Hopp til hovedinnhold
NHN

Dagens PREG støtter ikke informasjon om vergemål, og det vil ikke gjøres endringer i PREG på dette før PREG skal avvikles og erstattes av Persontjenesten. Informasjon om vergemål kommer som del av Persontjenesten, og er dermed en av flere gevinstmuligheter ved å gå over til Persontjenesten.

Vergemål i Persontjenesten

Informasjon som kommer som del av vergemål (NHN og Persontjenesten forholder seg til de definisjoner som er angitt av Skatteetaten i FREG) er:

 • Vergemåltype med følgende kodeverk:
  • Enslig mindreårig asylsøker
  • Enslig mindreårig flyktning
  • Voksen
  • Midlertidig for voksen
  • Mindreårig (unntatt enslig mindreårig flyktning)
  • Midlertidig for mindreårig
  • Stadfestet fremtidsfullmakt
  • Forvaltning utenfor vergemål (i tilfeller der en mindreårig persons midler utgjør mer enn 2G, kan fylkesmannen bli involvert i forvaltning av midlene)
 • Embete
  • Kodeliste over fylkesmannsembetene
 • Relasjon til vedkommende som er verge i form av
  • fnr/dnr og
  • navn
 • Omfang med følgende kodeverk:
  • Personlige og økonomiske interesser, samt utlendingssaker
  • Personlige og økonomiske interesser
  • Økonomiske interesser
  • Personlige interesser
 • I tillegg kommer et "flagg" med verdi ja/nei (true/false) med tanke på om omfanget av vergemålet er innenfor det personlige området
  • personligOgØkonomiskeInteresserSamtUtledningssak
  • personligOgØkonomiskeInteresser
  • personligeInteresser
 • Alle personopplysninger i FREG har registermetadata for ajourholdstidspunkt, gyldighetstidspunkt og opphørstidspunkt.

Vergemål i denne sammenheng refererer til vergemål etter vergemålsloven. Dette omfatter hovedsakelig voksne som har rettslig handleevne, men som på grunn av skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke kan ivareta interessene sine selv. Når det gjelder mindreårige er det hovedsakelig foreldreansvaret etter barneloven som regulerer hvem som kan opptre på vegne av den mindreårige (som med noen unntak ikke har rettslige handleevne). Når foreldreansvaret er plassert, er de(n) som har foreldreansvaret også verge.

Folkeregisteret inneholder IKKE informasjon om representasjonsforhold for mindreårige hvor barnevernet har tatt over omsorgen for barnet (barnevernsinstitusjon eller fosterhjem). Etter barnevernloven § 4-18, 2. punktum skal fosterforeldre eller den institusjon hvor barnet bor, på vegne av barneverntjenesten, utøve den daglige omsorgen uten å overta foreldreansvaret; dette beholdes av (biologiske/juridiske) foreldre. Foreldreansvaret vil begrenses av det som besluttes lagt til fosterhjem og institusjon. Der hvor barnet bor i fosterhjem vil informasjon om familierelasjon (til biologiske foreldre) ligge i FREG, så lenge fosterhjemsbarnet ikke er adoptert av fosterforeldrene. Opplysninger om adopsjon og biologisk opphav er strengt taushetsbelagt, og behandles av Bufdir. Det er kun den som er adoptert som har rett til disse opplysningene. Foreldreansvaret kan i sjeldne tilfeller fradømmes, men biologisk relasjon mellom foreldre og barn vil likevel være registrert.