Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til E-resept

Overgang til 2.5 som ny standard meldingsversjon for e-resept

Informasjon om avvikling av e-resept standard meldingsversjon 2.4 og overgang til standard meldingsversjon 2.5.

E-resept er en elektronisk samhandlingskjede for sikker overføring av reseptinformasjon. Den reduserer risikoen for feil i forskrivning og utlevering av legemidler, og oppfyller strenge krav til sikkerhet og personvern. Kjeden omfatter rekvirenter (på f.eks. legekontor, legevakter, sykehus), apotek og bandasjister. Direktoratet for medisinske produkter, Helfo og reseptformidleren er også en del av kjeden.

Reseptinformasjonen går gjennom databasen reseptformidleren der Norsk helsenett er dataansvarlig.

Fagsystemene benytter et sett med ulike standardmeldinger for å håndtere rekvirering av reseptpliktige legemidler, samt medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler som omfattes av blåreseptforskriften. Samhandlingen mellom aktørene øker aktørenes gjensidige forpliktelser og avhengigheter av hverandre.

I henhold til forskrift om behandling i helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (Reseptformidlerforskriften) §2-4 skal melding av opplysninger skje på elektronisk meldingsformat som følger av forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger, og etter de rutinene som er fastsatt av dataansvarlig. Rekvirenter, apotekansatte og bandasjistansatte, samt Direktoratet for medisinske produkter, har meldeplikt til reseptformidleren, etter henholdsvis reseptformidlerforskriften §§ 2-1, 2-2 og 2-3.

E-resept standard meldingsversjon 2.4 er avviklet som følge av:

 1. E-resept standard v.2.5 ble spesifisert og godkjent i e-resept endringsråd i 2013. Det ble avtalt planer for innføring i 2014. E-resept standard v. 2.5 (HIS 3100:2019) er den gjeldende obligatoriske standarden som skal brukes ved utveksling av resepter og reseptopplysninger.
 2. Fra 1.juli 2022 ble utveksling av resepter og reseptopplysninger omfattet av krav til funksjonalitet som fastsatt i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger. Meldingsversjon 2.4 oppfyller ikke kravene som følger av forskriftens § 6 nr. 17.

Konsekvensene av at e-resept standard meldingsversjon 2.4 avvikles

Avviklingen av standard meldingsversjon 2.4 innebærer at brukere som fremdeles benytter versjon 2.4 har mistet rekvireringsstøtte for e-resept. Meldinger som sendes til reseptformidleren på meldingsversjon 2.4 etter 1.1.24 blir avvist.

Aktive resepter på versjon 2.4 vil fremdeles være gyldige.

Økt pasientsikkerhet og funksjonalitet

Overgang ny versjon gir følgende funksjonalitet:

 • Støtte for å kunne ta i bruk elektronisk multidose i E-resept
 • Støtte for formidling av mer detaljert rekvireringsinformasjon
 • Ny funksjonalitet knyttet til tilbakekalling av resepter
 • Økt hastighet og brukskvalitet for rekvirent ved oppslag i reseptformidleren
 • Oppdatert informasjon i utleveringsmelding for å forbedre kvaliteten for rekvirent og for å støtte framtidige EU-krav til dokumentasjon
 • Oppdatert informasjon av søknad Helfo på grunn av forskriftsendringer og utvidet funksjonalitet for bruker
 • Verifiseringsmelding for å teste kommunikasjon mellom rekvirent og reseptformidleren
 • Obligatorisk utfylling av bruksområde på resepten
 • En rekke forbedringer i FEST:
  • Støtte for strukturert dosering
  • Støtte for forslag til bruksområder
  • Støtte for H-reseptinformasjon
  • Kommer kun i FEST 2.5: Støtte for ny refusjonsløsning for LAR-behandling
  • Kommer kun i FEST 2.5: Tilpasning av kodeverk til å være likt volven.no (frem til 14.8.24) og Finnkode

Nærmere informasjon om hjemmelsgrunnlag

Reseptformidlerforskriften § 2-4 lyder:

"Melding av opplysninger som nevnt i § 2-1 til § 2-3 skal skje elektronisk på meldingsformat fastsatt av forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 6 og etter de rutinene som er fastsatt av den dataansvarlige.

Alle meldinger som sendes Reseptformidleren, skal være elektronisk signert på et høyt nivå som den dataansvarlige fastsetter. Resepter skal være signert av autorisert helsepersonell med rekvireringsrett.

Registrering og oppdatering av opplysninger i pasientens legemiddelliste skal skje på meldingsformat fastsatt av den dataansvarlige."

Norsk helsenett SF er dataansvarlig for reseptformidleren. jf. reseptformidlerforskriften § 1-5.

Reseptformidlerforskriften § 2-6 regulerer ansvar for kontroll. Andre ledd bestemmer at:

"Den dataansvarlige skal sikre at opplysninger som lagres i Reseptformidlerforskriften er meldt på format som følger av § 2-4."

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger har som formål å "bidra til at virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp eller virksomheter som forvalter og tilgjengeliggjør helseopplysninger for helseregistre, bruker standarder … for å fremme sikker og effektiv samhandling og bruk av IKT", jf. § 1.

Fra 1. juli 2022 ble standarder for e-resept omfattet av forskriften:

§ 6. Krav til funksjonalitet ved meldingsutveksling:

"Ved sending og mottak av meldinger som denne bestemmelsen omfatter, skal virksomhetene ta i bruk programvare som oppfyller kravene i den aktuelle standardensom følger av til 17:

(…)

17. Virksomheter som rekvirerer legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept, samt apotek, bandasjister, Helfo og Statens legemiddelverk, skal ved utveksling av resepter og reseptopplysninger bruke meldinger som angitt i HIS 3100:2019."

Følg med på Norsk helsenett (nhn.no). Spørsmålkan rettes til .

Fant du det du lette etter?