Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Dødsfall og dødsårsak

Innføring i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten ønsker primært en integrert løsning i EPJ for å melde dødsfall og dødsårsak. I påvente av at den integrerte løsningen er klar, har enkelte regioner vedtatt å ta i bruk web-løsningen midlertidig.

Spesialisthelsetjenesten innfører nå elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak nasjonalt. Den enkelte helseregionen er ansvarlig for innføring av webløsning for elektronisk melding av dødsfall og dødsårsak i sin respektive region.

Helse Sør-Øst RHF
Målbilde: Integrert løsning i DIPS Arena
Midlertidig løsning: Webløsning

Helse Vest RHF
Målbilde: Integrert løsning i DIPS Arena
Midlertidig løsning: Webløsning

Helse Midt-Norge RHF
Målbilde: Integrert løsning i Helseplattformen
Midlertidig løsning: Webløsning

Helse Nord RHF
Målbilde: Integrert løsning i DIPS Arena
Midlertidig løsning: Planlegger å gå rett på DIPS Arena

Integrert løsning i EPJ

FHI har etablert et prosjekt, eDÅR fase 2, som skal realisere grensesnittet for å få integrasjon mot EPJ. Regionene og leverandører er involvert i arbeidet.

Erfaringer

Enkelte helseforetak som har tatt løsningen i bruk har møtt utfordringer på følgende områder:

  • Det er bare meldene lege som har tilgang til dødsmeldingen i webløsningen. Flere regionale helseforetak har laget rutine for å få kopi av legeerklæringen inn i EPJ.
  • Lege har glemt å melde dødsfallet. Helseforetaket må ha rutiner som forebygger, avdekker og håndterer avvik.
  • Et nyfødt barn dør før det har fått fødselsnummer. For å registrere dødsfallet i webløsningen, må lege vente til barnet har fått fødselsnummer. Papirskjema kan også benyttes.
  • Tingretten etterlyser papirskjemaet selv om dødsfallet er meldt elektronisk. Tingretten har fått beskjed fra Oslo Tingrett om ny rutine, der tingretten skal slå opp i Folkeregisteret for å få bekreftet dødsfallet. Norges Domstoler har publisert informasjon om dette på sine sider.
  • Gravferdsbyrået krever å se papirskjemaet for å hente liket. Gravferdsbyrået kan slå opp i Folkeregisteret for å få bekreftet dødsfallet. Enkelte kommuner har lokale rutiner som medfører utskrift av eget skjema.
  • Politiet krever kopi av legeerklæringen. Det er kun når legen melder dødsfallet som mistenkelig at politiet kan få kopi av legeerklæringen. Legeerklæringen må da skrives ut fra webløsningen og sendes til politiet som tidligere.
  • Meldende lege er ikke tilgjengelig og utskrift behøves. Pårørende og/eller Politiet kan kontakte Folkehelseinstituttet.
  • Det har vært behov for å oppdatere dødsårsak. En lege kan når som helst melde ny dødsårsak i løsningen. Dette behøver ikke være den samme legen som meldte den opprinnelige dødsårsaken. Det er alltid den sist meldte dødsårsaken som vil være gjeldende i Dødsårsaksregisteret.