Gå til hovedinnhold

Veien frem til helhetlig pasientforløp

Her finner du informasjon om veiviseren "Veien frem til helhetlig pasientforløp" med mulighet for å laste ned veiviseren som PDF.

Samhandlingsreformen (St. Meld. nr 47 (2008-2009)) og Nasjonal Helse og omsorgsplan (Meld. St 16(2010-2011)) har som mål at samarbeidet i sektoren skal bli bedre og at kommunene skal ta et større ansvar i behandlingen av pasienter. Hensikten med denne veiviseren er å videreformidle kunnskaper og erfaringer fra litteraturen og to større utviklingsprosjekt, “Helhetlig pasientforløp i hjemmet” (HPH) og "Samhandlingsreformen i Orkdalsområdet" (SiO) hvor til sammen 7 + 8 kommuner og 2 helseforetak (St. Olavs Hospital og Helse Nordmøre og Romsdal) har deltatt. Strategien har vært en nedenfra og opp prosess.

Målgruppen er i første rekke kommunehelsetjenesten, inklusive fastlegene, i forhold til både samhandling internt og med spesialisthelsetjenesten. Et underliggende mål har vært å koble helsefaglige behov og IKT. Veiviseren omhandler i første rekke eldre og pasienter med kronisk sykdom med behov for kommunale tjenester.

Veiviseren beskriver utvikling og organisering av et pasientforløp som har ledet frem til en konkretisering av tiltak og tjenester som kan iverksettes lokalt for å oppnå samhandlingsreformens intensjoner. Det blir også beskrevet hvordan elektronisk meldingsutveksling kan benyttes for å oppnå effektiv samhandling. Veiviseren tar her et helsefaglig utgangspunkt og er komplementær til veiledere som omhandler implementering av IKT. Nyttig informasjon og erfaringer kan også hentes fra prosjektet FUNNKe i Nord Norge.

Følgende hovedtemaer er behandlet i denne veiviseren:

  1. Pasientforløpet og elektronisk kommunikasjon ved utskriving fra sykehus
  2. Pasientforløpet ved uplanlagte behov for helsetjenester, evt. innleggelse
  3. Tiltak og tjenester som kan forebygge innleggelser
  4. Legevaktsentralen og legevakten er nøkkelen til bedre utnyttelse av tjenestene
  5. Noen faglige utdypninger knyttet til samhandling