Hopp til hovedinnhold
NHN

MF Helse (Persontjenesten) har opprettet et eget testmiljø for systemleverandører og helsevirksomheter. Persontjenesten benytter testdata fra Skatteetaten sitt syntetiske testfolkeregister.

Testmiljø

Det er opprettet eget testmiljø som systemleverandører og helsevirksomheter kan benytte for å koble seg til en testversjon av Persontjenesten. Testmiljøet benyttes for maskin-til-maskin test og verifisering for konsumenters løsninger/systemer, og autentiseringsmekanismer verifiseres ved bruk av HelseID. Det nye testmiljøet er ikke en del av Grunndata sine eksisterende testmiljøer.

Informasjon om testscenarier finner du på sidene Hva bør konsumentene teste? og Informasjons- og demovideoer. På siden Praktisk guide med eksempler - Persontjenesten på Simplifier finner du eksemplene skrevet ut.

Tilgjengelighet testmiljø

Testmiljøet er tilgjengelig:

 • Over internett og Helsenettet
 • Ved bruk av API-er
 • 24/7, men vi kan ikke garantere oppetid utover 08-16 på virkedager

Varsle gjerne dersom dere opplever feil/utfordringer i testmiljøet: persontjenesten@nhn.no.

Hvordan få tilgang til eksternt testmiljø (ET) for Persontjenesten

1. Sende inn webskjema

Skjema for tilgang til testmiljø

 • Persontjenesten registrerer behov for tilgang til ET
 • Innen tre virkedager vil HelseID returnere en epost til bestiller med Shared Secret (for bruk i Postman), samt Private key (for bruk i egen kodeutvikling)

2. Gjøre søk/spørring mot FHIR API

3. Utvikle i eget system

4. Teste egen integrasjon mot ET ved bruk av testpersoner fra Tenor

Testdata

Persontjenesten benytter syntetiske testdata fra Skatteetaten sitt testfolkeregister. Testfolkeregisteret (kalt Test-Norge), som er kopiert inn i Persontjenesten, består av ca. én million testpersoner. Test-Norge er laget basert på et representativt utvalg av Norges befolkning, og består av konstruerte data som ikke har rot i virkeligheten. Testpersonene navngis ikke med ekte navn, men med navn som er satt sammen av adjektiv og substantiv, f.eks. «Vakker Blomst». Testpersonene bor på ekte gateadresser, med reelle postnummer og kommunenummer.

Testdataene vil være levende og endre seg, dvs. at det genereres endringer i persondata som gjenspeiler virkeligheten. Eksempler er adresseendringer, giftemål, skilsmisse, død og fødsel. Skatteetaten vil daglig generere slike endringer i testbefolkningen, som oppdateres fortløpende i Persontjenesten.

Når testdata konsumeres i HL7 FHIR-format, og autentiseringsmekanismer verifiseres ved bruk av HelseID, som er lik i test- og produksjonsmiljø, får både leverandører og helsevirksomheter testet fremgangsmåte for integrasjon mot Persontjenestens produksjonsmiljø.

Testbefolkning i testmiljøet

Skatt har siden 2016 planlagt å endre PID i testbefolkningen da praksis med bruk av reelle personnummer ikke er i henhold til personvernet. Reelle personnummer skal ikke brukes i testdata. Skatteetaten publiserte ny versjon av testbefolkningen 1. februar 2021:

 • Testbefolkningen består av testpersoner med syntetiske personidentifikatorer. Dette medfører at Persontjenestens testmiljø også har fått ny testbefolkning.
 • For å vise at det er en syntetisk personidentifikator plusses det på +80 på måned for både fødsels- og d-nummer, og det beregnes deretter individsifre. Kontrollberegningen (modulus11) beholdes uendret slik den foreligger nå.
 • Med syntetiske personidentifikatorer (PID) sikres det at personidentifikatorer i testmiljøet ikke vil kunne eksistere i produksjon.

Hva må brukere av Persontjenestens testmiljø gjøre

Alle konsumenter av Persontjenesten som allerede benytter eller har planer om å benytte Persontjenestens testmiljø (ET-miljøet) må være oppmerksomme på at fnr og dnr må være i tråd med ny standard for Skatteetatens testbefolkning med nye personidentifikatorer: Konsumenter må tilrettelegge sine systemer for å gjøre det mulig å motta fnr og dnr med +80 på måned(januar = 81, februar = 82, osv).

Eksempler på syntetiske fnr og dnr finnes på Skatteetaten sine nettsider.

Endringen hos Skatteetaten er permanent med bakgrunn i personvernet, men NHN er klar over at +80 på måned i PID kan føre til utfordringer for våre konsumenters testmiljøer.

