Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til E-resept

Leveranseplaner for Reseptformidleren i e-resept

Oversikt over kommende leveranser for ny funksjonalitet for Reseptformidleren.

Leveranser 2022 (L22)

Tabell: Oversikt over leveransene i 2022 for Reseptformidleren.
Leveranse Til akseptansetest Produksjon
Leveranse 4 (L22-Q4) 21.oktober 2022 4.desember 2022
Leveranse 3b (L22-Q3b)* 2.november 2022
Leveranse 3 (L22-Q3) 12.august 2022 25.september 2022
Leveranse 2 (L22-Q2) 29.april 2022 25.juni 2022
Leveranse 1 (L22-Q1) 28.januar 2022 13.mars 2022

* I leveranse L22-Q3b avvikles versjon 2.4 av meldingsformatet.

Innholdet i leveranse 2 i 2022 for reseptformidleren

Norsk helsenett planlegger levering av nye funksjoner/feilrettinger i e-resept.

På produksjonsdato for leveransen vil reseptformidleren kunne være utilgjengelig i inntil 4 timer:
Start: 2022-06-25kl. 23:00
Slutt: 2022-06-26kl. 03:00

Viktigste endringer i denne leveransen:

Referanse Endring Område Målgruppe
RF-2283

Tilbakemelding om bruk av feil reseptformidler sertifikat i apprec på ERMV fjernes
Reseptformidleren har tidligere returnert feilmeldingen V="384" DN="Denne CPAid'n har ikke brukt siste utgave av RF sertifikatet." når ERMV-melding (verify) ble mottatt i perioder mellom sertifikatbytter.

Denne feilmeldingen er nå er tatt ut av bruk.

Drift

Rekvirent

Utleverer

RF-2443

Periodisk oversikt over utleverers oppslag i reseptformidleren for fakturering av den enkelte utleverervirksomhet
Forskriftsendring vedtatt av Stortinget 17. desember 2021 setter krav til både bruk av og betaling for bruk av de nasjonale e-helse løsningene.
Apotek og bandasjister blir pålagt å betale for forvaltning og drift av e-resept basert på antall oppslag i reseptformidleren. Utleverer skal selv telle antall oppslag.

Det er utarbeidet en rapport slik at det er mulig å sammenligne tall fra utleverere ogreseptformidleren for å sikre riktig tallgrunnlag for den økonomiske kompensasjonen.

Utvikling

Drift

Utleverer

RF-2439

RF-2440

Ny versjon av M9.11/12 for rekvirent
Det er utarbeidet ny versjon av M9.11/M912 i WS_Rekvirent og WS_HelseID som har forbedret støtte for multidose pasienter der pasientens legemiddelliste også er definert. HERid for apotek er nå inkludert for multidosepasienter. Struktur for multidoselege og multidoseapotek er forenklet.

Det er foreløpig valgfritt å ta i bruk den nye versjonen av meldingsparet. Det er mulig for utleverer å ta i bruk nytt namespace, men ikke gjort tilgjengelig i produksjon i denne leveransen.

Utvikling

Rekvirent

RF-2434 Bruk av felles sertifikat i asynkron meldingsbehandling
Det er nå gjort endringer som gjør at bruk av felles sertifikat kun gjelder utleverere som benytter Farmapro.
Utvikling

Utleverer

RF-2283 Spesialtegn i organisasjonsnavn
Det aksepteres nå flere spesialtegn som er registrert i selskapsnavn i adresseregisteret.
Utvikling

Rekvirent

Utleverer

RF-1275 Varsling på manglende apprec og/eller transportkvittering
Reseptformidleren vil ikke stoppe utsending av meldinger selv om APPREC og transportkvittering ikke mottas.
Meldinger som mangler transportkvittering vil sendes på nytt. NHN kan nå varsle aktører som ikke sender APPREC og transportkvittering som forventet.
Drift

Rekvirent

Utleverer

RF-1005

ERSA

14795

Endret tidsvindu for mottak av resepter
Når dokumenter signeres av rekvirenten skjer dette uten at en tiltrodd tredjepart går god for at signeringen faktisk skjer på den dato som er angitt som forskrivningsdato. For å sikre at det ikke skrives resepter frem eller tilbake i tid skal Reseptformidleren sikre at differansen mellom reseptens forskrivningsdato og Reseptformidlerens systemklokke ved mottakstidspunktet ligger innenfor +/- 2 timer. Dette betyr at etter kl. 22:00 vil Reseptformidleren motta resepter med forskrivningsdato "i morgen", og fram til kl. 02:00 godtar forskrivningsdato "i går". Reseptformidleren skal avvise resepter som den mottar, dersom avviket er større.
Gjeldene feilmeldingstekst: 79 = "Ugyldig forskrivningsdato." beholdes.

Utvikling

Drift

Rekvirent

Utleverer


NB! Det er i tillegg gjort generelle forbedringer både ift sikkerhet og robusthet i løsningen. Det er derfor viktig at aktørene utfører regresjonstest av sine systemer mot reseptformidleren.

