Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Har lansert kontaktregister for kommunelegefunksjonen

Sist oppdatert:

Norsk helsenett har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert en teknisk løsning for kontaktregister for kommunelegefunksjonen.

Rask håndtering av covid-19-smittesituasjoner krever at kommuneoverleger kommer raskt i kontakt med kolleger i andre kommuner. I svar på oppdrag 129 fra Helse- og omsorgsdepartementet om raskere prøvesvar tilbake til kommunelegene, anbefalte FHI, Direktoratet for e-helse, KS, NHN og Helsedirektoratet å opprette et kontaktregister for kommunelegefunksjonen.

Tiltaket har sprunget ut av nasjonale helsemyndigheters behov for direkte kontakt med kommuneoverlegene, for å sikre effektiv og relevant håndtering av smittesituasjoner. Kommuneoverlegenes behov for rask kontakt med kolleger i andre kommuner for å drive smittesporing, har også vært bakgrunn for tiltaket.

NHN har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert en teknisk løsning for kontaktregister for kommunelegefunksjonen. Det er en utvidelse av eksisterende Bedriftsregister som inngår som en del av NHNs Grunndata-plattform.

Et kontaktregister bidrar til å forenkle prosessen for alle som har en rolle i smittesporing av covid-19, samt andre som har tjenstlig behov for direkte samhandling med kommuneoverlege.

Dette registeret gir kontaktinformasjon til kommuneoverlegefunksjonen i norske kommuner, eller til interkommunal ordning, der kommunene har slik organisering. Den nye funksjonen endrer ikke beredskapsordningene i kommunene.

Hva skal stå i registeret?

Det er lagt opp til at registeret skal inneholde generisk kontaktinformasjon som gjør det mulig å komme i direkte kontakt med kommunelegen, når dette er nødvendig i tråd med lov og forskrift.

 • Fylke (hentes automatisk basert på oppgitt kommune)
 • Kommune
 • Bydel (opsjon)
  • Det kan angis separat kontaktinformasjon dersom man har ulike kommuneoverleger i de ulike bydelene. Dette gjelder kun de byene som har bydel (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen)
 • Epost-adresse (Generisk) ved varsling av forhold som ikke kan vente må telefon brukes
 • Telefonnummer (Generisk)
 • Nødnett nummer (ISSI) (opsjon)

Hvorfor trenger vi et kontaktregister og hvem skal benytte det?

Formålet med registeret er primært at kommuneleger og annet helsepersonell involvert i smittevern og smittesporing, raskt og effektivt skal kunne komme i kontakt med kommunelegefunksjonen i andre kommuner.

Registeret kan også benyttes av andre aktører som også eventuelt har tilgang til Helsenettet (Helseforetak, fastleger, teststasjoner, FHI m. fl.) for å kunne kontakte kommunelegefunksjonen når det er behov knyttet til smittevern og eventuelle andre forhold som ikke kan vente, for eksempel innen psykisk helsevern og miljøhendelser regulert i Folkehelseloven.

Den enkelte kommune har ansvar for registrering og vedlikehold av egen kontaktinformasjon

Den som er ansvarlig for oppdatering av registeret, må ha datamaskin tilknyttet Helsenettet og må kunne logge inn med HelseID til grunndataportalen (som Adresseregisteret/Bedriftsregisteret er en del av). Innlogging med HelseID er ikke forbeholdt helsepersonell. Innlogging med HelseID kan gjennomføres ved bruk av bl.a. ID-Porten, slik man gjør når ved innlogging i nettbank. Har ikke ansvarlig person HelseID-bruker på grunndataportalen, kan dette opprettes via Logg inn (nhn.no). Etter at bruker er opprettet, må vårt kunde- og driftssenter kontaktes for nødvendige tilganger.

Merk at kommunen allerede har personer som har mulighet for å logge på grunndataportalen. Disse kan få utvidete rettigheter til å registrere nødvendig tjeneste for kommunelegefunksjonen, om kommunen ønsker dette. Kontakt NHNs kunde- og driftssenter for nødvendige tilganger.

Generisk e-post og telefon

I forbindelse med registrering av e-post og telefon, må det bare gjøres en generisk registrering av disse feltene. Dette for å sikre at man har kontaktpunkt som er betjent, uten å være personavhengig. Dette gjør det lettere for kommunen og kommuneoverlegen(e) å håndtere vaktordninger samt at kommunen/kommuneoverlegen selv kan styre henvendelsene som kommer inn. Eksempelvis kan kommunen registrere legevaktens kontaktinformasjon, eventuelt etablere generisk e-post/telefon som rutes til riktig kommuneoverlege.

Merk at det ikke skal sendes pasientsensitiv informasjon i e-posten oppgitt i kontaktregisteret. Det er kun telefonisk kontakt som gjelder ved varsling av mulig smitte.

Hvordan tilgjengeliggjøres dataene fra kontaktregisteret?

Informasjon i kontaktregisteret blir tilgjengelig for søk og oppslag via Helsenettet. Pålogging er nødvendig for å kunne søke i kontaktregisteret.

Webinar

Vi holder webinar hvor vi gjennomgår praktisk bruk av register og søk. Det blir der også mulighet for å stille spørsmål.

Tidspunkt:

 • Tirsdag 1. juni kl. 09.30-10.30
 • Mandag 14. juni kl. 13.00-14.00
 • Fredag 25. Juni kl. 11-11:30
 • Onsdag 30. Juni kl. 09:30 – 10

Denne gangen er det ikke behov for å registrere seg, så alle som har behov kan gå inn på følgende weblink og kan delta: https://join.nhn.no/webapp/conference/719735