Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Norsk helsenett har fått oppdraget for 2021

Sist oppdatert:

Norsk helsenett har fått oppdraget for 2021, gjennom foretaksmøtet.

Foretaksmøtet understreket at Norsk helsenett skal ha god kontroll på økonomien og sikre at den samlede ressursbruken holdes innenfor vedtatte rammer, og at det legges til rette for en bærekraftig økonomisk utvikling over tid. Foretaksmøtet pekte videre på Norsk helsenett viktige rolle i arbeidet med digitaliseringstiltak under koronapandemien, gjennom at digitalisering bidrar til å styrke overvåkingen av koronapandemien, effektiviserer testing og smittesporing, begrenser smittespredning og til å understøtte vaksinasjon. Digitalisering har også understøttet pasientbehandling og oppfølging av pasienter under pandemien.

Foretaksmøtet pekte på betydningen av tydelig ansvars- og oppgavefordeling mellom Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse når det gjelder utvikling, forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene, og at det inngås avtaler for å formalisere ansvarsforholdene.

Norsk helsenett SF har en viktig rolle i arbeidet med å nå målene som følger av én innbygger – én journal. Dette inkluderer bidrag i planleggingen av hvilken funksjonalitet og hvilke informasjonselementer som må på plass til hvilken tid for å dekke samhandlingsbehovene til tjenesten fremover.

Norsk helsenett SF har videre en sentral rolle i arbeidet med Pasientens legemiddelliste som skal gi helsepersonell tilgang til riktige legemiddelopplysninger uavhengig av tid og sted, og legge til rette for at pasientsikkerheten kan ivaretas gjennom hele pasientforløpet. Tiltaket inngår i Legemiddelprogrammet som ledes av Direktoratet for e-helse.

Helseplattformen i helseregion Midt-Norge er et nasjonalt utprøvningsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet i én innbygger – én journal. Foretaksmøtet pekte på viktigheten av at statsforetaket prioriterer tiltak for å understøtte Helseplattformens behov knyttet til de nasjonale e-helseløsningene som statsforetaket har ansvar for.

Foretaksmøtet ba Norsk helsenett SF om å bidra i arbeidet med Pasientens legemiddelliste i Legemiddelprogrammet og forprosjekt for Helhetlig samhandling, som begge ledes av Direktoratet for e-helse. Videre skal Norsk helsenett understøtte realiseringen av Helseplattformen i Midt-Norge og felles kommunal journal (Akson).