Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Anbefaling om justert prismodell for Helsenettet

Sist oppdatert:

Norsk helsenett har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utarbeidet et forslag om justert prismodell for Helsenettet inkludert Grunndata og HelseID for øvrige aktører.

Med øvrige aktører mener vi alle helsevirksomheter utover kommuner og regionale helseforetak, herunder ligger både private, de med offentlig driftsavtale og fylkeskommuner.

Prismodellen er per dags dato kun en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det er HOD som tar endelig beslutning om prismodell etter en høringsrunde høsten 2024. Innspill på prismodellen kan gis i høringen.

Bakgrunn

I 2023 anbefalte vi en kostnadsfordelingsnøkkel basert på ansvar mellom de tre hovedsegmentene kommune, regionale helseforetak (RHF) og øvrige aktører. Fra og med 2024 dekker hvert segment 1/3 av kostnadene for Helsenettet inkl. Grunndata og HelseID. Norsk helsenett anbefalte i 2023 en omfordelende prismodell for øvrige aktører som det ikke var tid til å utvikle og effektuere for 2024. Norsk helsenett har nå utviklet en omfordelende prismodell for 2025.

Målet med prismodellen er ikke å øke den totale inntekten fra sektoren, men tilrettelegge for en mer hensiktsmessig fordeling av kostnadene, noe en rekke aktører og interesseorganisasjoner har fremmet over tid. Per dags dato betaler alle samme pris, og kostandene oppleves betydelig for de minste helsevirksomhetene.

I tillegg har det vært ønskelig å senke terskelen for å bli medlem av Helsenettet slik at flere aktører, som foreløpig har valgt å stå utenfor, kan delta i det digitale økosystemet.

Anbefalt prismodell

Den nye prismodellen baserer seg på omsetning og antall lokasjoner. Det er en klar ambisjon at de små helsevirksomhetene får en merkbar reduksjon i kostnad. Samtidig vil modellen innebære at større helsevirksomheter vil oppleve en økning i pris. Den gruppen som kan forvente seg størst økning er helsevirksomheter med flere enn 10 behandlingssteder/filialer. For disse aktørene tar vi utgangspunkt i modellen apotekkjedene har i dag, som i 2024 betaler tilsvarende et medlemskap per apotek (kr 1633 pr måned pr apotek).

I den anbefalte prismodellen deles aktørene opp i fem kategorier:

  • Priskategori A: Små aktører med omsetning fra 0 (ikke registrert omsetning) til 15 mnok
  • Priskategori B: Mellomstore aktører med omsetning fra 15 – 40 mnok
  • Priskategori C: Store aktører med omsetning >40 mnok + fylkeskommuner
  • Helsevirksomheter med 10 eller flere lokasjoner/filialer
  • Unntak: Virksomheter som yter egen helsehjelp til ansatte eller beboere, herunder virksomheter med omsetning fra en annen bransje som eksempelvis trenger medlemskap grunnet bedriftshelsetjeneste i egen regi, leger og fysioterapeuter i en fotballklubb etc, samt rehabiliteringssentre med døgnbehandling innenfor typisk psykiatri og rus

Foreslått prismodell er presentert i tabellen nedenfor. Alle priser er eks. mva.

OmsetningEst.antall medlemmerPris pr mnd i 2025
Priskategori A0 - 15 mnok52391167 kr
Priskategori B15 - 40 mnok2552500 kr
Priskategori C + fylkeskommuner*>40 mnok5816 677 kr
Helsevirksomheter med 10 eller flere lokasjoner/filialern/a14 (ca. 1200 lokasjoner)1833 kr pr lokasjon
Virksomheter som yter egen helsehjelp til ansatte eller beboeren/a1741833 kr

Forbehold: I modellen har vi benyttet omsetningstall fra 2022. I prismodell gjeldende fra og med 2025 legges det til grunn omsetningstall fra 2023. Medlemmenes omsetning for 2023 publiseres juli/august 2024. Pris pr måned vil måtte justeres noe når omsetningstallene for 2023 foreligger, samt når medlemsregisteret er oppdatert frem mot 2025.

*Fylkeskommuner, som betaler for offentlig tannhelsetjeneste, har et sørge for-ansvar og har ikke en omsetning på samme måte som private virksomheter. Videre går antall lokasjoner opp i fylker i grisgrendte strøk og ned i sentrale strøk, noe som innebærer at distriktet i denne modellen vil komme langt dårligere ut enn sentrale strøk. Å plassere fylkeskommuner i kategorien "Helsevirksomheter med 10 eller flere lokasjoner/filialer" egner seg derfor i liten grad for denne aktørgruppen og de er derfor satt i prisgruppe C.

Vil du vite mer?

Spørsmål og svar

Har du ytterligere spørsmål ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 24 20 00 00 eller .