Hopp til hovedinnhold
NHN

Her finner du retningslinjer for bruk av elektronisk meldingsutveksling for fengselshelse.

Definisjon og avgrensning

Hensikten med kapittelet er å gi ansatte i fengselshelsetjenesten retningslinjer for bruk av elektronisk meldingsutveksling med relevante kommunikasjonsparter.

Veilederen beskriver en optimal flyt for elektronisk meldingsutveksling. I enkelte tilfeller blir det skissert en meldingsflyt som ikke er mulig, på grunn av begrensinger i meldingstyper i enkelte EPJ-system. Der dette er tilfellet, må det avtales en alternativ meldingsflyt med samhandlingsparten.

Veilederen tar ikke hensyn til organisering i den enkelte tjeneste eller kommune.

Veilederen beskriver ikke E-resept.

Føringer

Les mer om overordnede føringer og forskrifter i Del 1 – Elektronisk meldingsutveksling.

Føringer for Helse- og omsorgstjenester til innsatt i fengsel er gitt i Veileder for helse og omsorgstjenester til innsatt i fengsel. Utgitt 1.11.13 – IS-1971. Forutsetninger for elektronisk meldingsutveksling mellom fengselshelse og samarbeidspartnere, inkludert publisering av tjenesten i Adresseregisteret er kommunens ansvar.

Adressering

Se del 1 for informasjon om tjenestebasert adressering.

Følgende tjenesteadresser skal registreres i Adresseregisteret og vil fungere som kommunikasjonspart til og fra disse tjenestene:

  • Fengselshelsetjeneste

Tjenesteadressene er hentet fra følgende kodeverk på Volven:

  • 8663 Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste mv.

Standard meldingsflyt

Meldingsutveksling skal avtales mellom de enkelte virksomhetene i forkant av igangsetting. Se avsnitt om testing og produksjonssetting i Del 2.

Alle aktive kommunikasjonsparter skal være registrert i Adresseregisteret. For å se om aktuell kommunikasjonspart er elektronisk må du søke/slå opp i Adresseregisteret. Dette gjøres direkte i EPJ eller via https://register.nhn.no/Ar (kun tilgjengelig via Helsenettet)

Rutinen nedenfor beskriver elektronisk meldingsutveksling mellom samhandlingsparter der fengselshelsetjeneste er en av aktørene.

Før behandling/oppstart

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Under oppholdet

Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt

Overføring mellom fengsel

Ved bytte av fengsel og HF-område vil aktive henvisninger til HF avsluttes. Det må da sendes ny henvisning til nytt HF-område.

Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt

Etter behandling/oppfølging

Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt

Aktøroversikt

Ikke alle EPJ-system har alle meldingstyper tilgjengelig, og det kan være behov for å benytte alternativ meldingstype. Samhandling og meldingstype må avtales med hver enkelt samhandlingsaktør.

Oversikt over aktørene tjenesten samhandler med, samt eventuelle avvik fra standard meldingsflyt.
Samhandlingsaktør Avvik fra standard meldingsflyt
Spesialisthelsetjenesten (aktuell tjeneste)
Ved kommunikasjon med avtalespesialister og andre helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten, må man ta kontakt med aktuell aktør for å avtale. Dette gjelder også for kommunikasjon med helseforetak.
Fastlege
Andre fengselshelsetjenester
Kommunale helsetjenester
  • Sykepleietjenesten
  • Saksbehandling
  • Psykisk helsetjeneste
  • Legevakt
Private spesialister
LAR Må sjekkes i hvert enkelt tilfelle hvilken meldingstype/-flyt.
Private rusbehandlingsinstitusjoner Må sjekkes i hvert enkelt tilfelle hvilken meldingstype/-flyt.
Tannhelsetjenesten

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

NAV

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

Apotek

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

Utenlandske fengsel og helsetjenester

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

Bedriftshelsetjenesten
Fant du det du lette etter?