Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger

Sist oppdatert:

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt en forskriftsendring som skal bidra til at flere virksomheter i helse- og omsorgstjenesten tar i bruk de nasjonale e-helseløsningene. Disse løsningene skal sikre pasienter og brukere en trygg og effektiv helse- og omsorgstjeneste.

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 22. desember 2021 endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger som pålegger virksomhetene å bruke løsningene og betale for forvaltning og drift av dem.

Forskriftsendringene er en oppfølging av endringer i pasientjournalloven som ble vedtatt av Stortinget 17. desember 2021.
Endringene innebærer at:

 • Helsenettet pålegges alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven, apotekloven og tannhelsetjenesteloven fra 1. januar 2022
 • Kjernejournal pålegges helseforetak, private sykehus, kommunal legevakt og fastleger fra 1. juli 2022. Avtalespesialister fra 1. januar 2024.
 • E-resept pålegges helseforetak, kommunal legevakt, fastleger, apotek og bandasjist fra 1. juli
 • 2022, og private sykehus og avtalespesialister fra 1. januar 2023.
 • Helsenorge.no – tilgjengeliggjøring av tjenester for selvbetjening, dialog og innsyn pålegges helseforetak fra 1. januar 2023.

Utover plikt til bruk av helsenettet, innføres det ikke plikt til bruk av nasjonale e-helseløsninger for den kommunale helse- og omsorgstjenesten med unntak av fastleger og kommunale legevakter.

Virksomheter som omfattes av forskriften

 • Kommuner og regionale helseforetak pålegges å betale for forvaltning og drift av kjernejournal, e-resept og helsenorge.no fra 1. januar 2022.
 • Kommunenes betaling dekker fastlegene, og regionale helseforetaks betaling dekker avtalespesialistene.
 • Apotek og bandasjister blir pålagt å betale for forvaltning og drift av e-resept.
 • Medlemsavgiften for Helsenettet videreføres for alle brukere som i dag, og gjeninnføres for kommunene. I tillegg pålegges kommuner og regionale helseforetak å betale for grunndata og helseID.
 • Kostnader til drift og forvaltning av grunndata og helseID vil bli fakturert som et tillegg til eksisterende medlemsavgift.
 • Kommuner og regionale helseforetak blir i statsbudsjettet for 2022 kompensert for eksisterende kostnader til forvaltning og drift av løsningene.

Beregningsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet opprettet i 2019 et teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger som skal vurdere tallgrunnlaget for beregnede kostnader til forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene.

Vekst i kostnader til forvaltning og drift, som er en konsekvens av nye investeringer, skal synliggjøres og behandles i den nasjonale styringsmodellen for e-helse. Årlige endringer i kostnader for kommunal sektor skal i tillegg drøftes i konsultasjonsordningen med KS. Kommunenes andel av kostnadsveksten skal ta utgangspunkt i en vurdering av nytten for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Endringer i betaling fastsettes i forskrift.

Prismodellene som ligger til grunn for betalingen av kostnadene til forvaltning og drift skal evalueres og justeres innen 2024 basert på erfaringer med ordningen.

Betaling for nasjonale e-helseløsninger

Følgende totale beløp vil bli fakturert fra Norsk helsenett til de ulike virksomhetene i 2022. Beløpene nedenfor er oppgitt uten merverdiavgift og faktureringen vil inkludere 25% merverdiavgift.

MNOK 2022 Medlemsavgift helsenettet Grunndata og helseID Nasjonal kjernejournal E-resept Helsenorge* Sum**
Regionale helseforetak 74,6 35,2 56,1 55,5 137,8 359,2
Kommuner 72,1 35,2 52,1 55,5 126,2 341,1
Apotek og bandasjist 13,7 13,7

*For helsenorge fakturerer Norsk helsenett i tilleggvirksomheter direkte for tjenester for registre, felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten, bytte fastlege, frikort og egenandelsregistrering og europeisk helsetrygdkort.

**Kommunesektoren er i statsbudsjettet for 2022 kompensert med 322,2 mill. kroner over Kap. 571, post 60 Rammetilskudd til kommuner Innbyggertilskudd og regionale helseforetak. Tilsvarende er regionale helseforetak kompensert med 263,3 mill. kroner over Kap. 732 Regionale helseforetak, post 72-75, inkl. 13,6 mill. kroner til felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten.

Betalingen er fordelt på det enkelte regionale helseforetak etter fordelingsnøklene i det gjeldende inntektssystemet for fordeling av basisfinansieringen mellom de regionale helseforetakene.

Betalingene er fordelt på den enkelte kommune etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse i inntektssystemet for kommunene.

Fakturering og beregning av kostnader

Norsk helsenett SF fakturerer forskuddsvis per kvartal, basert på beløp angitt for den enkelte løsningen. Betalingen forfaller per 30 dager. Faktura for Q1 2022 sendes i månedsskifte februar/mars. For fakturering til apotek og bandasjist for e-resept, vil faktura for Q1 trolig sendes i Q2.

Betaling av nasjonale e-helseløsninger fra andre

Helsenorge finansieres av regionale helseforetak og kommuner, som heholdsvis faktureres 137,8 millioner og 126,2 millioner. I tillegg til dette finansieres Helsenorge av at de fakturerer direkte for blant annet tjenestene registre, bytte fastlege, frikort og egenandelsregistrering og europeisk helsetrygdkort.

Norsk helsenett vil stille krav om at den som bestiller nye tjenester og ny funksjonalitet må ta ansvar for drift- og forvaltningskostnader som følger av bestillingen. Inntil drift- og forvaltning eventuelt dekkes gjennom forskrift.

Medlemsavgift for Helsenettet finansieres av regionale helseforetak kr 74,6 millioner og kommuner 72,1 millioner. Helsenettet finansieres i tillegg av fylkeskommunene og de private helseaktørene som vil bli fakturert 97 millioner i medlemsavgift i 2022. De private helseaktørene består blant annet av avtalespesialister, fastleger, tannleger, fysioterapeuter, kiropraktorer, rehabiliteringssentre, private sykehus, apotek og bandasjist osv.