Gå til hovedinnhold
Veileder for elektronisk meldingsutveksling

Smittevern

Her finner du retningslinjer for bruk av elektronisk meldingsutveksling for smitteverntjenesten.

Hopp til innhold

Definisjon og avgrensning

Hensikten med dette kapittelet er å gi aktører som benytter tjenesteadressen "smittevern" i kommunehelsetjenesten tydelige retningslinjer for elektronisk meldingsutveksling.

Kapittelet beskriver informasjonsflyt og meldinger mellom aktører innen spesialist- og kommunehelsetjenesten i henhold til lovverket. I en del kommuner er tuberkulosekontroll og vaksinering organisert som egne kontor/tjenester og disse bruker tjenesteadresse «Smittevern» ved bestilling/rekvirering av laboratoriesvar og/eller røntgensvar. Kapittelet beskriver informasjonsflyt fra rekvirering av prøve- og/eller røntgensvar til informasjon om prøvesvar/smitte mottas og registreres i pasientjournal.

I dette kapittelet omfattes elektronisk meldingsutveksling i forbindelse med direkte pasientbehandling i form av vaksinasjon og behandling etter at pasienten har fått påvist smitte. Meldingsflyt ved oppfølging og behandling av den smittede, fra lege eller andre som ikke bruker tjenesteadresse smittevern dekkes ikke i dette kapittelet.

I mindre kommuner er deler av smittevernsarbeidet som går på pasientrettet behandling ivaretatt gjennom funksjoner på helsestasjonen, fastlege og legevakt. Legerollen i smittevernstjenesten i mindre kommuner er ofte løst gjennom en deling av oppgaven.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten kan ha et delegert ansvar fra kommuneoverlegen i mange kommuner for å følge opp tuberkulosekontroll. Smittevern vil da være organisert som en deltjeneste i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i mange kommuner og kan benytte tjenesteadressen Smittevern i noen tilfeller.

Smitteverntjenesten i denne veilederen omhandler tuberkuloseundersøkelser- og oppfølging, og vaksinasjon utenfor barnevaksinasjonsprogrammet.

Veilederen omtaler ikke organisering i den enkelte tjeneste eller kommune.

For andre tjenester se egne delkapittel.

Føringer

Les mer om overordnede føringer og forskrifter i Del 1 – Elektronisk meldingsutveksling.

Lovverket legger klare føringer for smittevernsarbeidet, herunder overvåking av smittsomme sykdommer gjennom melding og varsling. I smittevernloven er helsepersonell pålagt å samhandle for å forhindre at syke pasienter smitter flere.

Hvilke sykdommer som er meldingspliktige og evt. varslingspliktige bestemmes i MSIS-forskriften (se også merknad til § 3-1). SYSVAK-registerforskriften omhandler meldeplikt av vaksiner til SYSVAK for vaksiner gitt utenfor barnevaksinasjonsprogrammet, samt krav om samtykke til registrering i SYSVAK.

Vaksinasjon inngår som en del av forebyggende smittevernarbeid i kommuner. Vaksiner som er gitt skal registreres i pasienten sin EPJ der vaksine settes. Se SYSVAK-forskriften angående eventuelle krav til pasientens samtykke til registrering. I det forebyggende arbeidet er det behov for at helsepersonell som dokumenterer vaksinasjon av en pasient i sitt EPJ-system, har mulighet for å kunne sende elektronisk melding om vaksinasjon til aktører, i tråd med gjeldende retningslinjer.

Adressering

Se del 1 for informasjon om tjenestebasert adressering.

Følgende tjenesteadresse skal registreres under kommunens oppføring i Adresseregisteret og vil fungere som kommunikasjonspart til og fra denne tjenesten:

 • Smittevern

Tjenesteadressen er hentet fra følgende kodeverk på Volven:

 • 8663 Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste mv.

Standard meldingsflyt

Meldingsutveksling skal avtales mellom de enkelte virksomhetene i forkant av igangsetting.
Se avsnitt om hvordan komme i gang og testing og produksjonssetting.

Smittevern kan ha behov for samhandling med mange aktører, både spesialisthelsetjenesten, fastlegene, kommunale aktører, Nasjonalt Vaksinasjonsregister og Folkehelseinstituttet. Tjenesten har behov for å kunne sende og motta henvisning, epikrise, rekvisisjon, svarrapport, dialogmeldinger og SYSVAK-meldinger.

Alle aktive kommunikasjonsparter skal være registrert i Adresseregisteret. For å se om aktuell kommunikasjonspart er elektronisk må du søke/slå opp i Adresseregisteret. Dette gjøres direkte i EPJ eller via https://register.nhn.no/Ar (kun tilgjengelig via Helsenettet).

Rutinen nedenfor beskriver elektronisk meldingsutveksling mellom samhandlingsparter der smittevern er en av aktørene.

Ved mistanke om smittsom sykdom

Pasient oppsøker/henvises til smitteverntjenesten.

Ved påvist smitte (meldepliktig og varslingspliktig) må det sendes en papir kopi av meldeskjema til MSIS register.

Under behandling/oppfølging

Ved behov sendes henvisning eller dialogmelding til spesialisthelsetjenesten eller fastlege.

Etter behandling

Epikrise kan benyttes når smittevern skal orienteres når smitte er påvist hos inneliggende pasient - og videre oppfølging skal gjøres av smitteverntjenesten etter utskriving.

Meldingsutveksling mellom smitteverntjenesten og Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK

Aktøroversikt

Ikke alle EPJ-system har alle meldingstyper tilgjengelig, og det kan være behov for å benytte alternativ meldingstype. Samhandling og meldingstype må avtales med hver enkelt samhandlingsaktør.

Oversikt over aktørene tjenesten samhandler med, samt eventuelle avvik fra standard meldingsflyt.
Samhandlingsaktør Avvik fra standard meldingsflyt
Spesialisthelsetjenesten (aktuell tjeneste)

Det kan forekomme visse unntak på tilgjengelige meldinger i de ulike regionene.

Fastlege
Kommunale helsetjenester
 • Saksbehandling
 • Legetjeneste ved sykehjem mv.
 • Sykepleietjeneste
 • Psykisk helsetjeneste
 • Helsestasjon- og skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon for ungdom
 • Jordmortjeneste
 • Legevakt
 • Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD)
 • Migrasjonshelse

Ved bruk av samme EPJ kan ikke elektronisk meldingsutveksling benyttes.

Ikke alle tjenester er tilgjengelige for elektronisk kommunikasjon.

Private aktører
Røntgen og laboratorier
Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK
Kommuneoverlege i

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

Folkehelseinstituttet

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

MSIS-melding sendes på papir til Kommuneoverlege, Helseforetak (tuberkolosekoordinator) og Folkehelseinstituttet.