Innholdet i leveranse 1 i 2022 for reseptformidleren

Norsk helsenett planlegger levering av nye funksjoner/feilretting i e-resept.

På produksjonsdato for leveransen vil Reseptformidleren kunne være utilgjengelig i inntil 4 timer:
Start: 2022-03-12 kl. 23:00
Slutt: 2022-03-13 kl. 03:00

Viktigste endringer i denne leveransen, se tabell under:

Tabell: Oversikt over innholdet i leveranse 1 i 2022 for Reseptformidleren.
Referanse Endring Område Målgruppe
RF-2549 RF innfører validering av resepter med varegruppekode til å kun tillate koder fra kodeverk 7402 Utvikling Utleverer
RF-2136 Det er tilrettelagt for SEID 2.0 sertifikater fra Buypass og Commfides
  • RF sertifikat på SEID 2.0
  • RF håndterer mottak av SEID 2.0 fra aktørene i e-reseptkjeden
Utvikling

Rekvirent

Utleverer

Ersa 21898

RF-1814

Det er implementert nye versjoner av M9.5 og M9.6 for å ivareta funksjonalitet i Pasientens legemiddelliste (PLL). Meldingene brukes i par og er tilgjengelige i rekvirent webservice og HelseID webservice Utvikling Rekvirent
RF-2402
RF-2349
Forbedret håndtering av pasientens legemiddelliste (PLL) for personer som har byttet personidentifikator (fødselsnummer/dnr) Utvikling

Rekvirent

Utleverer

RF-2370 Det er implementert kontroll av forespørsel-størrelse i RF webservices Drift

Rekvirent

Utleverer

RF-2358 RF sender nå M8 også når pasientens ident (PID) i M1 ikke samsvarer med fastlegerelasjon i Fastlegeregisteret (FLR) så lenge fastlegerelasjonen finnes på annen PID Utvikling Rekvirent
RF-2483 Feltet for organisasjonsnavn er utvidet til å håndtere mer enn 60 tegn Drift

Rekvirent

Utleverer

RF-2471 Endring på OCSP oppslag for virksomhetssertifikat benyttet til signering av innkommende resept i HelseID webservice Utvikling Rekvirent

Vi har byttet virksomhetssertifikat for reseptformidleren. Det er i tillegg ryddet mye i koden i ulike moduler i reseptformidleren (RF). Det er derfor viktig at aktørene utfører regresjonstest av sine systemer mot RF.

Leveranser 2021 (L21)

Tabell: Oversikt over leveransene i 2021 for Reseptformidleren.
Leveranse Til akseptansetest Produksjon
Leveranse 4 (L21-Q4) 22. oktober 2021 4. desember 2021
Leveranse 3 (L21-Q3) 13. august 2021 25. september 2021
Leveranse 2 (L21-Q2) 30. april 2021 12. juni 2021
Leveranse 1 (L21-Q1) 29. januar 2021 13. mars 2021

Innholdet i leveranse 4 i 2021 for Reseptformidleren

Norsk helsenett planlegger levering av nye funksjoner/feilrettinger i e-resept.

På produksjonsdato for leveransen vil Reseptformidleren kunne være utilgjengelig i inntil 4 timer:
Start: 2021-12-04 kl. 23:00
Slutt: 2021-12-05 kl. 03:00

Tabell: Oversikt over innholdet i leveranse 4 i 2021 for Reseptformidleren.
Referanse Endring Område Målgruppe
ERSA 605285
RF-1862
RF-1866
RF-2125
RF-2124
Funksjonaliteten for sending av utleveringsmelding til fastlege (M8) er nå endret
Det er ikke lenger nødvendig for fastlege å melde seg på for å motta disse meldingene men de vil sendes automatisk etter samme regler som tidligere.
Utvikling Utleverer
Support 656889
RF-2182
Feil knyttet til utleveringsmelding med intervensjon
Tidligere ble feltet "EndretFarmasøyt" feilaktig satt til "Nei" i M9.2 når det var gjort en intervensjon i utlevering (M10).
Dette er nå endret slik at feltet settes til "Ja" i slike tilfeller.
Utvikling Utleverer
RF-2189 Feil i M1 med flere vedlegg
Tidligere feilet mottak av M1 når det var flere vedlegg.
Dette er nå rettet slik at flere vedlegg til M1 håndteres.
Utvikling Rekvirent
RF-2254 Feil i egenandelsinformasjon i M9.4
Tidligere ble egenandelsinformasjon sendt med i M9.4 for avsluttede resepter uten refusjon i visse tilfeller.
Dette er nå rettet slik at egenandelsinformasjon ikke medsendes i slike tilfeller.
Utvikling Utleverer
RF-1250 Forbedret funksjonalitet knyttet til pasientident i utleveringsmeldinger (M10)
Tidligere ble utleveringsmeldingen (M10) avvist om det var avvik på pasientident i forhold til resepten (M1). Det tas nå hensyn til endringer på pasientident i PREG.
Utvikling Utleverer
RF-2217 Feil i responsen på verifymeldingen
Tidligere ble det returnert "Ok, feil i delmelding" (status=3) på aktører med sha256 i partnership ved mottak av verifymelding (ERMV).
Dette er nå endret slik at denne feilmeldingen ikke returneres i slike tilfeller.
Utvikling Rekvirent og utleverer

Det er i tillegg ryddet mye i koden i ulike moduler i Reseptformidleren (RF) og utført endringer på infrastruktur. Det er derfor viktig at aktørene utfører regresjonstest av sine systemer mot RF.

