Hopp til hovedinnhold
NHN

Informasjon om velferdsteknologisk knutepunkt (VKP), en tjeneste som håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler.

Målet er å tilrettelegge for utbredelse av velferdsteknologi, slik at det kan bli en naturlig og integrert del av helse- og omsorgstjenestene.

Tjenesten tilbys i førsteomgang til kommuner som trenger det og videreutvikles i henhold til kommunenes behov for integrasjoner.

For kommuner

VKP er allerede tatt i bruk av kommuner fra Kristiansand i sør til Bodø i nord. Disse kommunene rapporterer blant annet følgende gevinster:

 • Frigjort tid ved at de slipper å dobbeltføre informasjon ulike steder
 • Bedre datakvalitet fordi større andel av dataene overføres automatisk
 • Bedre tilgang på informasjon, fordi all informasjonen finnes ett sted
 • Mer tilpassede tjenester til sluttbruker på grunn av bedre tilgang på god informasjon
 • Økt pasientsikkerhet, fordi det blir enklere å oppfylle journalforskriften, GDPR og annen personvernlovgivning
 • Standardiserte grensesnitt gir kommunene økt fleksibilitet, ved at det fører til løsere kobling til spesifikke leverandører og løsninger

VKP støtter p.t. områder for:

 • Journalføring av medisindispenserhendelser (Medisineringsstøtte)
 • Journalføring av digitalt tilsyn

Journalføring av behandlingslogg fra et sentralt responssenter

 • Journalføring av behandlingslogg fra en distribuert responssenterapplikasjon
 • Uthenting av informasjon fra EPJ
 • Hent pasientinformasjon. Søker etter informasjon om en eller flere pasienter med aktuelle tjenester, ut fra tjenstlig behov.
 • Hent tjenester. Søker etter aktuelle tjenester og evt. informasjon om pasientene som har disse tjenestene, ut fra tjenstlig behov.
 • Hent besøksplan som inneholder planlagte og utførte besøk innenfor aktuell tidsperiode for en pasient, ut fra tjenstlig behov.
 • Hent tiltaksplan for pasient. Søker etter tiltaksplaner for angitte tjenester for en pasient, ut fra tjenstlig behov.

VKP videreutvikles fremover med nye områder i samarbeid med kommunene

For leverandører

 • VKP støtter opp under markedsinnovasjon og næringsutvikling ved å være en åpen, leverandøruavhengig og nøytral plattform som er lett å koble seg til.
 • Leverandører av velferdsteknologiske løsninger og journalsystem trenger kun å forholde seg til knutepunktet for å utveksle data med andre systemer i kommunene eller spesialisthelsetjenesten.
 • Gjennom arbeidet med VKP så utarbeides standardiserte profiler for informasjonsinnhold som er relevant innen velferdsteknologi (HL7 FHIR). Dette gjøres i tett dialog med leverandører.
 • Leverandørenes tilpasninger til VKP vil tilfredsstille krav i det fremtidige felles rammeverket for samhandling i helsesektoren.

Hvordan jobber vi med kommuner og leverandører?

I arbeidet med VKP har vi hatt god erfaring med å jobbe etter prinsippene fra Digital agenda; Tenk stort – start smått, lever hyppig og skap nytte hele veien.

Det er utviklet integrasjoner mellom VKP og de tre EPJ-systemene som er utbredte i kommunenes pleie- og omsorgssektor: Profil (Visma), Gerica (TietoEVRY), CosDoc (DIPS Front).

Integrasjonene er utviklet i tett samarbeid med løsningsleverandører og kommuner, der kommunene har rollen som behovseier.. Ved at noen kommuner har gått foran og "brøytet løype" for integrasjon av ulike typer velferdsteknologi, har andre raskt og enkelt kunne ta disse tjenestene i bruk.

Det er utviklet integrasjoner med velferdsteknologiløsninger fra leverandørene Dignio, Evondos, RoomMate, Tellu, NetNordic, Sensio, Hepro og Doro Care.

VKP fremover – digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging vil endre hele måten vi gir helsetjenester til de som trenger det. Innbyggeren vil ikke trenge å reise til sykehus eller fastlege så ofte som de gjør i dag, men kan få trygg og fremtidsrettet oppfølging der de er.

VKP er en felleskomponent som kan gi store muligheter for deling av informasjon mellom sykehus, fastleger og kommunale helsetjenester.