Gå til hovedinnhold

Dødsfall og dødsårsak

Høsten 2018 gjennomføres en utprøving (pilotering) av en ny elektronisk løsning for melding om dødsfall og dødsårsak. Her finner du informasjon om løsningen.

Om tjenesten

Det er etablert en ny elektronisk løsning for "Melding om dødsfall" hvor autoriserte brukere (leger) skal melde dødsfall og dødsårsak. Utprøvingsperioden er høsten 2018. Løsningen består av to integrerte tjenester som henholdsvis sikrer innmelding av dødsfall til Folkeregisteret og innmelding av dødsårsak til Dødsårsaksregisteret. Tjenestene er samordnet, slik at lege skal oppleve dem som en del av en helhetlig prosess.

I dag er melding om dødsfall og dødsårsak ett felles papirskjema og prosessen inkluderer mange manuelle steg. Registrering av samme informasjon gjentas i flere sektorer og feil og avvik oppstår som følge av manuelle overleveringer. Det tar også lang tid før samfunnet har informasjonen tilgjengelig. En ny, elektronisk løsning forenkler prosessene på tvers av sektorer, sørger for kortere saksbehandlingstid og bedre personvern. Målet er at innen utgangen av 2020 meldes alle dødsfall og dødsårsak elektronisk.

Utprøvingen skjer i 2018 med ved to kommuner og to helseforetak. Utprøvingen gjennomføres for å samle erfaring og finne ut hvilke konsekvenser det vil ha i praksis å erstatte et papirskjema med elektronisk innmelding. Gjennom utprøvingen vil det avdekkes ytterligere behov for endringer i løsninger, prosesser, rutiner og behov for informasjon. Målet er å lage en løsning som understøtter klinisk og administrativ praksis, og det arbeides med tilpasning til EPJ. Det er også viktig å sikre at en ny elektronisk løsning kan fungere sammen med den opprinnelige papirløsningen i en overgangsperiode frem til 2020.

Skjermbilde fra løsningen.

Forutsetninger

Det er kun leger med gyldig norsk autorisasjon/lisens og gyldig HPR-nummer som kan melde dødsfall og dødsårsak elektronisk.

Innlogging krever sikkerhetsnivå 3 eller høyere fordi melding om dødsfall og dødsårsak er offisielle dokumenter med medisinske opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Det vil være litt ulike rutiner for pålogging avhengig av virksomhet.

Man må benytte PC/ utstyr tilknyttet Helsenettet.

Legens virksomhet må vurdere hvordan interne rutiner skal tilpasses at meldingene går elektronisk. Helsedirektoratet har utarbeidet en veiledning som kan benyttes i dette arbeidet. Denne finner du HER sammen med annet informasjons- og opplæringsmateriell. I tillegg må enkle tekniske tilpasninger gjøres lokalt, informasjon om dette finnes HER.

Målgruppe

I henhold til helsepersonelloven § 36 skal leger melde om dødsfall som de blir kjent med i sin virksomhet. Opplysningene om dødsfall skal meldes til Folkeregisteret og opplysningene om dødsårsak til Dødsårsaksregisteret. Dette gjelder for avdøde med norsk fødselsnummer eller d-nummer som er registrert som bosatte i Norge. For personer som dør i Norge men ikke er bosatte i Norge, slik som turister, gjelder meldeplikten kun dødsårsak til Dødsårsaksregisteret. Den elektroniske meldeordningen vil ivareta at meldingene om henholdsvis bosatte og ikke-bosatte sendes på riktig måte.

Vi hjelper deg

Ved kritiske hendelser / feil ønsker vi at du kontakte Norsk Helsenetts Kundesenter direkte på telefon 24 20 00 00. Vi er tilgjengelig døgnet rundt, hele året (24/7). Ved andre henvendelser ønsker vi at du benytter i utgangspunktet din vanlige lokale IT-support. Se websidene om Hjelp og støtte for flere detaljer.

Bestilling

Dersom du og din virksomhet ønsker å delta i utprøving, ber vi deg ta kontakt med prosjektet bak løsningen på e-postadresse mfhelse@ehelse.no. Prosjektet ledes av Direktoratet for e-helse og er et samarbeid med Skatteetaten, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, NHN, Nasjonal IKT og KS.

Pris

Tjenesten tilbys vederlagsfritt til virksomheter som er medlemmer i Helsenettet.