Hopp til hovedinnhold
NHN

Her finner du retningslinjer for bruk av elektronisk meldingsutveksling for migrasjonshelse.

Definisjon og avgrensning

Hensikten med dette kapittelet er å gi aktører som benytter tjenesteadressen «Migrasjonshelse» i kommunehelsetjenesten tydelige retningslinjer for bruk av elektronisk meldingsutveksling.

Migrasjonshelse er en tjeneste der migranter som asylsøkere, flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og utenlandske studenter kan få hjelp til ulike helsetjenester. Hvilke ansvarsområder og arbeidsoppgaver hver enkelt migrasjonshelse har i den enkelte kommune varierer. Veilederen omtaler ikke organisering i den enkelte tjeneste eller kommune.

I dette kapittelet omfattes elektronisk meldingsutveksling i forbindelse med direkte pasientbehandling og oppfølgning av migranten.

Det er en forutsetning at migranten har et 11-siffret ID-nummer for at det skal kunne sendes elektroniske meldinger.

For andre tjenester se eget delkapittel.

Føringer

Les mer om overordnede føringer og forskrifter i Del 1 – Elektronisk meldingsutveksling.

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente er medlemmer av folketrygden, og har rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen ref. Pasient- og brukerrettighetsloven. Hvis personen ikke har fast opphold i landet gjelder Forskrift om tjenester til personer uten fast opphold.

Personer uten lovlig opphold i landet har rett til nødvendig og øyeblikkelig helsehjelp. Uansett oppholdsstatus vil alle barn under 18 år, gravide og alvorlig psykisk syke ha rett til helsehjelp.

Se veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flykninger og familiegjenforente for videre informasjon.

Adressering

Se del 1 for informasjon om tjenestebasert adressering.

Følgende tjenesteadresse skal registreres i Adresseregisteret og vil fungere som kommunikasjonspart til og fra denne tjenesten:

 • Migrasjonshelse

Tjenesteadressene er hentet fra følgende kodeverk på Volven:

 • 8663 Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste mv.

Standard meldingsflyt

Meldingsutveksling skal avtales mellom de enkelte virksomhetene i forkant av igangsetting. Se avsnitt om testing og produksjonssetting i Del 2.

Migrasjonshelse kan ha behov for samhandling med mange aktører, både spesialisthelsetjenesten, fastlegene, kommunale aktører, tannhelsetjenesten, Nasjonalt Vaksinasjonsregister og Folkehelseinstituttet. Tjenesten har behov for å kunne sende og motta henvisning, epikrise, rekvisisjon, svarrapport, dialogmeldinger, SYSVAK-meldinger og e-resepter.

Alle aktive kommunikasjonsparter skal være registrert i Adresseregisteret. For å se om aktuell kommunikasjonspart er elektronisk må du søke/slå opp i Adresseregisteret. Dette gjøres direkte i EPJ eller via https://register.nhn.no/Ar (kun tilgjengelig via Helsenettet)

Rutinen nedenfor beskriver elektronisk meldingsutveksling mellom samhandlingsparter der migrasjonshelse er en av aktørene.

Før behandling/oppfølging

Migranten oppsøker migrasjonshelse, migrasjonshelse skal motta en melding om ankommet person fra UDI/politi dersom det er overføringsflyktning. De kan også motta melding om ankomst fra andre aktører. Dette skjer enten på papir eller den aktuelle aktøren ringer inn til migrasjonshelse.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Under behandling/oppfølging

Det første som blir gjort i møte med tjenesten er den lovpålagte tuberkuloseundersøkelsen og den frivillige helseundersøkelsen.

Dersom det er behov for videre utredning/behandling sendes henvisning til den aktuelle aktøren.

Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt

Ved behov for ytterlig informasjon eller avklaringer kan det sendes forespørsel.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Dersom migrasjonshelse oppdager en meldepliktig smittsom sykdom skal det meldes til MSIS Folkehelseinstituttet med kopi til Kommuneoverlegen der personen bor.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Etter behandling/oppfølging

Dersom migranten flytter til ny kommune skal alle tuberkuloseresultater (både negative og positive svar) sendes videre til kommuneoverlegen i kommunen migranten flytter til.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Meldingsutveksling mellom aktuell tjeneste og Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK

Illustrasjon som viser meldingsflyt
Illustrasjon som viser meldingsflyt

Journalføring

Enkelte EPJ-system har mulighet til å overføre hele journaler til samme tjeneste/tjenester i andre kommuner. Viktig at man undersøker om mottaker kan ta imot en journaloverføring før man sender. Etter avtale kan det være aktuelt å sende til migrasjonshelse eller kommuneoverlege i ny kommune.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Aktøroversikt

Ikke alle EPJ-system har alle meldingstyper tilgjengelig, og det kan være behov for å benytte alternativ meldingstype. Samhandling og meldingstype må avtales med hver enkelt samhandlingsaktør.

Oversikt over aktørene tjenesten samhandler med, samt eventuelle avvik fra standard meldingsflyt.
Samhandlingsaktør Avvik fra standard meldingsflyt
Spesialisthelsetjenesten (aktuell tjeneste). Ved kommunikasjon med avtalespesialister og andre helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten, må man ta kontakt med aktuell aktør for å avtale.

Det kan forekomme visse unntak på tilgjengelige meldinger i de ulike regionene.

Røntgen
Laboratorie
Fastlege
Kommunale helsetjenester
 • Frisklivssentral
 • Helsestasjon- og skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon for ungdom
 • Jordmor
 • Legetjeneste ved sykehjem mv.
 • Legevakt
 • Psykisk helsetjeneste
 • Psykolog
 • Smittevern
 • Sykepleietjeneste
 • Fengselshelsetjeneste

Ved bruk av samme EPJ kan ikke elektronisk meldingsutveksling benyttes.

Ikke alle tjenester er tilgjengelige for elektronisk kommunikasjon.

Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK
Kommuneoverlege

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

Folkehelseinstituttet

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

Tannhelsetjenesten

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

Fant du det du lette etter?