Hopp til hovedinnhold
NHN

Her finner du retningslinjer for bruk av elektronisk meldingsutveksling for frisklivssentraler.

Definisjon og avgrensning

Frisklivssentralen er en del av det samlede kommunale helsetilbudet. Formålet med arbeidet i frisklivssentralen er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom.

Hensikten med kapittelet er å gi ansatte i frisklivssentraler retningslinjer for bruk av elektronisk meldingsutveksling med relevante kommunikasjonsparter.

Kapittelet beskriver en optimal flyt for elektronisk meldingsutveksling.

Veilederen omtaler ikke organisering i den enkelte tjeneste eller kommune.

Føringer

Les mer om overordnede føringer og forskrifter i Del 1 – Elektronisk meldingsutveksling.

Frisklivssentral er en kommunal helsetjeneste og skal følge gjeldende lover og forskrifter. De føringer som er overordnet, gjelder også for frisklivssentraler.

Helsedirektoratet har utarbeidet en egen veileder for kommunale frisklivssentraler som beskriver kvalitetskrav og anbefalinger for etablering, organisering og tilbud ved kommunale frisklivssentraler.

Kommunene er gjennom Lov om folkehelsearbeid pålagt å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som kan virke inn på denne. Frisklivssentral kan være en samarbeidspart i det lokale folkehelsearbeidet, blant annet gjennom veiledning og informasjon til befolkningen.

Adressering

Se del 1 for informasjon om tjenestebasert adressering.

Følgende tjenesteadresse skal registreres i Adresseregisteret og vil fungere som kommunikasjonspart til og fra denne tjenesten:

  • Frisklivssentral

Tjenesteadressene er hentet fra følgende kodeverk på Volven:

  • 8663 Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste mv.

Denne adressen gjelder for alle kommunale frisklivssentraler. Tjenesten opprettes under kommunens oppføringen i Adresseregisteret.

Standard meldingsflyt

Meldingsutveksling skal avtales mellom de enkelte virksomhetene i forkant av igangsetting. Se avsnitt om testing og produksjonssetting i Del 2.

Frisklivssentraler har et stort samhandlingsbehov med mange aktører. Fastlege, annet autorisert helsepersonell og NAV kan henvise til frisklivssentraler. Personer uten henvisning kan ta direkte kontakt med sin lokale frisklivssentral.

Alle kommunikasjonsparter som man skal samhandle elektronisk med, skal være registrert og aktiv i Adresseregisteret. For å se om aktuell kommunikasjonspart er elektronisk, må du søke/slå opp i Adresseregisteret. Dette gjøres direkte i EPJ eller via https://register.nhn.no/Ar (kun tilgjengelig via Helsenettet).

Rutinen nedenfor beskriver elektronisk meldingsutveksling mellom samhandlingsparter der frisklivssentralen er en av aktørene.

Før behandling/oppstart

Pasient oppsøker frisklivssentralen, eller tjenesten mottar en henvisning. Pasienten får time og/eller oppfølging, og tjenesten gir tilbakemelding ved bruk av meldingstypen Status på henvisning (forespørsel).

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Under behandling/oppfølging

Forespørsel kan sendes dersom det er behov for informasjon eller avklaringer mellom aktørene.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Etter behandling/oppfølging

Epikrise sendes til fastlege, henvisende instans og eventueltandre samarbeidsaktører som har behov for informasjonen.

Illustrasjon som viser meldingsflyt

Aktøroversikt

Ikke alle EPJ-system har alle meldingstyper tilgjengelig, og det kan være behov for å benytte alternativ meldingstype. Samhandling og meldingstype må avtales med hver enkelt samhandlingsaktør.

Oversikt over aktørene tjenesten samhandler med, samt eventuelle avvik fra standard meldingsflyt.
Samhandlingsaktør Avvik fra standard meldingsflyt
Spesialisthelsetjenesten (aktuell tjeneste)

Det kan forekomme visse unntak på tilgjengelige meldinger i de ulike regionene.

Fastlege
Kommunale helsetjenester
  • Saksbehandling
  • Psykisk helsetjeneste
  • Sykepleietjeneste
  • Ergoterapi
  • Rus og avhengighet
  • Helsestasjon- og skolehelsetjeneste
  • Fysioterapi

Ved bruk av samme EPJ kan ikke elektronisk meldingsutveksling benyttes.

Ikke mulig å sende epikrise fra EPJ i pleie- og omsorgstjenesten.

Ikke alle tjenester er tilgjengelige for elektronisk kommunikasjon.

Privat aktør
  • Fysioterapitjenesten
NAV

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

Bedriftshelsetjeneste

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

Migrasjonshelse - kommunale introduksjonsprogram

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

Tannhelsetjenesten

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

Fant du det du lette etter?