Hopp til hovedinnhold
NHN

SFM er planlagt realisert trinnvis, for å kunne ta ut gevinster så tidlig som mulig. Første produksjonsversjon av SFM (Alfa) ble levert i 2021, og fra 2022 og ut 2023, er det planlagt med tre hovedleveranser i året.

Innholdet i de ulike leveransene, og prioritering av hvilke leverandører som kan ta i bruk SFM først er prioritert utfra nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan (2017-2022) om å innføre e-resept i sykehjem og hjemmetjenester, videre innføring av multidose i e-resept og etablering av pasientens legemiddelliste. Det er derfor besluttet at leverandører som leverer til fastlegekontor og til sykehjem og hjemmetjeneste prioriteres først.

Overordnede føringer for innhold i leveransene

 • SFM skal erstatte dagens Forskrivningsmodul (FM)
 • Det har kommet opp behov for forbedringer og ekstra funksjonalitet for noen av brukergruppene
 • Avgrenset omfang ihht. godkjent styringsdokument for SFM (versjon 3.2)
 • SFM ikke skal utvikle kurvefunksjonalitet eller dokumentasjon av administrering av legemidler
 • SFM skal ha støtte for e-resept og må utvikles i henhold til kravene i e-resept rekvirentspesifikasjon
 • SFM må oppfylle ikke-funksjonelle krav definert av Norsk helsenett
 • SFM skal være en brukervennlig løsning for sluttbrukere

For mer informasjon om prioritering av innhold til leveranser, se Brukermedvirkning og forankring - Prioriteringer til leveranser

Versjon Beskrivelse Leveransetidspunkt Tilpasning for
1.0 Første versjon av SFM inneholder grunnleggende e-reseptfunksjonalitet og funksjonalitet for å muliggjøre integrasjon mellom EPJ-systemet og SFM, gjennom datadelings-APIet Q1 2020 Alle
Basis API Basis API og asynkrone meldinger. Funksjonalitet for leverandører som skal
benytte Basis API og egenutviklet brukergrensesnitt. Endringer på Basis API
fremmet av Helseplattformen og Helse-Vest
Q1 2020 Spesialisthelsetjenesten
Alfa Standard funksjonalitet for fastlege - forskrivning, refusjon, samstemming,
prosesstøtte og meldingshistorikk, Helfo søknadsportal.
Q4 2021 Fastlege
Bravo Utvidet funksjonalitet for fastlege og andre legevirksomheter. Funksjonalitet
for Pasientens legemiddelliste (PLL), multidose og AK (antikoagulasjons)
journal
Q1 2022 Fastlege, spesialister, legevakt
Charlie

Tilpasset løsning for PLO virksomheter. Tilpasninger av prosesser og tilgjengelig
funksjonalitet til PLO, samt egne utskrifter.

Støtte for opprettelse og bruk av maler, visning av historikk og sletting av feilregistrert informasjon.

Q3 2022 Kommunehelsetjenesten, leger
Echo Utvidet funksjonalitet for sykehjem og hjemmetjeneste med støtte til
administrasjon av næringsmidler uavhengig av refusjon. Ny funksjonalitet for legemiddelgjennomgang og utvidet funksjonalitet for avansert
strukturert dosering
Q4 2022 Kommunehelsetjenesten, leger
Foxtrot Administrative støtteprosesser for overføring av pasientdata mellom
virksomheter, samt strukturert tilgjengeliggjøring av loggførte data
Q1 2023

Systemadministrator, databehandler

Golf Administrative støtteprosesser for overføring av pasientdata mellom
virksomheter, samt strukturert tilgjengeliggjøring av loggførte data
Q3 2023 Tannleger, helsesykepleier, jordmor
Hotel Ferdigstillelse av løsning med optimalisering av brukergrensesnitt og support, inkl. tekniske forbedringer og oppdateringer iht. endringer i nasjonale
kodeverk og databaser.
Q1 2024 Alle

