Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Teknisk beskrivelse

Brukstilfeller for Persontjenesten

Dagens Personregister (PREG) skal fases ut og erstattes av ny Persontjeneste med personopplysninger fra Folkeregisteret (FREG). Her finner du caser/brukstilfeller for hvordan Persontjenesten kan benyttes i sektoren.

Tilpass fagsystemer

Virksomhetene må tilpasse sine systemer (fagsystemer, integrasjonsplattformer og PAS-systemer) for å ta i bruk informasjonen og funksjonene fra den nye Persontjenesten. Persontjenesten har ny informasjonsmodell (sammenlignet med PREG), med mange nye og endrede dataelementer, nytt grensesnitt (API), ny sikkerhetsarkitektur, m.m. Det må spesifiseres og planlegges hvordan systemene må endres når det gjelder dette. Det må også sikres at helsevirksomhetene og systemleverandørene har samme semantiske og organisatoriske forståelse av tjenesten og de personopplysninger man får tilgang til.

Forstå samspill mellom fagsystemer og Persontjenesten

Brukstilfellene som er beskrevet her, er ment som hjelp til å forstå hvordan samspillet mellom systemene i helsevirksomhetene og Persontjenesten er tenkt å foregå. Tekniske detaljer for de tilgjengelige tjenestene er beskrevet i implementasjonsguiden for Persontjenesten. De praktiske stegene for at en virksomhet skal kunne koble seg til Persontjenesten vil bli beskrevet under Teknisk beskrivelse.

Aktører, systemer og virksomheter

Det er ingen prinsipiell forskjell på hvordan de forskjellige typer aktører i helsetjenesten må forholde seg til Persontjenesten, verken juridisk, organisatorisk, semantisk eller teknisk.

Følgende generiske/konseptuelle begrepsmodell er derfor lagt til grunn for beskrivelsen av brukstilfellene:

brukstilfeller-figur.png
 • Persontjenesten: Tjeneste som tilbyr personopplysninger via program-til-programgrensesnitt (API). Gir tilgang til søk, oppslag og hendelser i data fra FREG (og øvrige personopplysninger fra andre autoritative kilder, som f.eks. bydelsinformasjon) for helsetjenesten.
 • Tjenesteleverandør (NHN): Aktør/enhet som er ansvarlig for drift og forvaltning av Persontjenesten, inkludert avtaler, bruksvilkår og tilgangskontroll for bruk av tjenesten.
 • Virksomhet: Helsetjenester i kommunal sektor, spesialisthelsetjenesten, nasjonale registre, helseforvaltning, etc., som har behov og hjemmel for tilgang til personopplysninger. Er tilknyttet Helsenettet.
 • Virksomhetsleder: Daglig leder eller annen ansvarlig ansatt som har autorisasjon til å representere virksomheten ved inngåelse av avtaler om bruk av Persontjenesten.
 • System: Systemer hos virksomheten som får tilgang til personopplysninger fra Persontjenesten. Systemet kan her være et fagsystem, eller en integrasjonsløsning e.l. som virksomheten bruker til å distribuere personopplysningene til de interne fagsystemene, forvalte felles pasientopplysninger e.l. Funksjonaliteten og brukstilfellene mot Persontjenesten blir det samme, og virksomheten må selv ta ansvar for intern arkitektur og funksjonalitet.
 • Fagsystem: EPJ, klinisk system, saksbehandlingssystem, etc. Systemer hos virksomheten som trenger tilgang til personopplysninger. Kan være direkte koblet til Persontjenesten, eller til et annet system som kommuniserer med Persontjenesten.
 • Systembruker: Ansatt/tilsatt ved virksomheten som har behov og autorisasjon for tilgang til personopplysninger gjennom Fagsystemet. Kan f.eks. være fastlege, sykepleier, ambulansepersonell, apoteker, saksbehandler, etc.
 • Person: Person som kan bli, er eller har vært pasient, pårørende, etc. hos virksomheten, og derfor vil være representert i ett eller flere systemer. Kan også selv aksessere enkelte systemer tilgjengelig for innbyggerne (helsenorge.no, kjernejournal, timebestillingsystemer, o.l.)
 • Systemleverandør: Organisasjon som utvikler og leverer (og i mange tilfeller drifter og forvalter) system som skal kobles mot Persontjenesten. Ansvarlig for den tekniske tilknytningen til Persontjenesten, og – i samarbeid med virksomheten – den semantiske.

