Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Pleie og omsorg og psykisk helse

Bruk av PLO-meldinger med helseforetak

Definisjon og avgrensning

Hensikten med kapittelet er å tydeliggjøre retningslinjene for bruk av elektronisk meldingsutveksling mellom pleie og omsorgstjenesten/psykisk helsetjeneste og helseforetak.

Rutiner for samhandling omkring polikliniske pasienter dekkes ikke av denne veilederen.

Kapittelet er avgrenset til kommunikasjon med følgende tjenester:

  • Saksbehandling
  • Sykepleietjeneste
  • Legetjeneste ved sykehjem mv.
  • Psykisk helsetjeneste

Retningslinjene tar ikke hensyn til lokale avtaler som er inngått.

Føringer

Les mer om overordnede føringer og forskrifter i Del 1 – Elektronisk meldingsutveksling

Adressering

Se del 1 for informasjon om tjenestebasert adressering.

Følgende tjenesteadresser skal registreres i Adresseregisteret og vil fungere som kommunikasjonspart til og fra disse tjenestene:

  • Saksbehandling
  • Sykepleietjeneste
  • Psykisk helsetjeneste
  • Legetjeneste ved sykehjem mv.

Tjenesteadressen er hentet fra følgende kodeverk fra Volven:

  • 8663 Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste mv.
  • 8666 Felles tjenestetyper

Det er avsender som er ansvarlig for å adressere melding til riktig tjeneste. Flere av PLO-meldingene i samhandling mellom helseforetak og kommunale pleie- og omsorgstjenester har en forhåndsbestemt meldingsflyt. Derfor kan meldingene være "låst" eller hardkodet til en bestemt tjenesteadresse.Regionale forskjeller forekommer.

Oversikt som viser hvor ulike meldingstyper skal adresseres.
Meldingstype Adresserestil
Melding om innlagt pasient Sykepleietjeneste eller psykisk helsetjeneste
Helseopplysninger Saksbehandling
Melding om utskrivningsklar pasient Saksbehandling
Avmelding av utskrivningsklar pasient Saksbehandling
Utskrivningsrapport Sykepleietjeneste eller psykisk helsetjeneste
Epikrise Aktuell tjeneste*
Melding om utskrevet pasient Sykepleietjeneste eller psykisk helsetjeneste

* med aktuell tjeneste menes en av de som er nevnt over.

Standard meldingsflyt

Meldingsutveksling skal avtales mellom de enkelte virksomhetene i forkant av igangsetting. Se avsnitt om testing og produksjonssetting i Del 2.

Ved innleggelse

"Melding om innlagt pasient" sendes til Sykepleietjeneste eller Psykisk helsetjeneste avhengig av hvilke kommunale tjenester pasienten mottar, og skal følges opp av. "Innleggelsesrapport" sendes som svar på melding om innlagt pasient.

NB! Innleggelsesrapport kan sendes før "Melding om innlagt pasient" er mottatt dersom tjenesten er kjent med innleggelsen.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Dersom pasienten ikke mottar kommunale helsetjenester ved innleggelse, men har behov for dette etter utskrivelse, sendes "Helseopplysninger" som første melding til Saksbehandling.

"Helseopplysninger" skal sendes innen 24 timer på alle som mottar, eller har behov for kommunale helsetjenester.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Under oppholdet

Ved behov for avklaringer eller ytterligere opplysninger, kan "Forespørsel" og "Svar på forespørsel" benyttes. Meldingene kan sendes flere ganger i løpet oppholdet.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Dersom det er endringer i helsetilstand eller behov for nye eller endrede tjenester, skal oppdatert "Helseopplysninger" sendes. Meldingen kan sendes flere ganger i løpet av oppholdet.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Når utskrivningsklar

"Melding om utskrivningsklar pasient" sendes når pasienten er utskrivningsklar og har eller skal ha helsetjenester fra kommunen. Meldingen besvares av kommunen med tilbakemelding på utskrivningsklar pasient og tidspunkt for når kommunen kan ta i mot pasienten.

NB! Her er det lokale avtaler som regulerer svarfrister.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

"Avmelding av utskrivningsklar pasient" sendes dersom pasienten er meldt utskrivningsklar, og pasientens tilstand endres slik at pasienten ikke kan reise.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

NB! Ny melding om utskrivingsklar pasient og svar på denne meldingen må sendes på nytt.

Ved utskrivelse

Ved utskrivelse og før pasienten reiser, dersom pasienten har eller skal ha helsetjenester fra kommunen sendes "Utskrivningsrapport".

Illustrasjon som viser meldingsflyt

"Epikrise" sendes til henvisende lege og tjenesten som eventuelt skal følge opp pasienten etter sykehusoppholdet. Meldingen sendes FØR pasienten reiser hjem.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

"Melding om utskrevet pasient" sendes når pasienten reiser fra sykehuset, når pasienten har eller skal ha helsetjenester fra kommunen.

Illustrasjon som viser meldingsflyt