Hopp til hovedinnhold
NHN

Slik jobber Norsk helsenett med bærekraft

Norsk helsenett får en stadig viktigere rolle for helsetjeneste og innbyggere. Med dette følger også et ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling, og drive virksomheten på en ansvarlig og bærekraftig måte. Norsk helsenett har en ambisjon om å ta en tydelig og proaktiv posisjon innen bærekraft.

Hva er bærekraft for Norsk helsenett?

En kjent definisjon på bærekraftig utvikling er: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Bærekraftig utvikling handler om å jobbe godt og utvikle seg innenfor de tre dimensjonene sosiale forhold, økonomi og styring og klima og miljø. Det er balansen og samspillet mellom disse tre som avgjør om noe er bærekraftig eller ikke.

Norsk helsenett har valgt seg bærekraftsmål innenfor alle tre dimensjoner av bærekraft. I tillegg tror vi på at samarbeid er nøkkelen for å nå målene.

Norsk helsenetts utvalgte bærekraftsmål innenfor dimensjonene økonomi og styring, sosiale forhold og klima og miljø.
Norsk helsenetts utvalgte bærekraftsmål innenfor dimensjonene økonomi og styring, sosiale forhold og klima og miljø.

figur-tre-dimensjoner-med-marginer_2.png
Tre dimensjoner som spiller sammen, og avgjør om noe er bærekraftig.

Et bærekraftig samfunnsoppdrag

Det største bærekraftsbidraget fra Norsk helsenett er å levere på oppdraget og strategien som er staket ut mot 2026. Digitalisering er nemlig et viktig virkemiddel for å oppnå et bærekraftig helsevesen.

Det handler om å frigjøre tid til de varme hendene, slik at leger, sykepleiere og annet helsepersonell kan konsentrere seg om å levere gode, effektive og trygge helsetjenester.

Vi møter flere bærekraftsmål gjennom blant annet:

  • hvordan vi tilbyr trygg og sikker infrastruktur
  • hvordan vi jobber med personvern
  • innbyggers innsyn i egne helseopplysninger
  • løsninger som bidrar til et lavere klimaavtrykk for helsetjenesten.

Men, vi må også være sikker på at våre digitale tjenester og infrastruktur har den effekten som vi ønsker. Det er et viktig mål for oss at helsetjenesten kan ta ut bærekraftige gevinster av det vi leverer.

Vi ønsker å bli enda flinkere til å måle effekter av det vi leverer, slik at vi kan forsikre oss om at våre leveranser bidrar til en bærekraftig helsetjeneste.

En ansvarlig virksomhet

Norsk helsenett skal være en ansvarlig virksomhet. Med utgangspunkt i våre bærekraftsmål skal vi lage gode, relevante og realistiske tiltak innenfor flere områder.

Noen områder er vi allerede gode på, men vi ønsker å synliggjøre og måle bedre. På andre områder har vi forbedringspotensial, og må jobbe bedre for å komme dit vi ønsker å være.

Vi skal jobbe aktivt for mangfold og likeverd blant våre ansatte, og bidra til trivsel og god fysisk og psykisk helse. Vi skal være en lærebedrift med fokus på kompetanseheving. Vi skal være ansvarlige innkjøpere, både med tanke på miljø og klima, anstendig arbeid og menneskerettigheter. Og vi skal gjøre vårt for å ta ned klimagassutslipp.


Hvordan jobber vi med bærekraftig utvikling?

Norsk helsenett har valgt å arbeide systematisk med bærekraft, og benytter et rammeverk basert på SDG Compass. SDG Compass, utviklet av FN, er et faglig forankret og godt anerkjent rammeverk for prosesstilnærming til bærekraftig utvikling.

Prosessen i Norsk helsenett består av flere steg:

  1. Bevisstgjøring. Heve kompetansen om bærekraft hos alle ansatte i Norsk helsenett, blant annet gjennom e-læring.
  2. Kartlegging. Kartlegge våre styrker og vårt potensiale for forbedring.
  3. Vesentlighetsanalyse. Undersøke hva som er viktig for våre interessenter, og se på hvilke områder vi kan påvirke.
  4. Velge bærekraftsmål. Innsikten vi får gjennom steg 1-3 danner grunnlaget for å velge mål og fokusområder.
  5. Tiltak og handlingsplaner. Utarbeide løfter og konkrete tiltak knyttet opp mot bærekraftsmålene.

Norsk helsenett sine bærekraftsmål ble besluttet i styremøte desember 2022. Våren 2023 skal vi arbeide med løfter, tiltak og handlingsplaner. I tillegg gjennomfører vi løpende strakstiltak der vi ser det er nødvendig.

Arbeid med bærekraftig utvikling krever både kompetanse og modning. I Norsk helsenett er vi opptatt av at de ansatte skal forstå hva bærekraft betyr og at de ansatte skal settes i stand til å ta bærekraftige valg. Vi er også opptatt av å lære av andres gode arbeid og erfaringer, og samarbeide der vi kan bli sterkere sammen.

Kontakt oss om bærekraft

Chris Guldberg direktør for kommunikasjon og bærekraft
Maria Einarsen Pretorius senior prosjektleder