 • Skatt har bekreftet at modulus11-logikken fortsatt fungerer (kontrollsifrene er beregnet etter at 80 er lagt til)
 • Løsninger som har modulus11-sjekk på personnummer vil fortsatt fungere
 • Fødselsdato kan ikke avledes av personnummeret, men må hentes fra eget felt (i tråd med endringene i FREG)
 • Kjønn kan ikke avledes av personnummeret, men må hentes fra eget felt (i tråd med endringene i FREG)

Behov for reservasjon av data for kontrollert testing

Flere sektorer har meldt behov for kombinasjoner av testdata som i dag ikke tilbys via Skatteetatens syntetiske testdata, samt behov for å reservere data for kontrollert testing eller endre på data. NHN har derfor besluttet å realisere en løsning for reserverte testdata.

 • Designarbeid for ny løsning med reserverte testdata er påbegynt.
 • Første versjon av en slik løsning skal etter plan være ferdig til oppstart utvidet utprøving av Persontjenesten.
 • Løsningen vil mest sannsynlig tilbys på et separat endepunkt og være adskilt fra den syntetiske testbefolkningen i dagens ET-miljø.
 • Det legges opp til å kunne endre status på enkelte felt, men ikke på relasjoner.

Informasjon om innhold og design vil gjøres tilgjengelig når dette er besluttet.

Avgrensninger

 • Testpersoner i testfolkeregisteret eller Persontjenesten
  • er dynamiske, og kan per i dag ikke settes til statiske
  • kan ikke endres eller manipuleres, eller suppleres med spesifikke testpersoner
 • Persontjenestens testmiljø og testdata benyttes for test av Persontjenesten, men vil ikke nødvendigvis kunne gi en fullverdig verdikjedetest
 • Eksternt testmiljø (ET) skal ikke benyttes av konsumenter til ytelsestesting

Søkeløsning for testdata fra Skatteetaten

Nasjonal søkeløsning for syntetiske testdata, kalt Tenor, ble lansert 2. april 2020 og er tilgjengelig for både private og offentlige aktører.

Tenor er et verktøy for å søke opp testpersoner basert på ulike ønskede kriterier. Søkeresultat fra Tenor gir testpersonidentifikatorer som kan benyttes i søk/oppslag i Persontjenesten. Vi anbefaler at Tenor benyttes for enklere å finne identifikator til testpersoner til spesifikke testscenarioer, da Persontjenesten ikke har et tilsvarende søkeverktøy for testdata.

Søkeløsningen forvaltes av Skatteetaten og inngår ikke som en del av Persontjenesten.

Mer informasjon om pålogging til Tenor og testdata finner du på skatteetaten.no.

Lenke til brukerdokumentasjon av Tenor testdatasøk: skatteetaten.github.io/testnorge-tenor-dokumentasjon/

Testlandskap

Skissen under viser Persontjenestens kobling mot FREG Test og konsumentenes kobling mot Persontjenesten, samt Persontjenestens bruk av testpersoner fra Test-Norge og hvordan konsumenter kan finne ønskede personidentifikatorer som kan benyttes i søk og oppslag mot Persontjenesten.

Testlandskap konsumenter per okt 2020.png

Til venstre har vi FREG testmiljø (Skatteetaten), i midten har vi Persontjenestens eksterne testmiljø ([ET], NHN), og til høyre har vi systemenes testmiljø (systemleverandør/helsevirksomhet).

Markert i blått: Base med testpersoner (Test-Norge). Basen kopieres over til Persontjenesten via nulldagsuttrekk og deretter løpende oppdatering av endringer, slik at Persontjenestens kopi til enhver tid er oppdatert. Merk at pilenes retning angir flyt av folkeregisterdata, og at tjenestekall vil være motsatt retning.

Helseaktørenes systemer skal gjøre søk og oppslag mot Persontjenesten. Nederst til venstre vises Tenor, Skatteetatens nasjonale søkeløsning. Tenor er et verktøy for å søke opp testpersoner fra FREG.

Ved å benytte ulike filter i Tenor, kan man finne testpersoner etter ønskede kriterier. Søkeresultat fra Tenor gir personidentifikatorer som kan benyttes i søk og oppslag mot Persontjenesten. Her er dette illustrert med den stiplede linjen fra Tenor til «Liste over personidentifikatorer», som igjen brukes i det enkelte system sine kall mot Persontjenesten.

Oppsummert: Gjør søk i Tenor for å finne testpersoner du trenger ut fra dine testscenarioer og bruk disse personidentifikatorene i søk og oppslag mot Persontjenesten fra ditt system.