Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til E-resept

Overgang til 2.5 som ny standard meldingsversjon for e-resept

Informasjon om avvikling av e-resept standard meldingsversjon 2.4 og overgang til standard meldingsversjon 2.5

E-resept er en elektronisk samhandlingskjede for sikker overføring av reseptinformasjon. Den reduserer risikoen for feil i forskrivning og utlevering av legemidler, og oppfyller strenge krav til sikkerhet og personvern. Kjeden omfatter rekvirenter (på f.eks. legekontor, legevakter, sykehus), apotek og bandasjister. Statens legemiddelverk, Helfo og Reseptformidleren er også en del av kjeden.

Reseptinformasjonen går gjennom databasen reseptformidleren der Norsk helsenett er dataansvarlig.

Fagsystemene benytter et sett med ulike standardmeldinger for å håndtere rekvirering av reseptpliktige legemidler, samt medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler som omfattes av blåreseptforskriften. Samhandlingen mellom aktørene øker aktørenes gjensidige forpliktelser og avhengigheter av hverandre.

I henhold til forskrift om behandling i helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (Reseptformidlerforskriften) §2-4 skal melding av opplysninger skje på elektronisk meldingsformat som følger av forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger, og etter de rutinene som er fastsatt av dataansvarlig. Rekvirenten har etter reseptformidlerforskriften § 2-1 meldeplikt til Reseptformidleren og ansvaret for at opplysningene blir meldt på rettmessig måte, i samsvar med til enhver tid gjeldende krav til meldingsformat.

E-resept standard meldingsversjon 2.4 er fremdeles brukt av noen fagsystemer. Denne versjonen vil nå avvikles som følge av:

 1. E-resept standard v.2.5 ble spesifisert og godkjent i e-resept endringsråd i 2013. Det ble avtalt planer for innføring i 2014. E-resept standard v. 2.5 (HIS 3100:2019) er den gjeldende obligatoriske standarden som skal brukes ved utveksling av resepter og reseptopplysninger.
 2. I tillegg er det gjort endringer i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (nå: forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger) og reseptformidlerforskriften fastsatt ved kgl.res 18.juni 2021. Det bledermed forskriftsregulert krav til funksjonalitet ved meldingsutveksling og som fører til at versjon 2.4 dermed ikke vil oppfylle kravene til standarden som følger av forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger§ 6 nr. 17 som trådte i kraft 1.juli 2022.

Konsekvensene av at e-resept standard meldingsversjon 2.4 avvikles

Avviklingen av standard meldingsversjon 2.4vil innebære at brukere som fremdeles bruker versjon 2.4 vil miste forskrivningsstøtte for e-resept.

Eksakt dato vil det bli gitt nærmere informasjon om på nhn.no.

Ta kontakt med din EPJ-leverandør for å avtale når du kanfå tilgang til meldingsversjon 2.5.

Overgang til standard meldingsversjon 2.5 og funksjonalitet i meldingsversjonen

 • Overgang til meldingsversjon 2.5 innebærer blant annet følgende funksjonalitet som gir økt pasientsikkerhet:
 • Støtte for å kunne ta i bruk elektronisk multidose i e-resept
 • Støtte for formidling av mer detaljert forskrivningsinformasjon
 • Ny funksjonalitet knyttet til tilbakekalling av resepter
 • Økt hastighet og brukskvalitet for rekvirent ved oppslag i Reseptformidleren
 • Oppdatert informasjon i utleveringsmelding for å forbedre kvaliteten for rekvirent og for å støtte framtidige EU-krav til dokumentasjon
 • Oppdatert informasjon av søknad Helfo på grunn av forskriftsendringer og utvidet funksjonalitet for bruker
 • Verifiseringsmelding for å teste kommunikasjon mellom rekvirent og Reseptformidleren
 • Obligatorisk utfylling av bruksområde på resepten
 • En rekke forbedringer i FEST:
  • Støtte for strukturert dosering
  • Støtte for forslag til bruksområder
  • Støtte for H-reseptinformasjon
  • Kommer kun i FEST 2.5: Støtte for ny refusjonsløsning for LAR-behandling
  • Kommer kun i FEST 2.5: Tilpasning av kodeverk til å være likt volven.no

Nærmere informasjon om hjemmelsgrunnlag og endringer

Reseptformidlerforskriften § 2-4 lyder:

"Melding av opplysninger som nevnt i § 2-1 til § 2-3 skal skje elektronisk på meldingsformat fastsatt av forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 6 og etter de rutinene som er fastsatt av den dataansvarlige.

Alle meldinger som sendes Reseptformidleren, skal være elektronisk signert på et høyt nivå som den dataansvarlige fastsetter. Resepter skal være signert av autorisert helsepersonell med rekvireringsrett.

Registrering og oppdatering av opplysninger i pasientens legemiddelliste skal skje på meldingsformat fastsatt av den dataansvarlige."

Norsk helsenett SF er dataansvarlig for reseptformidleren. jf. reseptformidlerforskriften § 1-5.

Reseptformidlerforskriften § 2-6 regulerer ansvar for kontroll. Av paragrafens annet ledd fremgår det at:

"Den dataansvarlige skal sikre at opplysninger som lagres i Reseptformidlerforskriften er meldt på format som følger av § 2-4."

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger har som formål å bidra til at virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp eller virksomheter som forvalter og tilgjengeliggjør helseopplysninger for helseregistre, bruker standarder for å fremme sikker og effektiv samhandling og bruk av IKT, jf. forskriftens § 1.

Fra 1. juli 2022 ble standarder for e-resept omfattet av forskriften:

§ 6. Krav til funksjonalitet ved meldingsutveksling:

"Ved sending og mottak av meldinger som denne bestemmelsen omfatter, skal virksomhetene ta i bruk programvare som oppfyller kravene i den aktuelle standardensom følger av til 17:

(…)

17. Virksomheter som rekvirerer legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept, samt apotek, bandasjister, Helfo og Statens legemiddelverk, skal ved utveksling av resepter og reseptopplysninger bruke meldinger som angitt i HIS 3100:2019."

Følg med på Norsk helsenett (nhn.no) og ved spørsmål kan dette rettes til .

Fant du det du lette etter?