Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til E-resept

Riktig bruk av e-resept

Nesten alle leger bruker nå e-resept. Dette er råd som gjelder alle leger som rekvirerer legemidler i e-resept.

E-resept reduserer risiko for feil i rekvirering og utlevering av legemidler, og bidrar til økt pasientsikkerhet.

Det er likevel en kjent risiko at det ofte fins gyldige e-resepter i reseptformidleren på legemidler som pasienten ikke skal bruke. Alle leger bør bidra til å redusere omfanget av slike uaktuelle resepter for å hindre feilbruk og pasientskader. Det er også viktig for sikre oppdatert og korrekt informasjon om pasientens legemidler ved innføring av pasientens legemiddelliste (PLL).

Her er noen tips til riktig bruk av e-resept:

  1. Slå alltid opp i reseptformidleren og samstem legemidlene før du rekvirerer nytt legemiddel.
  2. Tilbakekall resepter fra reseptformidleren på legemidler pasienten ikke skal bruke
  3. Oppdater reseptformidleren ved endringer i pasientens legemiddelbehandling.

Doble resepter vil si at pasienten har flere resepter på samme legemiddel. Per mars 2021 har 12,8 prosent av pasienter med gyldige resepter i reseptformidleren, minst én dobbel resept. Det er et langt høyere tall enn det som kan forklares medisinsk. Mye tyder på at noen leger rekvirerer legemidler uten å kontrollere hva som allerede finnes av gyldige resepter i reseptformidleren. Når legen ikke tilbakekaller resepter på legemidler pasienten ikke skal bruke, øker risikoen for overdosering og interaksjoner som kan medføre plagsomme bivirkninger og pasientskader. Uaktuelle resepter bør tilbakekalles for å forhindre at pasienten tar feil legemidler.

Risiko med uaktuelle resepter

Det er estimert at om lag 1000 pasienter dør hvert år som følge av bivirkninger og uheldig bruk av legemidler i Norge, og 15 prosent av pasientskader knyttet til innleggelse i spesialisthelsetjenesten skyldes feil legemiddelbruk. Noe av dette kan skyldes at det i dag finnes en rekke ulike kilder til legemiddelinformasjon, og det gir mangelfull informasjonsflyt om pasientenes legemiddelbehandling i helsetjenesten.

Hva kan du gjøre?

For å unngå uaktuelle resepter, er det viktig at alle rekvirenter forholder seg til eksisterende resepter før de skriver nye. Snakk med pasienten om hvilke legemidler han/hun bruker.

Alle leger kan bidra til oppdaterte opplysninger i reseptformidleren og dette er særlig viktig som forberedelse til at pasientens legemiddelliste skal innføres. Dette arbeidet kan og bør starte allerede nå, for å øke pasientsikkerheten og for å lette arbeidet med pasientens legemidler.

Krever ikke samtykke

Det kreves ikke lenger at rekvirenter må innhente samtykke fra pasienten for å kunne se legemidler i reseptformidleren. Det vil si at rekvirenter kan se alle pasientens resepter og leger kan tilbakekalle de som ikke lenger er aktuelle, selv om de er rekvirert av en annen behandler.

Hvorfor?

Ved å bidra til at opplysningene i reseptformidleren er oppdaterte, vil helsepersonell ha et bedre utgangspunkt neste gang de selv møter pasienten. Dette vil øke kvaliteten i e-resept og dermed bedre pasientsikkerheten.

Hvordan?

Hvordan man praktisk gjør dette avhenger av hvilket pasientjournalsystem man bruker. De ulike journalsystemene har løst dette på ulike måter. Kontakt din EPJ-leverandør dersom du lurer på hvordan du kan se hvilke resepter som finnes i reseptformidleren og hvordan du kan tilbakekalle resepter.

Les mer her:

Kilder:

  1. Apotekforeningen 2016
  2. St. 28 (2014–2015) – 6.4 Riktig legemiddelbruk i spesialisthelsetjenesten
Fant du det du lette etter?