Hopp til hovedinnhold
NHN

Norsk helsenett har, sammen med de berørte etatene, fått i oppdrag å planlegge videre samordning av arkiv for flere etater i helseforvaltningen.

I tråd med oppdraget er dokumentasjonsforvaltning for Statens legemiddelverk (SLV), Helsetilsynet og Norsk pasientskadeerstatning (NPE) overført i 2020. Tilsvarende skal Helseklage overføre sin tjeneste innen utgangen av 2022.

Plan for digitalisert arkivfunksjon

For å identifisere utfordringer med digitalisering på området og utrede mulige løsninger, har NHN på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet etablert et prosjekt: "Plan for digitalisert arkivfunksjon".

Forenkle og forbedre

Prosjektet har som mål å forenkle og forbedre arbeidshverdagen for ansatte i helseforvaltningen når det gjelder dokumentasjon. Prosjektet skal gjennomføres sammen med etatene i helseforvaltningen. Rapport fra forstudien er levert, og prosjektet går nå videre i en fase for utredning av mulige konsepter.

Fysisk postmottak

NHNs arkivavdeling leverer tjenesten fysisk postmottak til ti etater i helseforvaltningen. Etatene mottar ikke den fysiske posten hjem til seg lenger - den kommer til NHN på Skøyen. Vi kategoriserer, skanner og tilgjengeliggjør den fysiske posten for kundene gjennom en sikker portal.

Kontaktinformasjon postmottak

Åpningstider: mandag–fredag 08:00–15:00
Felles postmottak
E-post: kundehenvendelser.
Telefon: 909 89 449

Fjernarkiv

NHNs arkivavdeling forvalter felles avtale om fjernarkiv for kundene som har avsluttede papirarkiv. Ved behov for materiale bestilles dette gjennom avdelingen, som deretter håndterer det praktiske rundt bestilling og tilgjengeliggjøring for kundene.

Snarveier