og registrert som bruker i Helsenettet får du gjennom medlemsskapet tilgang til en rekke tjenester. Du kan blant annet effektivt levere refusjonskrav til Helfo, sende henvisninger og epikriser, rekvirere pasientreiser, med mer.

Eksisterende medlem i Helsenettet

Nyttig informasjon for eksisterende medlemmer i Helsenettet.

Hva er Helsenettet?

Helsenettet er en sikker digital arena for alle aktører i helsesektoren, hvor du kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte.

Jeg ønsker å bli medlem i Helsenettet

Norsk Helsenett har brukere innen mange ulike deler av helse- og omsorgssektoren. For at hver kunde skal få et tilbud tilpasset sin situasjon, baserer vi vår prisstruktur på flere elementer.

Tredjeparts-leverandører

Vi legger til rette for at brukerne av Helsenettet skal få tilgang til nyttige og relevante tjenester. Mange av disse tjenestene leverer vi selv, mens andre leveres av tredjepartsleverandører.

Digital samhandling i helse- og omsorgstjenesten

Vi bidrar med innføring av nasjonale e-helsestandarder og bredding av elektroniske meldinger. Vi leverer tjenester som validerer at riktig informasjon kommer frem til riktig mottaker til rett tid, samt en rekke tjenester innen testing.

Elektronisk meldingsutveksling

Meldingsutveksling er i dag den viktigste formen for elektronisk informasjonsutveksling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren.

Innføring av e-helsestandarder

I henhold til nasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder har Norsk Helsenett ansvaret for å koordinere nasjonale innføringer innenfor elektronisk meldingsutveksling på oppdrag fra Direktoratet for e-helse.

Meldingsvalidator

Meldingsvalidator er et verktøy for myndigheter og aktører i helsesektoren som skal kartlegge nåsituasjonen, dokumentere utvikling og avdekke behovet for målrettede tiltak for enhetlig meldingsutveksling.

Testsenter

Norsk Helsenetts test- og godkjenningsordning skal hjelpe systemleverandører med enhetlig bruk og korrekt implementering av standarder for elektronisk samhandling.

Administrative tjenester til helseforvaltningen

Vi leverer tjenester innen arkiv, anskaffelser og IKT til virksomheter i helseforvaltningen. Vi gjør anskaffelser og inngår avtaler på vegne av virksomhetene, leverer og videreutvikler arkivtjenester, samt IKT-utstyr og brukerstøtte.

Anskaffelser

Vi leverer verdiskapende anskaffelsestjenester som støtter opp om samfunnsoppdragene til virksomhetene i den statlige helseforvaltningen.

Arkiv og dokumentforvaltning

Vi leverer og videreutvikler arkivtjenester til etatene under Helse- og omsorgsdepartementet.

IKT

Vi leverer IKT brukerstøtte, drift, forvaltning, overvåkning, beredskap og administrasjon av infrastruktur, applikasjoner og kontorstøtte/arbeidsflate til virksomhetene i den statlige helseforvaltningen.

Tjenestekatalog for helseforvaltningen

I tråd med tjenesteavtalene som er inngått med NHN sine kunder i helseforvaltningen presenteres her gjeldende tjenestekatalog pr. desember 2018.

Personvern og informasjons-sikkerhet

HelseCERT

HelseCERTs oppgave er å øke sektorens evne til å oppdage, forebygge og håndtere ondsinnede inntrengingsforsøk og andre uønskede IKT-hendelser.

Nasjonalt beskyttelsesprogram

Nasjonalt beskyttelsesprogram for helse- og omsorgssektoren (NBP) er en gratis tjeneste for virksomheter i sektoren.

Anbefalte sikkerhetstiltak

Digitale angrep kan forårsake nedetid på kritiske systemer. De største eksterne truslene er tjenestenektangrep fra internett og løsepengevirus som krypterer store filområder.

Aktuelle saker

Norsk helsenett i gang på Svalbard

Nå er Norsk helsenett på plass på Svalbard. Fem ansatte bidrar til å knytte Helse-Norge sammen, også fra det høye nord.

Arbeidet med Helseanalyseplattformen i gang

Det viktige arbeidet med å utvikle Helseanalyseplattformen er nå i gang. Norsk helsenett og Accenture har inngått kontrakt for å realisere Helseanalyseplattformen som skal være en sikker teknisk plattform som gir store gevinster til samfunnet ved at tilgangen til norske helsedata forenkles.