Hopp til hovedinnhold
NHN

Meldingsteller er et verktøy utviklet av Norsk helsenett for å kunne hente ut tallgrunnlag for antall elektroniske EDI-meldinger som utveksles mellom ulike aktører over Helsenettet.

Med ferdigdefinerte rapporter samt muligheter for eget søk og filtrering, er dette verktøyet et tilbud til de som trenger oversikt over volum av meldingsutveksling, for trendanalyser og styringsinformasjon, eller for oppfølging av innføring av nye e-helse standarder i helsesektoren.

Om tjenesten

Med Meldingsteller er det god tilgang på standardrapporter med informasjon om samhandling mellom aktører i helsesektoren. Standardrapportene genereres automatisk hver måned, kvartal, halvår eller år, alt etter planlagt intervall, og er et verktøyet for de som trenger oversikt over volum for meldingsutveksling til trendanalyser, forbedringstiltak og styringsinformasjon.

Meldingsteller gir mulighet å lage spesifiserte søk gjennom filtrering på ulike verdier, for eksempel avsender, mottaker, meldingstype og meldingsformat. Resultatet kan grupperes på ulike verdier, for eksempel meldingstype, virksomhetstype og kommunikasjonspart.

Meldingsteller gir også muligheter for å hente ut hvilke kommunikasjonsparter som har tatt nye e-helse meldinger i bruk, samt hvilke som IKKE har utvekslet f.eks. "Henvisning ny tilstand".

Forutsetninger

Du kan benytte Meldingsteller både i og utenfor Helsenettet.

Innlogging

For å logge inn til Meldingsteller brukes HelseID. Som innlogget bruker vil man få tilgang til å endre på egendefinerte rapporter, samt hente opp disse på nytt innen 180 dager.

Som ikke innlogget bruker vil man ikke kunne hente opp egne rapporter på nytt.

Målgruppe

Meldingsteller er tilrettelagt som styringsinformasjon for sentrale myndigheter, helseforetakene og kommunene, samt andre helserelaterte virksomheter. I tillegg er meldingsteller et verktøy for alle andre som har behov for denne typen data i helse- og omsorgssektoren.

Det anbefales å benytte standardrapporter, som fortløpende vil tilgjengeliggjøres innen 1 uke etter månedsskifte, avhengig av planlagt intervall.

Standardrapporter

Den enkleste måten å innhente statistisk utvikling på er å benytte rapporter som er definert i Standardrapporter. Her vil du finne ferdigdefinerte rapporter som er klar til nedlastning. Rapportene vil tilgjengeliggjøres i den først uken etter hver månedsskifte, alt etter satt intervall på standardrapportene, pr mnd., kvartal, halvår eller år.

Norsk helsenett vurderer innkomne behov for nye standardrapporter og forbedringer av meldingsteller fortløpende, og videreutvikler tjenesten på bakgrunn av tilbakemeldinger fra sektoren.

Hva telles?

Meldingsteller har samme datagrunnlag som Meldingsvalidator, men statistikken genereres på et bredere datagrunnlag med muligheter for å filtrere på både avsender og mottaker med tilhørende tjenester.

Meldingskategori og meldingsstandard

I og med at Meldingsteller kun kan lese innholdet i selve ebXML konvolutten, og ikke den tekniske informasjonen i fagmeldingen, er vi prisgitt at korrekt informasjon er angitt. Frem til 2019 er det kun konvoluttens angivelse av feltet "eb:Action" som benyttes, uten informasjon om meldingsprofilens versjon. I løpet av 2019 innføres ytterligere informasjon i konvolutten som vil kunne skille på versjon av en meldingsprofil, der dette er tatt i bruk i sektoren.

EDI-meldinger som ikke følger standard vil lett havne utenfor valgte filter i statistikken. Standardrapporten "Nøkkeltall" under Standardrapporter viser daglig utvikling pr meldingskategori.

Ulike meldingskategorier:

 • Basismeldinger – blant annet henvisning, epikrise, rekvisisjon og svar
 • Dialogmeldinger – blant annet forespørsel, svar og avvik
 • Pleie- og omsorgsmeldinger – pleie- og omsorgsmeldinger, ekskludert dialogmeldinger
 • E-resept-meldinger – ulike meldinger under E-resept
 • NAV meldinger – ulike meldinger under NAV og HELFO, eks Sykemelding og Behandlerkrav
 • FHI meldinger – ulike meldinger under Folkehelseinstituttet, eks SYSVAK
 • Helsedirektoratet - ulike meldinger under HDIR, eks Pasienthendelser
 • Skatteetaten - ulike meldinger under Skatt, eks Fødselsmelding
 • Kreftmeldinger – ulike meldinger under Kreftregisteret
 • Neonatal – meldinger om barns sykdom i første leveår
 • Kvitteringer – blant annet transportkvittering, feilmelding og applikasjonskvittering
 • Partnertjenester – meldinger til/fra ulike tredjepartsleverandører i helsenettet
 • Systemmeldinger – ulike tekniske meldinger
 • Ikke kategorisert – meldinger som ikke entydig kan kategoriseres
 • Ukjent kategori – ulike medisinske meldinger som faller utenom alle andre kategorier

Avsender og mottaker

For å kunne knytte avsender og mottaker til riktig virksomhetstype, kommunetilhørighet og så videre, er det en forutsetning at virksomhetene har riktig informasjon registrert i Adresseregisteret.

Det er også viktig at aktørene adresserer etter fastsatte standarder, som f.eks. tjenestebasert adressering, for å sikre best mulig resultat når man søker etter meldinger pr kommunikasjonspart.

Eksempel på utfordringer er der det søkes etter f.eks. tjenesten "Helsestasjons- og skolehelsetjeneste", og kommunen adresserer fra "Virksomheten" i ebXML konvolutten. Her vil det ofte medføre et alt for lavt antall.

Gruppering

Med gruppering menes hvordan resultatet skal presenteres, om man ønsker å gruppere på virksomhet, meldingstype, område eller lignende, eller en kombinasjon av flere grupperinger.

Tidspunkt for sending

Tidspunkt for sending hentes fra informasjon i meldingene. Hvis meldinger av en eller annen grunn blir liggende og forsinkes i en utboks, vil antall meldinger for påfølgende dag kunne endres noe de påfølgende dager.

Antall meldinger

Etter ønske fra sektoren inneholder meldingstelleren ingen logikk for telling av meldinger. Det vil si at hver melding telles som én ny melding.

Presentasjon av egendefinert rapport

I meldingsteller kan man selv velge om man vil presentere innholdet direkte som Forhåndsvisning, eller laste ned resultatet som en Excel rapport. Som innlogget bruker vil man ha tilgang til egne rapporter i 30 dager under Mine Rapporter. Er man ikke innlogget vil man kunne laste ned egne rapporter kun direkte.

Vi hjelper deg

For henvendelser om Meldingsteller, ta kontakt med oss på e-post eller på telefon 24 20 00 00.

Veileder

Kravdokumenter

Fant du det du lette etter?