Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Kjernejournal

Deling av journaldokumenter gjennom kjernejournal

Helsepersonell med tjenstlig behov for innsyn i journaldokumenter fra andre virksomheter kan få dette gjennom kjernejournal. Nødvendige og relevante journaldokumenter vil på denne måten bli raskere og sikrere tilgjengelig for helsepersonell på tvers av virksomheter, og gi bedre beslutningsgrunnlag for å yte god helsehjelp.

Tjenesten er i en innføringsfase og det er planlagt en stegvis bredding nasjonalt i 2023.

Ny utprøving av løsningen

Delta i utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner

Kravene knyttet til helsepersonells tjenstlige behov, og opplysningenes relevans og nødvendighet i behandlingen av en pasient, medfører at virksomhetene som deler helseopplysninger må være trygge på at alle tilganger er styrt på en tilfredsstillende måte. 

Aktørene har derfor samlet seg rundt en felles tillitsmodell som beskriver tillitsgrunnlaget for å dele helseopplysninger mellom helsepersonell på tvers av helsevirksomhetene i sektoren. Tillitsmodellen konkretiseres i et tillitsrammeverk som består av vilkår knyttet til bruken av tillitstjenestene.

Alle helsevirksomheter inviteres til å delta i utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner som et ledd i tillitsmodellen. Av disse spesifikasjonene er en informasjons- og datamodell som skal beskrive tilgangsgrunnlaget på et felles språk. Informasjonsmodellen legger til rette for at helsevirksomhetene lettere kan samhandle med og forstå hverandre, samt at informasjonen til innbygger blir konsistent.

Datamodellen skal implementeres i programvare som benyttes til å innhente helseopplysninger fra andre helsevirksomheter når helsepersonell yter helsehjelp for sin pasient.

Dersom du ønsker å bidra i arbeidet kan du delta på Github repository: https://github.com/NorskHelsenett/Tillitsrammeverk

Regional utprøving av løsningen skal i gang i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest, med tilhørende utvalgte kommuner. Det er etablert regionale arbeidsgrupper i hver region, samt en kjernegruppe som koordinerer felles leveranser mellom alle tre regioner. Målet er i første omgang at fastleger skal få tilgang til dokumenter fra helseforetakene fra de 3 regionene innen sommeren 2023. Det legges også opp til deling mellom helseforetakene i Helse Sør-Øst. I løpet av høsten er målet å prøve ut deling mellom regionene og til Oslo kommune, Bodø kommune og Stavanger kommune. Erfaringene fra dette danner grunnlaget for videre bredding.

Nye helsevirksomheter kan melde seg som utprøvingskandidater på

Lenke til utviklerportal: NHN Utviklerportal

Tidligere utprøving av løsningen

Utvalgte helsepersonell fikk høsten 2020 tilgang til journaldokumenter i kjernejournal via sitt kliniske fagsystem. Disse kan, også etter endt utprøving, lese journaldokumenter fra andre helsevirksomheter ved tjenstlig behov.

Helsepersonell fra utvalgte behandlingssteder, som Oslo kommunale legevakt, lokalsykehus i Oslo, Akershus universitetssykehus og enkelte fastleger i Oslo, har tilgang til journaldokumenter delt fra Oslo universitetssykehus. Fra desember 2020 ble også sykehusene i Helse Nord med i utprøvingen og startet deling av journaldokumenter med legevakt og enkelte fastleger.

I løpet av utprøvingen ble det gjennomført en spørreundersøkelse hvor om lag 70 leger og sykepleiere fra utprøvingen svarte, etterfulgt av 21 dybdeintervjuer. I denne nyhetsartikkelen finner du resultatene fra undersøkelsen.

Se filmen på 3 minutter for å lære mer om journaldokumenter i kjernejournal:

Spørsmål og svar

Deltagere i samarbeidsgruppen

Oversikt over deltagere i samarbeidsgruppen
Virksomhet Deltager
Bodø Kommune Monica Johannesen
Direktoratet for e-helse Thomas Grimeland
Direktoratet for e-helse Barbro Onsøien
Direktoratet for e-helse Øyvind Øverland
Direktoratet for e-helse Aina Blix Bjelde
Helse Midt-Norge Bragstad, Thor Johannes
Helse Nord Stensøy Morten
Helse Nord Gaute Marvik
Helse Nord Nymo Roger Slettli
Helse Sør-Øst Richard Husevåg
Helse Sør-Øst Rune Brækken
Helse Sør-Øst Mariann Seland
Helse Sør-Øst Anne Kristin Strand
Helse Vest Sveinung Gangstø
Helse Vest Furnes, Frank
Helse Vest Svein Gunnar Kristiansen
KS Ingeborg Berge
KS Mette Røhne
Legeforeningen Eirik Nikolai Arnesen
Norsk Helsenett Nina Norberg
Norsk Helsenett Simone Vandeberg
Norsk Helsenett Steinar Noem
Norsk Helsenett Michal Cermak
Norsk Helsenett Kristin Lyng
Norsk Helsenett Tim Mortensen
Norsk Helsenett Fredrik Høie Jordet
Norsk Helsenett Marianne Sætehaug
Norsk Helsenett Ronny Holten Olsen
Norsk Helsenett Helge Bjertnæs
Oslo Kommune Liv Oftedal Rossow
Oslo Kommune Sverre Martin Jensen
Oslo Kommune Siri Eriksen
Oslo Kommune Henrik Næss
Oslo Kommune Eirik Vegler Broen
Stavanger kommune Eva Tone Fosse