Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til E-resept

Multidose i e-resept

Multidose i e-resept er maskinell pakking av legemidler i poser til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine.

Ved bruk av multidose i e-resept vil multidoseansvarlig lege (oftest fastlegen) videreformidle fullstendig legemiddelliste som sendes via reseptformidleren til et multidoseapotek. Det er samme melding som skal benyttes i pasientens legemiddelliste (PLL). Multidoseapotek pakker legemidler i multidose basert på legemiddellisten og tilhørende resepter.

Multidose i e-resept gir nytte og gevinster på disse områdene:

 • Tryggere legemiddelbehandling: Det blir utarbeidet en komplett legemiddelliste for pasienter som mottar legemidler i multidose, og som er kvalitetssikret av legen og apotek.

 • Bedre tilgjengelig legemiddeloversikt for helsepersonell: Alle behandlende leger kan laste ned pasientens legemiddelliste fra reseptformidleren. Annet helsepersonell med tjenstlig behov kan laste ned pasientens legemiddelliste fra kjernejournal.
 • Færre pasientskader som følge av doble forskrivninger.

Slik fungerer multidose i e-resept:

Funksjonaliteten multidose i e-resept er knyttet til legens journalsystem (EPJ). Det betyr at multidoseansvarlig lege, i tillegg til å sende legemiddelbehandlinger med eller uten tilknyttet resept, også videreformidler en fullstendig liste over pasientens legemidler, kosttilskudd og legemiddelreaksjoner. Denne legemiddellisten er en oversikt og ikke en resept.

Når multidoseansvarlig lege sender legemiddelbehandlinger med eller uten tilknyttet resept, ivaretar systemet at det samtidig sendes en oppdatert legemiddelliste til reseptformidleren. Multidoseapotek pakker multidose basert på legemiddellisten. Det er multidoseapoteket som bestemmer hvilke legemidler som kan pakkes. Det er flere årsaker til at noen legemidler ikke kan pakkes, og må administreres til pasienten utenom multidose.

For at multidoseansvarlig lege skal kunne sende inn "multidosemelding" til reseptformidleren, må legen melde seg på som multidoseansvarlig lege. Mer informasjon om dette gis til legekontor i forkant av oppstart. Dette koordineres også med apotek.

Nødvendige avklaringer mellom multidoseansvarlig lege og multidoseapotek vil skje via elektroniske meldinger i e-reseptløsningen, eventuelt via telefon. I tillegg til den elektroniske dialogen med multidoseapotek får multidoseansvarlig beskjed når andre rekvirenter endrer legemiddelbehandlingen på multidosepasientene. Multidoseansvarlig lege kan da være i forkant og sende oppdatert legemiddelliste til multidoseapotek. Det er viktig at multidoseansvarlig lege svarer raskt på spørsmål fra multidoseapotek for å unngå at legemiddelet blir tatt ut av multidosepakningen.

Multidose i e-resept gjelder i hovedsak for pasienter i kommunale pleie- og omsorgstjeneste. Disse vil få et tryggere system basert på elektroniske rutiner og oppdaterte legemiddellister.

Berørte aktører:

Den elektroniske løsningen for multidose i e-resept omfatter leverandører av journalsystem (EPJ) for fastleger, samt apotekkjedene med sine multidoseapotek/pakkesentraler. Sykepleiere i kommunale pleie – og omsorgstjeneste vil få tilgang til legemiddellisten gjennom oppslag mot kjernejournal, men inntil kjernejournal er tatt i bruk i en kommune, vil dialogen være via elektroniske meldinger f.eks PLO-meldinger.

Status utprøving/innføring:

 • Multidoseapotekene Apotek1, Norsk Medisinaldepot og Boots er godkjent for nasjonal bredding av multidose i e-resept.

 • Innføring pågår med journalleverandør WebMed, og utprøving med PatientSky/Infodoc og CGM sammen med multidoseapotekene.
 • Se statistikk for status utbredelse e-multidose

Plan for 2024:

 • Videre innføring med leverandør WebMed, og utprøving med PatientSky/Infodoc og CGM, sammen med multidoseapotekene for nye legekontor/leger.
 • Planlagt start utprøving med journalleverandør Pridok (egen legemiddelmodul) i 2024.
 • Planlagt start utprøving med journalleverandørene, PatientSky/HoveTotal, PatientSky/Infodoc og Helseplattformen med bruk av Sentral forskrivningsmodul (SFM) i 2024.

Prosessen for overgang fra papirmultidose til multidose i e-resept

Når et legekontor starter med multidose i e-resept må alle multidosepasientene legges over fra papir-multidose til multidose i e-resept.

Norsk helsenett koordinerer oppstart på et legekontor i samarbeid med multidoseapotek og journalleverandør. Før oppstart sender multidoseapotek ordinasjonskort på alle papirmultidosepasienter som skal overføres til multidose i e-resept. Dette er for å gi legen en mer komplett oversikt over alle legemiddelbehandlinger til pasienten, ettersom informasjon kan ligge på ulike steder. Det er viktig at multidoseansvarlig lege og multidoseapotek overholder fristen som er avtalt for oppstart av multidose i e-resept.

Praktisk informasjon ved oppstart av multidose i e-resept:

 • Lege melder seg inn som multidoseansvarlig lege.
 • Samstemmer legemiddellisten med det som er oppført på ordinasjonskort. NB: husk at ordinasjonskort ikke er fasiten da denne kan inneholde feil.
 • Påse at det er ekspederbare elektroniske resepter på de legemidlene legen mener at pasienten skal bruke videre.
 • Resepter på legemidler som skal pakkes i pose må være forskrevet med en mengde tilsvarende ett års forbruk.
 • Send multidosemelding til apoteket.
 • Svare på eventuelle spørsmål fra apotek om pakking av multidose. Husk å svare raskt for å unngå at pasient står uten legemiddel.

Nyttige lenker

Beskrivelse av multidose (Helsedirektoratet)
Se også Helsedirektoratet sine nettsider for informasjon om multidose.

Artikler om e-multidose
Les artikkelen "Forbedres med elektronisk multidose" i Utposten.
Les artikkelen "Naturlig at apotekene får tilgang til pasientens legemiddelliste" på apotek.no.

Artikkel om Sentral forskrivningsmodul (SFM)
Sentral forskrivningsmodul tas i bruk

Kontakt oss:

Lone Krüger, Innføringsleder Norsk helsenett SF
/ +47 90 15 93 34

Cathrine Qvist Aagaard, Innføringsleder, Norsk helsenett SF
/ +47 46 91 56 16