Generelle brukstilfeller

Her finner du informasjon om brukstilfeller som vil være relevante for alle typer virksomheter i helsetjenesten, og beskriver hovedflyten for bruk av Persontjenesten.

Søk etter Person(er) i Persontjenesten

 1. Systembruker gjør en operasjon mot systemet som medfører behov for søking etter en eller flere Personers personopplysninger (eller behovet oppstår av en systemårsak)
 2. Systemet sender en forespørsel til Persontjenesten med Søkefilter for å finne en eller flere personer, samt ønskede returverdier*.
 3. Persontjenesten returnerer en samling av personressurser¹ (siste versjon for hver person) som samsvarer med Søkefilteret. personressursenes innhold er avgrenset av virksomhetens returverdier*.

Se Implementasjonsguiden for detaljer om søk og mulige søkeparametere.

Oppslag på en persons relasjoner

Relasjoner kan være personens familie, verge, etc.

 1. Systembruker gjør en operasjon mot systemet som medfører behov for å finne en persons relasjoner (eller behovet oppstår av en systemårsak)
 2. Systemet henter en persons personressurs¹med søk (som beskrevet over)
 3. Systemet henter ut personens unike referanse/ID i Persontjenesten fra personressurs¹en, og sender en forespørsel etter personens relasjoner med denne IDen
 4. Persontjenesten returnerer en samling av relaterte personer til den angitte personen, med relasjonstype og annen informasjon etter følgende regler:
  1. hvis den relaterte personen er folkeregistrert, så returneres kun dennes personidentifikator (som så kan brukes til å gjøre oppslag på den relaterte personens øvrige personopplysninger)
  2. hvis den relaterte personen IKKE er folkeregistrert, returneres dennes navn, nasjonalitet, fødselsdato og kjønn
  3. hvis den relaterte personen er en verge, returneres folkeregisteridentifikator og navn.

Se Implementasjonsguiden for detaljer om relaterte personer.

Oppdatering av personopplysninger (Hendelser)

Personopplysninger vil bli endret i Persontjenesten som følge av at opplysninger endres i FREG. Hver gang en opplysning endres i Persontjenesten, genererer den en hendelse. Hendelsen sendes ikke til virksomhetene eller systemene, men legges i en liste hos Persontjenesten som systemet kan lese fra når det er ønskelig å sjekke etter oppdateringer.

 1. En av opplysningene om en person i FREG endres i Persontjenesten
 2. Persontjenesten genererer en hendelse som inneholder identifikatoren til personen som er endret, og informasjon om hva slags endring dette er (hendelsestype), og legger hendelsen til i en hendelsesliste
 3. Etter en definert frekvens** går systemet til Persontjenesten og ber om listen over nye hendelser siden sist det spurte. Systemet bruker sitt søkefilter for hendelser i oppslaget, slik at hendelseslisten som returneres kun inneholder de hendelsestyper systemet trenger, og dermed oppfyller dataminimeringsprinsippet
 4. Systemet går gjennom listen, og for hver hendelse:
  1. sjekker om identifikatoren i hendelsen tilhører en person i sitt eget register (ellers forkastes hendelsen)
  2. vurderer hva slags aktiviteter det skal starte, basert på hendelsestypen
  3. ved behov, henter den nye personressursen¹ fra Persontjenesten med identifikatoren i hendelsen,
  4. utfører nødvendig aktivitet (f.eks. lagre nye opplysninger i eget register, håndtere dødsfall, se eksempler nedenfor)

