Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Innhold og funksjoner

Funksjoner i Persontjenesten

Persontjenesten skal gi tilgang til folkeregisterinformasjon på ulike måter. I første omgang tilbys søk og oppslag i personopplysninger og hendelser (informasjon om endrede personopplysninger).

De funksjonene som først vil utvikles og tilbys er standardiserte tjenester for maskin-til-maskin søk/oppslag og hendelser (oppdateringer) via API.

Oppslag/Søk

Søk og oppslag på personer gjøres for å finne personopplysninger. Dette gjør det mulig for virksomheter å innhente oppdaterte folkeregisteropplysninger i systemer med pasient- og personopplysninger for én person eller et utvalg personer.

Søk gir muligheter til å

  • finne personopplysninger for en bestemt person hvis folkeregisteridentifikator (fødsels- eller d-nummer) er kjent
  • finne en eller flere personer med søk på andre opplysninger enn folkeregisteridentifikator, som for eksempel navn, fødselsår, gatenavn og kommune
  • finne en persons relasjoner (ektefelle/partner, foreldre, barn, verge) med søk på personens folkeregisteridentifikator

Søk gjøres ofte på nye/ukjente personer, oppslag på kjente personer (personer som allerede har et "kundeforhold" i virksomheten). Dagens PREG tilbyr også funksjonalitet for søk.

Simplifier finner du mer informasjon om hvordan søk og oppslag kan utføres mot Persontjenesten.

Hendelser - overordnet

En endring i en persons situasjon kan generere nye eller endrede personopplysninger. En hendelse i Persontjenesten gir informasjon om slike endringer. Nytt navn, ny adresse, nyregistrering av person (f.eks. født/innvandret) og meldt død er eksempler på oppdateringer som blir tilgjengeliggjort fra det bakenforliggende Folkeregisteret via Persontjenesten.

Hendelser viser endringer siden forrige oppdatering, og gir virksomheter mulighet til å oppdatere sine opplysninger om personer fortløpende.

Hendelser tilgjengeliggjøres i Persontjenesten i form av en kronologisk liste, som et system kan hente ned med ønsket frekvens.EPJ og fagsystemer bør hente så ofte at folkeregisteropplysninger i praksis er oppdatert i sanntid. Norsk helsenett anbefaler en frekvens for å hente oppdatert informasjon basert på behovet fagsystemet har, men uansett ikke sjeldnere enn hver tolvte time. De mest informasjonskrevende systemene bør hente endringer opp mot hvert femtende minutt.

Det er bare systemer som har behov for å holde et lokalt personregister oppdatert i tilnærmet sanntid, eller som trenger å starte automatiserte forretningsprosesser basert på hendelser (f.eks. oppdatering av ventelister ved dødsfall, eller fjerning av fortrolig informasjon), som trenger å forholde seg til hendelser. Alle systemer henter uansett siste versjon av personopplysninger ved søk eller oppslag i Persontjenesten.

På siden Hendelser – mer inngående informasjon finner du mer detaljert informasjon om Hendelser i Persontjenesten, inkludert teknisk informasjon. Her ligger opptak fra teknisk dialogmøte om hendelser fra 10. desember 2020.

Dataminimering i Persontjenesten

Persontjenesten tilbyr funksjonalitet for dataminimering, slik at virksomhetene kan etterleve personvernbestemmelsene når de henter personopplysninger ved søk, oppslag og/eller hendelser. Dette dreier seg om å minimere hvilke personer som skal søkes opp, hvilke opplysninger om personene som skal hentes, og hvilke type hendelser en virksomhet vil holde seg oppdatert om. En hendelse i denne sammenheng er en oppdatering eller endring av en personopplysning, som f.eks. dødsfall, endring av bostedsadresse, endring av sivilstatus.

Søkefilter

Et søkefilter angir hvilke ressurser (Person, RelatedPerson eller Provenance) som skal hentes i et søk i Persontjenesten. Det kan bestå av flere parametere som beskriver kriterier for hvilke ressurser som skal returneres i søket. Søkefilter må benyttes i alle søk i Persontjenesten, slik at virksomheten ikke henter mer informasjon fra Persontjenesten enn den har tjenstlig behov for. Dette tilsvarer søk i databaser eller andre informasjonstjenester.

Returverdier

Virksomheten må gjøre en juridisk og faglig vurdering av hvilke opplysninger den har hjemmel og tjenstlig behov for å motta om personene, f.eks. folkeregisteridentifikator, navn, adresse, fødselsdato, etc. Listen av disse parameterne kalles returverdier. Virksomhetens systemer skal kun hente disse opplysningene når den gjør oppslag og søk i Persontjenesten, slik at virksomheten overholder dataminimeringsprinsippet:

  1. Virksomheten avtaler med systemleverandøren hvilke personopplysninger fra Persontjenesten systemet skal bruke (definerer ønskede returverdier)
  2. