Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Grunndata

Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH)

RESH inneholder det administrative organisasjonskartet for den statlige finansierte helsetjenesten i Norge.

For å få tilgang til RESH må en være tilknyttet Helsenettet.

Private avtalespesialister registreres stort sett av Norsk Pasientregister (NPR) og helseforetakene har egne administratorer for vedlikehold av informasjon.

Tilgangsnivået til brukeren definerer hvilke oppføringer han/hun kan endre.

Hvordan får jeg tildelt RESH-ID?

Administrator ved den enkelte virksomhet oppretter og vedlikeholder organisasjonstreet i RESH.

Private avtalespesialister kontakter Norsk Pasientregister for registrering og tildeling av RESH-id pånpr@helsedir.no

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH (PDF)

Regionale administrasjonsbrukere

En administratorbruker koblet til det regionale helseforetaket har redigeringsmulighet på alle helseforetakene under det regionale helseforetaket.

En bruker som er koblet til et bestemt helseforetak har kun tilgang til å endre det aktuelle helseforetaket.

Det er Norsk Helsenett som registrerer virksomheten og oppretter en administrasjonsbruker. Deretter er det opp til administrasjonsbrukeren til virksomheten, å opprette eventuelle andre brukere for å legge til sine administrative ledd/seksjoner/avdelinger med mer.

Tilgang til Helsenettet er det eneste kriteriet for å bli opprettet som virksomhet i RESH.

Statlig eide foretak og større private virksomheter som har avtale med de regionale helseforetakene har selv ansvar for å vedlikeholde beskrivelsen av egen virksomhet i RESH. Det finnes egne administratorer ved de enkelte virksomhetene som vedlikeholder informasjon i RESH.

Ta kontakt med dersom du søker informasjon om din administrator.

Den enkelte enhet som registreres i databasen får tildelt en unik identifikator kalt RESH-id. RESH-id opprettes på samme måte som HER-id i Adresseregisteret, og er et løpenummer som opprettes når en ny enhet/avdeling registreres. Denne RESH-iden beholdes for alltid, selv om enheten flytter og blir underlagt et annet helseforetak, en annen klinikk/avdeling, eller legges ned.

Tjenester fra RESH

RESH bidrar til god statistikk og bedre styringsinformasjon.

Bruk av kodeverk og retningslinjer for registrering sikrer at enhetene med lik virksomhet blir sammenlignbare.

Enheter med klinisk virksomhet oppgir RESH-id i sine rapporter om aktivitet, kvalitet og ventelister til Norsk Pasientregister (NPR) og Statistisk Sentralbyrå (SSB). Med RESH-id plasseres innrapporterte data til riktig foretak og behandlingssted på grunnlag av uttrekk fra RESH.

De administrative organisasjonskartene er typisk informasjon til bruk i foretakenes ledelsesinformasjonssystemer (LIS), mens NPR og SSB er mest interessert i plasseringen av kliniske enheter til behandlingssted.

Om RESH

Norsk helsenett er eier av RESH.

I RESH vedlikeholdes det administrative organisasjonskartet for den statlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge, med detaljert beskrivelse av tjenestene som tilbys i kliniske enheter ved hjelp av et kodeverk for spesialisthelsetjenesten. I tillegg blir alle kliniske enheter knyttet til en bedrift, slik at man kan se eksakt hvilke behandlingssteder disse fordeler seg til.

Generelt er det et ønske om at virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten skal kunne bruke registeret.