Andre eksempler på brukstilfeller

Virksomheten får en ny pasient

 1. En person kontakter virksomheten for konsultasjon e.l. Personen kan gjøre rede for seg og identifisere seg
 2. En systembruker søker opp personen i fagsystemet, men personen finnes ikke registrert fra før
 3. Systemet gjør et søk i Persontjenesten (med angitte returverdier*)
  1. med personens fødselsnummer/d-nummer og får et unikt treff. Persontjenesten returnerer dataminimert personressurs¹, og systemet viser nødvendig informasjon om personen til systembrukeren
  2. med personens navn og bostedskommune e.l. og får tilbake en liste med mulige personressurs¹er. Listen viser informasjon som kan bidra til å identifisere personen (adresse, fødselsdata, etc.). Systembrukeren konsulterer personen og velger riktig person fra listen.
 4. Systembrukeren ber systemet registrere personen som ny pasient
 5. Systemet lagrer all informasjon det har behov for om pasienten (sammen med helsedata, etc. som systembrukeren legger inn - Persontjenesten håndterer ikke dette).

Pasient får endret status i Folkeregisteret (f.eks. utflyttet, død, inaktiv)

Endret status kan for eksempel være utflyttet, død eller inaktiv. Les mer om mulige statuser for en person i FREG på Skatteetatens nettsider.

 1. En av virksomhetens pasienter får endret sin status i FREG
 2. Persontjenesten mottar hendelsesinformasjon fra FREG som sier at personen (pasienten) har fått ny status
 3. Persontjenesten genererer en hendelse som inneholder personidentifikator for personen som er endret, informasjon om hva slags statusendring dette er, og legger hendelsen til i hendelseslisten
 4. Etter en definert frekvens** går systemet til Persontjenesten og henter listen over nye hendelser siden sist det spurte
 5. Systemet går gjennom listen, finner denne (og andre) hendelsen, sjekker om dette gjelder en av virksomhetens pasienter og vurderer hva slags aktivitet som eventuelt skal utføres som følge av statusendringen - f.eks. avslutning av status som pasient, kansellering av timeavtaler etc.

Pasient flytter

 1. En av virksomhetens aktive pasienter flytter og melder fra om dette til FREG
 2. Persontjenesten mottar hendelsesinformasjon fra FREG som sier at personen (pasienten) har fått ny bostedsadresse
 3. Persontjenesten genererer hendelse med personens personidentifikator og hendelsestype = "endringIBostedsadresse"
 4. Persontjenesten legger hendelsen i hendelseslisten
 5. Systemet går gjennom listen, finner hendelsen og sjekker typen, og beslutter at eget pasientregister skal oppdateres med den nye bostedsadressen
 6. Systemet henter den nye personressursen¹ til pasienten fra Persontjenesten (minimert iht. listen av Returverdier*), henter ut den nye bostedsadressen fra personressursen, oppdaterer sitt eget register med denne, og logger endringen og/eller varsler systembrukere.
¹ Personressurs = Informasjonselement som inneholder alle personopplysninger om en person

*Returverdi = De opplysninger som ønskes returnert fra Persontjenesten. Se siden Funksjoner i Persontjenesten for mer informasjon.

**Etter en definert frekvens = Hendelser tilgjengeliggjøres i Persontjenesten i form av en kronologisk liste, som et system kan hente ned med ønsket frekvens. EPJ og fagsystemer bør hente så ofte at folkeregisteropplysninger i praksis er oppdatert i sanntid. NHN anbefaler en frekvens for å hente oppdatert informasjon basert på behovet fagsystemet har, men uansett ikke sjeldnere enn hver tolvte time. De mest informasjonskrevende systemene bør hente endringer opp mot hvert femtende minutt.