Innholdet i leveranse 3 i 2021 for Reseptformidleren

Norsk helsenett planlegger levering av nye funksjoner/feilrettinger i e-resept.

På produksjonsdato for leveransen vil Reseptformidleren kunne være utilgjengelig i inntil 4 timer:
Start: 2021-09-25 kl. 23:00
Slutt: 2021-09-26 kl. 03:00

Viktigste endringer i denne leveransen:

  • Gjennomført oppgradering av Java. Vi anbefaler derfor regresjonstest.
Tabell: Oversikt over innholdet i leveranse 3 i 2021 for Reseptformidleren.
Referanse Endring Område Målgruppe
RF-1931
RF-2101
Token uten helseperson gir X99 feilmelding på M95 WS SFM X99 for M1 SFM
Forbedret integrasjon og feilhåndtering med SentralForskrivningsModul (SFM)
Utvikling Rekvirent

Innholdet i leveranse 2 i 2021 for Reseptformidleren

Norsk helsenett planlegger levering av nye funksjoner/feilrettinger i e-resept.

På produksjonsdato for leveransen vil Reseptformidleren kunne være utilgjengelig i inntil 4 timer:
Start: 2021-06-12 23:00
Slutt: 2021-06-13 03:00

For mer informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Tabell: Oversikt over innholdet i leveranse 2 i 2021 for Reseptformidleren.
Referanse Endring Område Målgruppe
RF-1935 M1 med feil i fnr gir feilmelding X99
Det ble tidligere returnert feilkode X99 "Annen feil" i enkelte tilfeller når M1 ble mottatt med feil i pasientens fnr/dnr.
Dette er nå rettet slik at det returneres feilmelding 115 "Pasientens fødselsnummer eller D-nummer mangler eller inneholder feil" i slike tilfeller.
Drift Rekvirent
RF-1945 Reseptformidleren tilpasser/endrer kode og konfigurasjon for å tilby SHA256 parallelt med SHA1 for ebXML
Reseptformidleren kan motta meldinger med krypterings- og signeringsalgoritmen SHA-256.
Dersom aktør sender inn med SHA-256 vil reseptformidleren nå også signere utgående ebXML meldinger (M21 og M15) med dette.
Drift Rekvirent/Utleverer/SLV
RF-2004 M9.7 uten HPRnr skal ikke godtas
Reseptformidleren godtok tidligere at M9.7 i enkelte tilfeller manglet HPRnr, noe som førte til feil i fastlegeoppslaget mm.
Dette er nå rettet slik at det returneres feilmelding 6 "HPR nummer for rekvirent mangler" i slike tilfeller.
Drift Rekvirent
RF-2055 M25.1 med duplikater av Enkeltoppføringer (LIB-id) skal ikke godtas
Reseptformidleren godtok tidligere duplikate Enkeltoppføringer i M25.1 i enkelte tilfeller.
Dette er nå rettet slik at det returneres feilmelding 315 "Legemidler i bruk kan ikke inneholde dupliserte oppførings-id" også i slike tilfeller.
Drift Rekvirent/Utleverer

Viktig! Det er i tillegg ryddet mye i koden i ulike moduler i Reseptformidleren (RF) og utført endringer på infrastruktur. Det er derfor viktig at aktørene utfører regresjonstest av sine systemer mot RF.

Innholdet i leveranse 1 i 2021 for Reseptformidleren

Norsk helsenett planlegger levering av nye funksjoner/feilrettinger i e-resept.

På produksjonsdato for leveransen vil reseptformidleren kunne være utilgjengelig i inntil 4 timer:
Start: 2021-03-13 23:00
Slutt: 2021-03-14 03:00

For mer informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Tabell: Oversikt over innholdet i leveranse 1 i 2021 for Reseptformidleren.
Referanse Endring Område Målgruppe
RF-1489 Feilkode X99 feil ved mottak av M10
Det ble returnert feilkode X99 "Annen feil" når M10 mottas med xmlns i xml tags fra utleverer.Dette er nå rettet til at det returneres feilkode T02 "XML validerer ikke" i slike tilfeller.
Drift Utleverer
RF-1813 Feil i ERMV melding for EDI_Override og håndtering av feilkode 381
Det ble returnert feilkode 381 på verify/ERMV selv om det ikke var en feil i CPA-oppsettet for utleverer. Dette er nå rettet.
Drift Utleverer

Viktig! Det er i tillegg ryddet mye i kode i ulike moduler i reseptformidleren (RF). Det er derfor viktig at aktørene utfører regresjonstest av sine systemer mot RF.

Her finner du leveranser for reseptformidleren i e-resept i perioden 2015 til 2019 (pdf).