Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Helsenorge

Sende brev, skjema og andre oppgaver

Dette er muligheter som alle helseaktører kan ha nytte av i sin kontakt med innbyggerne. Forutsetningen er at de har en pasientjournal (EPJ) eller annet fagsystem som er integrert med Helsenorge.

Sende melding til innbygger (brevtjenesten)

Som helseaktør kan du sende brev og annen informasjon til Helsenorge, som vil formidle det videre til innbyggere, også til dem som ikke bruker Helsenorge. Forsendelsen lagres på Helsenorge, eller videreformidles til en av de digitale postkassene eller til fysisk post. Tjenesten håndterer regelsettet som utleder hvilken kanal innbyggeren kan nås i, videreformidling til digital postkasse og fysisk post, samt logging og tilbakemelding til avsender med status på forsendelsen.

Bruk av digital postkasse og fysisk post forutsetter at avsender inngår en avtale med Digitaliseringsdirektoratet. Tjenesten kan imidlertid også brukes uten å aktivere videreformidling i andre kanaler enn Helsenorge.

Behandlingen av den enkelte meldingen styres av et sett med parametere som avsenderen setter. Forhold som påvirker behandlingen er hvilket tjenesteområde innholdet faller i, og om innholdet omfattes av innbyggers rett til å reservere seg mot å motta "viktige" brev fra det offentlige kun digitalt. For barn gjelder i tillegg spesielle regler som ivaretar at brevet alltid kommer fram til en forelder som bor på barnets folkeregistrerte adresse.

For «viktige» brev får innbyggeren en påminnelse dersom meldingen fortsatt er uåpnet etter et antall dager, og det er mulig å be om videresending i fysisk post hvis brevet forblir uåpnet.

Sende oppgave til innbygger (samtykkeforespørsel, skjema, annet)

Som helseaktør kan du sende Helsenorge en oppgave som innbyggeren skal utføre. Innbyggeren får da varsel og nødvendig informasjon om oppgaven. En oppgave har en frist for utførelse, og innbyggerne får påminnelser i passe tid før fristen utløper. For oppgaver som ikke er direkte knyttet til et behandlingsforløp, kan innbyggeren velge å skru av påminnelsene. Behandlingen av den enkelte oppgaven styres av et sett med parametere som avsenderen setter.

Det er flere typer oppgaver. En oppgave kan utføres på Helsenorge eller i et system utenfor, og Helsenorge kan på ulike måter formidle et resultat tilbake til helseaktøren.

En samtykkeforespørsel refererer til et samtykke som er forhåndsdefinert på Helsenorge. Oppgaven gir innbyggeren mulighet til å sette seg inn i hva det gjelder og om ønskelig gi sitt samtykke. Samtykket vil være tilgjengelig på Helsenorge i ettertid, med mulighet for tilbaketrekking. Helseaktøren kan få tilsendt samtykket idet det skjer, eller slå opp mot Helsenorge ved behov. En samtykkeforespørsel kan videreformidles i fysisk post til innbyggere som ikke bruker Helsenorge. I så fall må helseaktøren selv håndtere ikke-digitale tilbakemeldinger. Det er helseaktøren som må ha behandlingsgrunnlag for å innhente og behandle samtykkene.

En skjemaoppgave inneholder eller refererer til en skjemadefinisjon (en «blankett») som innbyggeren skal fylle ut. Normalt returneres utfylte skjemaopplysninger tilbake til avsender, og innbyggeren beholder en kopi på Helsenorge. Skjemaene defineres i et standardisert format (FHIR) i verktøy som finne på Helsenorge eller i andre løsninger. Innbyggeren fyller ut slike standardiserte skjemaer på Helsenorge. – Det er også mulig å sende ut skjemaoppgaver som refererer til skjemaer som har andre formater. Slike skjemaer defineres i skjemaløsninger utenfor Helsenorge, og fylles ut der. Helsenorge tilbyr et standardisert grensesnitt for integrasjon av eksterne skjemaløsninger. I dag er HEMITs skjemaløsning eProm integrert med Helsenorge. TSD (Tjenester for sensitive data i regi av Universitetet i Oslo) med sitt Nettskjema er i prosess for tilsvarende integrasjon.

En generisk oppgave leder innbyggeren over i en ekstern løsning der oppgaven utføres. Helsenorge blir oppdatert med oppgavens status, men forholder seg ikke til oppgavens resultat. Helsenorge tilbyr et standardisert grensesnitt for integrasjon ved generisk oppgave.

Skjemaer som innbyggere kan fylle ut og sende inn på eget initiativ

Skjemaer («blanketter») som er definert på Helsenorge, kan også opprettes av innbygger selv, dvs. at de ikke nødvendigvis må sendes til innbyggeren som en oppgave. Hvis informasjon og lenke til et slikt skjema gjøres kjent, kan innbyggere opprette, fylle ut og sende inn skjemaet. Mottaker av skjemaet kan være forhåndsdefinert, eller velges ved utfylling av skjemaet.

Skjemaløsningen på Helsenorge tilrettelegger for utveksling av strukturerte data mellom innbygger og helsesektoren, generelt sett. Det er ingen forutsetning at opplysningene samles inn gjennom et skjema som innbygger fyller ut manuelt. Strukturerte data kan like gjerne innhentes via grensesnitt til måleenheter eller applikasjoner, gitt at disse er integrert med Helsenorge.

Spørsmål og svar

Fant du det du lette etter?