Hopp til hovedinnhold
NHN

Her finner du retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger for helsestasjon- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og jordmortjenesten.

Definisjon og avgrensning

Hensikten med kapittelet er å tydeliggjøre retningslinjer for elektronisk meldingsutveksling med relevante kommunikasjonsparter som er gjeldende for denne tjenesten.

Kapittelet er avgrenset til følgende områder:

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Helsestasjon for ungdom
 • Jordmortjenesten

For andre tjenester se egne delkapittel.

Veilederen beskriver ikke E-resept.

Veilederen omtaler ikke organisering i den enkelte tjeneste eller kommune.

Føringer

Les mer om overordnede føringer og forskrifter i Del 1 – Elektronisk meldingsutveksling.

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er i henhold til forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1 pliktig til å ha rutiner for samarbeid med fastleger, andre kommunale tjenester, den offentlige tannhelsetjeneste, fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten.

Nasjonal faglig retningslinje Helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Nasjonal faglig retningslinje for helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom gir også føringer for samarbeid.

Adressering

Se del 1 for informasjon om tjenestebasert adressering.

Følgende tjenesteadresser skal registreres i Adresseregisteret og vil fungere som kommunikasjonspart til og fra disse tjenestene:

 1. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 2. Helsestasjon for ungdom
 3. Jordmortjeneste

Tjenesteadressene er hentet fra følgende kodeverk på Volven:

 • 8663 Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste mv.
 • 8666 Felles tjenestetyper

De tre tjenesteadressene dekker følgende områder:

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten:
  • Barn 0 – 6 år
  • Barn, ungdom- og videregående skole 6 – 20 år
 • Helsestasjon for ungdom (HFU)
  • Ungdom 13 – 20 (23) år. (I noen kommuner tilbys tjenesten fra 12 – 25 år.)
   Områder som naturlig berører denne tjenesten er: prevensjon, kjønnssykdommer, graviditet, spiseforstyrrelser, rus, psykisk- og somatisk helse.
   Ved noen HFU jobber også psykolog og jordmor i tillegg til lege og helsesøster

Det er ikke alltid et tydelig skille i forhold til hvilken tjeneste meldingen skal sendes til, om det er helsestasjons- og skolehelsetjeneste eller helsestasjon for ungdom, da disse kan krysse hverandre. Det må ivaretas i den enkelte kommune, da helsesøster ofte er tilknyttet begge tjenestene.

 • Jordmortjenesten
  • Kommunikasjon i forbindelse med svangerskapsomsorgen skal jordmortjenesten benyttes. Dette inkluderer blant annet prøvesvar og epikriser på mor o.l.

Standard meldingsflyt

Meldingsutveksling skal avtales mellom de enkelte virksomhetene i forkant av igangsetting. Se avsnitt om testing og produksjonssetting i Del 2.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, jordmortjeneste og helsestasjon for ungdom har et stort samhandlingsbehov med mange aktører, både spesialisthelsetjenesten, fastlegene og kommunale aktører. Det største behovet i tjenesten i dag er å benytte henvisning, epikrise, rekvisisjon, svarrapport og dialogmeldinger. Elektronisk samhandling er pr i dag kun mulig med de som har et EPJ-system og er på Helsenettet.

Alle aktive kommunikasjonsparter skal være registrert i Adresseregisteret. For å se om aktuell kommunikasjonspart er elektronisk må du søke/slå opp i Adresseregisteret. Dette gjøres direkte i EPJ eller via https://register.nhn.no/Ar (kun tilgjengelig via Helsenettet).

Rutinen nedenfor beskriver elektronisk meldingsutveksling mellom samhandlingsparter der en av aktørene benytter adressene beskrevet under adressering.

Meldingsflyt

Henvisning til tjenestene skjer unntaksvis, men de vil kunne motta henvisning dersom det er relevant.

Ved fødsel sendes en (fødsels-) epikrise på barn til helsestasjon- og skolehelsetjenesten, og en (fødsels-) epikrise på mor til jordmortjenesten.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Ved behov for informasjon eller avklaringer kan det sendes forespørsel til relevante samarbeidsparter.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Ved fødsel så vil helseforetaket sende epikrise på barn og mor til hhv. Helsestasjon og skolehelsetjeneste og Jordmortjeneste.

Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt

Meldingsutveksling mellom aktuell tjeneste og Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK

Det er mulig å etterspørre pasientens registrerte vaksiner og registrere vaksiner som er gitt.

Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt

Meldingsutveksling mellom jordmortjenesten og Helfo/NAV

Aktuell tjeneste sender behandlerkravmelding for oppgjør.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Journalføring

Enkelte EPJ-system har mulighet til å overføre hele journaler til samme tjeneste/tjenester i andre kommuner. Viktig at man undersøker om mottaker kan ta i mot en journaloverføring før man sender.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Aktøroversikt

Ikke alle EPJ-system har alle meldingstyper tilgjengelig, og det kan være behov for å benytte alternativ meldingstype. Samhandling og meldingstype må avtales med hver enkelt samhandlingsaktør.

Oversikt over aktørene tjenesten samhandler med, samt eventuelle avvik fra standard meldingsflyt.
Samhandlingsaktør Avvik fra standard meldingsflyt
Spesialisthelsetjenesten (aktuell tjeneste)

Det kan forekomme visse unntak på tilgjengelige meldinger i de ulike regionene.

Fastlege
Kommunale helsetjenester
 • Saksbehandling
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Legevakt
 • Smittevern
 • Migrasjonshelse
 • Frisklivsentral
 • Psykisk helsetjeneste
 • Sykepleietjeneste

Ved bruk av samme EPJ kan ikke elektronisk meldingsutveksling benyttes.

Ikke alle tjenester er tilgjengelige for elektronisk kommunikasjon.

Private aktører
 • Avtalespesialister
 • Fysioterapi
Laboratorie/røntgeninstitutt
(offentlig og privat)
HELFO (Jordmoroppgjør)
Nasjonale registre
 • Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)
Kommunale tjenester
 • Barnevernstjeneste (pågående prosjekt for digitalt barnevern)
 • Kommunelege
 • Tannhelse
 • PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

Fylkeskommunale aktører
 • Tannhelse
Ikke mulig å samhandle elektronisk med.
Fant du det du lette etter?