Innhold i leveransene

Versjon Leveransetidspunkt Innhold
Alfa Q4 2021
 • Grunnleggende e-reseptfunksjonalitet og funksjonalitet for å muliggjøre integrasjon mellom EPJ-systemet og SFM, gjennom datadelings-APIet.
 • Funksjonalitet for leverandører som skal benytte Basis API og egenutviklet brukergrensesnitt.
 • Rekvirere legemidler (virkestoff/merkevare, kosttilskudd), næringsmidler, forbruksmateriell, vaksiner basert på FEST. Strukturert dosering – inkl. klokkeslett,perioder, frekvens dager/uke.
 • Registrer vare (som ikke finnes i FEST)
 • Refusjon, søknad og vedtak v/integrasjon Helfo
 • Oppgavevarsling i EPJ innboks/arbeidsliste
 • Ekspederingsanmodninger (inkl. låst resept, LAR)
 • Funksjoner – ny, endre, forny, seponer, godkjenn/avvis kladd/utkast, signer og send
 • Basis tab og hurtigtaster
 • Registrering av CAVE (lokalt)
 • Håndtering av medisinske varsler (CAVE, Interaksjoner, dobbeltoppføringer, SLV)
 • Samstemmings og prosesstøtte – statuser, vilkårssjekker og varsler
 • Oppslag og meldingsutveksling med reseptformidleren og kjernejournal, inkl. visning i korrespondanselogg
 • Utskrifter- resepter og legemidler i bruk (LIB)
 • Konfigurasjons og rettighetsstyring for brukere og virksomheter - fastlegevirksomheter
 • Opprette virksomhet og brukere, migrere pasientinformasjon
 • Logging av data og sikkerhet
 • Brukerveiledning
Bravo Q1 2022
 • Pasientens legemiddelliste (PLL)
 • Multidose
 • Antikoagulasjons journal
 • Samstemming CAVE- sende CAVE i PLL
 • Konfigurasjon og utvidet prosesstøtte
 • Ferdigstillelse av Basis API
Charlie Q1 2022
 • Funksjonalitet for sykehjem og hjemmetjeneste – tilpasning av arbeidsprosesser, utskrift til administrering, varselhåndtering, rettighetsstyring
 • Utveksling av kritisk informasjon med kjernejournal
 • PLL – formidling av tilleggsinformasjon
 • Opprette og bruk av maler
 • Historikk – seponeringer og resepter
 • Slette funksjon for feilregistrert informasjon
 • Slå sammen pasient
 • Visningsportal til EPJ
 • Navigasjon –hurtigtaster og tab

Backlog - klinisk funksjonalitet

 • Tilpasning til ulike helsepersonellkategorier og virksomhetstyper – kommunehelsetjenesten, tannleger, helsestasjon
 • Prosessvarsling – oppdatering av informasjon i ordinasjon og resept ved import til SFM, forny/endre, signer/send
 • Funksjon for pausing
 • Avansert strukturert dosering
 • Legemiddelgjennomgang
 • Utvidet funksjonalitet for historikk
 • Opprett og rekvirere magistrelt legemiddel
 • Utvidelse av funksjonalitet for maler og protokoller
 • LAB varsling
 • Utvidelser vedtaksspørring Helfo
 • Historikk for håndtering av medisinske varsler – full interaksjonsanalyse
 • Antibiotika beslutningsstøtte, diagnose på antibiotika
 • Navigasjon, hurtigtaster, responsivt design
 • Hjelp og veiledning i løsningen

Backlog - teknisk funksjonalitet

 • Bytte fastlege
 • Import/eksport pasient – ved overgang mellom andre systemer og SFM
 • Statistikk og rapportering – internt og til myndighetene
 • Tilgjengeliggjøre logger
 • Forbedret visning og håndtering av feilmeldinger
 • Funksjonalitet for suportbruker
 • Løsning for versjonshåndtering av SFM
 • FEST oppdateringer
 • Integrasjon mot fastlegeregisteret og personregisteret, melde.no (bivirkningsmeldinger)
 • Videreutvikle funksjonalitet for leverandører som skal benytte Basis API – primært endringsønsker
 • Oppdateringer ift. nasjonale endringer i føringer og kodeverk