Hopp til hovedinnhold
NHN

HelseID er en felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren. Den legger til rette for enklere pålogging for helsepersonell, og styrket informasjonssikkerhet ved digital samhandling i sektoren. Dette skjer blant annet gjennom funksjonalitet for autentisering av brukere, systemer og virksomheter, samt beskyttelse av systemer.

Hensikten med HelseID er å støtte elektronisk kommunikasjon mellom aktører som samhandler i helse- og omsorgssektoren, slik at vi kan levere enda bedre helsetjenester. Tjenesten gjør det enklere for virksomhetene å ha tillit til hverandre, og bidrar dermed til å forenkle deling av informasjon på en sikker måte.

Som illustrert i figuren under er det mange ulike aktører og komponenter som inngår i samhandlingen i HelseID.

Illustrasjon over hva som kan benyttes med HelseID
Illustrasjon over hva som kan benyttes med HelseID

Samhandling med HelseID

Det er mange aktører som ønsker å samhandle digitalt i helse- og omsorgssektoren for å kunne levere bedre helsetjenester. HelseID spiller en sentral rolle i å forenkle og sikre informasjonsutvekslingen mellom aktørene, og sikre god informasjonssikkerhet. Enkelt sagt hjelper HelseID med å koble tilbydere av informasjon til konsumenter av informasjon, på en sikker måte.

Se her for mer om samhandling med HelseID, inkludert betydningen av tillit og hvilke aktører som samhandler.

Tjenestetilbud

HelseID tilbyr funksjonalitet for autentisering, som verifisering av identiteten til helsepersonell og andre ansatte (heretter forkortet til 'helsepersonell'), systemer og virksomheter, samt sikring av systemkommunikasjon (autorisering av teknisk tilgang/sikring av API-er). Disse funksjonene vil igjen kunne inngå som viktige deler av tilgangsstyring og -kontroll i de ulike virksomhetene i sektoren. Det tilbys også funksjonalitet for selvbetjening av HelseID-oppsett, og brukergrensesnitt for valg av påloggingsløsning.

For mer om HelseIDs tjenestetilbud, se her.

Bakgrunn for tjenesten

Arbeidet med HelseID ble satt i gang på grunn av økte forventninger til enkel, rask og sikker tilgang for helsepersonell til nødvendige helseopplysninger (ref. Stortingsmelding 9 (2012–2013), Én innbygger – én journal).Det vil bidra til økt pasientsikkerhet og gi mer effekt ut av hver helsekrone. HelseID inngår i den nasjonale strategien for e-helse for 2017-2022 og tilhører området «felles grunnmur for digitale tjenester».

For mer om bakgrunnen for som tjenesten og strategisk forankring, se vår dokumentasjonsportal.

Hvorfor bruke HelseID?

Bruk av HelseID gir flere gevinster, for både virksomheter i helsesektoren, sektoren som helhet, og for helsepersonell. Tjenesten kan forenkle og bedre brukeropplevelsen i helsepersonells hverdag (for eksempelved mulighet for engangspålogging) som gjør at mer tid kan brukes på pasientbehandling. Dette bidrar også til at helsepersonell får tilgang til riktig informasjon til rett tid -som er viktig helsepolitisk mål.

HelseID bidrar til bedre informasjonssikkerhet i den digitale samhandlingen mellom virksomheter ved å standardisere og forenkle hva som skal til for å oppnå tilstrekkelig tillit mellom aktørene som ønsker å utveksle informasjon.

HelseID gir både skalerings- og effektiviseringsgevinster for virksomheter og for sektoren som helhet ved at en del sikkerhetsbehov dekkes sentralt og ved at tekniske sikkerhetsløsninger er tilgjengelige for (gjen-)bruk.

For mer om hvorfor å bruke HelseID, se her.

Juridisk og økonomisk

Tjenesten er en teknisk felleskomponent i Helsenettet (også tilgjengelig via internett), levert av Norsk helsenett SF. Bruk av HelseID forutsetter som hovedregel at man som virksomhet er medlem eller godkjent tredjepartsleverandør i Helsenettet. Primær bruk av tjenesten for medlemsvirksomheter inngår for tiden i medlemsavgiften i Helsenettet. Merk enkelte tilleggstjenester kan være prislagt.

Det kan påløpe diverse indirekte kostnader for den enkelte virksomhet ved bruk av HelseID. Typisk kan det være kostnader med å tilgjengeliggjøre egnet eID på tilstrekkelig sikkerhetsnivå til eget helsepersonell, tekniske integrasjoner, samt faste eller variable kostnader ved å bruke egne leverandører (slik som systemleverandører og identitetstilbydere).

Tjenesten forholder seg avtalemessig til virksomheter. Helsepersonell kan imidlertid benytte HelseIDs tjenester så lenge de har en egnet og støttet elektronisk identitet (eID). Det er ingen direkte kostnader forbundet med bruk av HelseID for disse gruppene, men det kan også her påløpe transaksjonskostnader fra identitetstilbyderen som benyttes, spesielt dersom en privat utstedt eID benyttes.

Teknisk

Det er mange tekniske forhold ved bruk av HelseID, inkludert en rekke forutsetninger. For dypdykk i teknisk og funksjonell dokumentasjon, se vår dokumentasjonsportal.

Neste steg?

Vi anbefaler at dere som potensielle brukere av HelseIDs tjenester setter dere grundig inn i mulighetene de gir. På disse nettsidene finner dere utdypende informasjon om hva HelseID er. Vennligst se til menyen til høyre på siden.