Hopp til hovedinnhold
NHN

Her finner du retningslinjer for bruk av elektronisk meldingsutveksling for legevakt.

Definisjon og avgrensning

Hensikten med kapittelet er å gi legevakter retningslinjer for bruk av elektronisk meldingsutveksling med relevante kommunikasjonsparter.

Legevakt er en tjeneste for øyeblikkelig helsehjelp når fastlege ikke er tilgjengelig der pasienten oppsøker legevakt/tilkaller legevakt ved akutt sykdom/skade når fastlege ikke er tilgjengelig. I de fleste tilfeller er det ikke legevakten, men fastlegen som følger opp pasienten i etterkant av legevaktbesøket. Vanligvis er det ikke er noe elektronisk kommunikasjon i forkant av konsultasjonen.

Legevaktstjenesten kan være kommunal, interkommunal eller privat, og det varierer hvordan legevakttjenesten er organisert i den enkelte kommune. Det kan være:

 • Døgnbemannet legevakt
 • Daglegevakt
 • Legevakt som dekker kveld, helg og/eller natt og helligdag
 • Fastleger som har legevakt
 • Privat legevakt

Legevakten er sentral når det gjelder innleggelser i Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD), og i de fleste kommuner er det legevakten som tilkalles ved akutt sykdom/skade på institusjoner når sykehjemslege ikke er tilgjengelig.Veilederen beskriver ikke E-resept, og omtaler ikke organisering av tjenesten i den enkelte kommune.

Føringer

Les mer om overordnede føringer og forskrifter i Del 1 – Elektronisk meldingsutveksling.

Kommunene plikter å ha legevaktordning som gjennom hele døgnet skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp og foreta nødvendig oppfølging.

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) gir føringer for hva kommunal legevaktsordningen skal inneholde.

Adressering

Se del 1 for informasjon om tjenestebasert adressering.

Følgende tjenesteadresse skal registreres i Adresseregisteret og vil fungere som kommunikasjonspart til og fra denne tjenesten:

 • Legevakt

Tjenesteadressene er hentet fra følgende kodeverk på Volven:

 • 8663 Tjenestetyper for kommunal helse og omsorgstjeneste mv.

Når legevakten er kommunal skal den registreres under kommunes oppføring i Adresseregisteret. Når legevakten er interkommunal skal den registreres under vertskommunens oppføring i Adresseregisteret. Viktig at samarbeidende kommuner legges til under dekningsområdet i Adresseregisteret (se veileder). Når legevakten er privat skal adressen føres opp under aktuell virksomhet. Dette kan også være relevant ved interkommunale selskap (IKS).

Standard meldingsflyt

Meldingsutveksling skal avtales mellom de enkelte virksomhetene i forkant av igangsetting. Se avsnitt om testing og produksjonssetting i Del 2.

Legevakten har behov for å samhandle med aktører som fastlege, spesialisthelsetjeneste, laboratorie, røntgeninstitutt, kommunale helsetjenester, NAV, Helfo og Folkehelseinstituttet.

Tjenesten har behov for å kunne sende og motta epikrise, henvisning, rekvisisjon, svarrapport, dialogmelding, sykemelding og SYSVAK-melding.

Alle aktive kommunikasjonsparter skal være registrert i Adresseregisteret. For å se om aktuell kommunikasjonspart er elektronisk må du søke/slå opp i Adresseregisteret. Dette gjøres direkte i EPJ eller via https://register.nhn.no/Ar (kun tilgjengelig via Helsenettet).

Rutinen nedenfor beskriver elektronisk meldingsutveksling mellom samhandlingsparter der legevakt er en av aktørene.

Før behandling/oppstart

Vanligvis er det ingen elektronisk samhandling før pasienten kommer til legevakten.

Under behandling/oppfølging

Henvisning og/eller rekvisisjon sendes dersom det er behov for videre utredning/behandling.

Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt

Etter behandling

Epikrise sendes til fastlege.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Meldingsutveksling dersom påvist smitte (meldepliktig og varslingspliktig)

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Meldingsutveksling mellom legevakt og Helfo/NAV

Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt

Meldingsutveksling mellom legevakt og nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK

Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt

Aktøroversikt

Ikke alle EPJ-system har alle meldingstyper tilgjengelig, og det kan være behov for å benytte alternativ meldingstype. Samhandling og meldingstype må avtales med hver enkelt samhandlingsaktør.

Oversikt over aktørene tjenesten samhandler med, samt eventuelle avvik fra standard meldingsflyt.
Samhandlingsaktør Avvik fra standard meldingsflyt
Spesialisthelsetjenesten (aktuell tjeneste). Ved kommunikasjon med avtalespesialister og andre helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten, må man ta kontakt med aktuell aktør for å avtale. Dette gjelder også for kommunikasjon med helseforetak.
Fastlege
Røntgen
Laboratorie
Kommunale helsetjenester
 • Legetjeneste ved sykehjem mv.
 • Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD)
 • Sykepleietjeneste
 • Helsestasjon- og skolehelsetjeneste
 • Smittevern
 • Migrasjonshelse
 • Fengselshelse
 • Saksbehandling
 • Psykisk helsetjeneste

Ved bruk av samme EPJ kan ikke elektronisk meldingsutveksling benyttes.

Ikke alle tjenester er tilgjengelige for elektronisk kommunikasjon.

NAV/HELFO
SYSVAK
Folkehelseinstituttet (MSIS)

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

Kommunale tjenester
 • Barnevernstjeneste
 • Kommuneoverlege

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

Fant du det du lette etter?