Gå til hovedinnhold
Veileder for elektronisk meldingsutveksling

Helsestasjon og skolehelse

Her finner du retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og for jordmortjenesten.

Hopp til innhold

Definisjon og avgrensning

Kapittelet er utarbeidet i den hensikt å tydeliggjøre retningslinjer for elektronisk meldingsutveksling med aktuelle kommunikasjonsparter som er gjeldende for denne tjenesten.

Kapittelet er avgrenset til følgende områder:

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Helsestasjon for ungdom
 • Jordmortjenesten

Smittevern-, Migrasjonshelse- og Fysioterapi- og ergoterapi beskrives i egne kapitler.

Veilederen beskriver ikke E-resept.

Veilederen omtaler ikke organisering i den enkelte tjeneste eller kommune.

Utfordringer og utviklingsbehov innenfor denne tjenesten er kartlagt og dette arbeides det videre med.

Føringer

Les mer om overordnede føringer og forskrifter i Del 1 – Elektronisk meldingsutveksling.

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er i henhold til forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1 pliktig til å ha rutiner for samarbeid med fastleger, andre kommunale tjenester, den offentlige tannhelsetjeneste, fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten.

Nasjonal falglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Nasjonal faglig retningslinje Helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 

Fellesdel: Samhandling og samarbeid

Adressering

Se del 1 for informasjon om tjenestebasert adressering.

Følgende tjenesteadresser skal registreres i Adresseregisteret og vil fungere som kommunikasjonspart til og fra disse tjenestene:

 1. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 2. Helsestasjon for ungdom
 3. Jordmortjeneste

Tjenesteadressene er hentet fra følgende kodeverk på Volven:

 • 8663 Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste mv.; kode KF01 - Helsestasjons- og skolehelsetjeneste og kode KF0103 - Helsestasjon for ungdom
 • 8666 - Felles tjenestetyper; kode KF0104 – Jordmortjeneste

Anbefaling er oppdatert i henhold til Standard for tjenestebasert adressering – Del 3

De tre tjenesteadressene dekker følgende områder:

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten:
  • Barn 0 – 6 år
  • Barn, ungdom- og videregående skole 6 – 20 år
 • Helsestasjon for ungdom (HFU)
  • Ungdom 13 – 20 (23) år. (I noen kommuner tilbys tjenesten fra 12 – 25 år.)
   Områder som naturlig berører denne tjenesten er: prevensjon, kjønnssykdommer, graviditet, spiseforstyrrelser, rus, psykisk- og somatisk helse.
   Ved noen HFU jobber også psykolog og jordmor i tillegg til lege og helsesøster

Det er ikke alltid et tydelig skille i forhold til hvilken tjeneste meldingen skal sendes til, om det er helsestasjons- og skolehelsetjeneste eller helsestasjon for ungdom, da disse kan krysse hverandre. Det må ivaretas i den enkelte kommune, da helsesøster ofte er tilknyttet begge tjenestene.

 • Jordmortjenesten
  • Kommunikasjon i forbindelse med svangerskapsomsorgen skal jordmortjenesten benyttes. Dette inkluderer blant annet prøvesvar og epikriser på mor o.l.

Standard meldingsflyt

Meldingsutveksling skal avtales mellom de enkelte virksomhetene i forkant av igangsetting. Se avsnitt om testing og produksjonssetting i Del 2.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, jordmortjeneste og helsestasjon for ungdom har et stort samhandlingsbehov med mange aktører, både spesialisthelsetjenesten, fastlegene og kommunale aktører. Det største behovet i tjenesten i dag er å benytte henvisning, epikrise, rekvisisjon, svarrapport og dialogmeldinger. Elektronisk samhandling er pr i dag kun mulig med de som har et EPJ-system og er på Helsenettet. Øvrige aktører blir derfor ikke omtalt i denne veilederen, før det finnes en teknisk løsning og et godkjent meldingsformat som det er mulig å samhandle med elektronisk.

Alle aktive kommunikasjonsparter skal være registrert i Adresseregisteret. For å se om aktuell kommunikasjonspart er elektronisk må du søke/slå opp i Adresseregisteret. Dette gjøres direkte i EPJ eller via https://register.nhn.no/Ar (kun tilgjengelig via Helsenettet).

Ta kontakt med din regionale KomUT-koordinator hvis du har behov for bistand.

Rutinen nedenfor beskriver elektronisk meldingsutveksling mellom samhandlingsparter der en av aktørene benytter adressene beskrevet under adressering.

Meldingsflyt

Ved fødsel sendes en (fødsels-) epikrise på barn til helsestasjon- og skolehelsetjenesten, og en (fødsels-) epikrise på mor til jordmortjenesten. 

Henvisning til tjenestene skjer unntaksvis, men de vil kunne motta henvisning dersom det er relevant. 

Ved behov for informasjon eller avklaringer kan det sendes forespørsel og svar på forespørsel.

Henvisning og rekvisisjon sendes dersom det er behov for videre utredning/behandling.

I flyten over skal tjenesten motta Epikrise på alle Henvisninger som tjenesten har sendt.

Meldingsutveksling mellom aktuell tjeneste og Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK

Det er mulig å etterspørre pasientens registrerte vaksiner og registrere vaksiner som er gitt. 

Meldingsutveksling mellom jordmortjenesten og Helfo/NAV

Aktuell tjeneste sender behandlerkravmelding for oppgjør. 

Aktøroversikt

Ikke alle EPJ-system har alle meldingstyper tilgjengelig, og det kan være behov for å benytte alternativ meldingstype. Samhandling og meldingstype må avtales med hver enkelt samhandlingsaktør.

Oversikt over aktørene tjenesten samhandler med, samt eventuelle avvik fra standard meldingsflyt.
Samhandlingsaktør Avvik fra standard meldingsflyt
Spesialisthelsetjenesten (aktuell tjeneste)

Det kan forekomme visse unntak på tilgjengelige meldinger i de ulike regionene.

Fastlege
Kommunale helsetjenester
 • Saksbehandler pleie og omsorg
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Legevakt
 • Smittevern
 • Migrasjonshelse
 • Frisklivsentral

Ved bruk av samme EPJ kan ikke elektronisk meldingsutveksling benyttes.

Ikke mulig å sende epikrise fra EPJ i pleie- og omsorgstjenesten.

Ikke alle tjenester er tilgjengelige for elektronisk kommunikasjon.

Private aktører
 • Avtalespesialister
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
Laboratorie/røntgeninstitutt
(offentlig og privat)
HELFO i  
Nasjonale registre
 • Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)
 
Kommunale tjenester
 • Barnevernstjeneste i
 • Kommunelege
 • Tannhelse
 • PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Ikke mulig å samhandle elektronisk med.

Fylkeskommunale aktører
 • Tannhelse
Ikke mulig å samhandle elektronisk med.