Hopp til hovedinnhold
NHN

Informasjon om åpenhetsloven, en ny lov vedtatt av Stortinget som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt, og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft 1.juli 2022, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal offentliggjøres innen 30. juni hvert år - første gang 30. juni 2023.

Loven omfatter både private og statsforetak som tilbyr varer eller tjenester. Forbrukertilsynet vil føre tilsyn, og skal kunne ilegge virksomheter tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på loven.

Norsk helsenett SF omfattes av regelverket.

Hvordan jobber Norsk helsenett med åpenhetsloven?

Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be Norsk helsenett om informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Norsk helsenett plikter å svare på slike informasjonskrav.

Norsk helsenett skal i løpet av 2022 igangsette arbeid med aktsomhetsvurderinger, og eksisterende retningslinjer skal oppdateres i tråd med åpenhetslovens krav. Dette omfatter også retningslinjer for krav til leverandører og forretningsforbindelser. Innen 30.juni 2023 skal vi offentliggjøre vår redegjørelse for aktsomhetsvurderingene.

Henvendelser vedrørende informasjonsplikt:

Du kan lese mer om åpenhetsloven på Forbrukertilsynets nettsider.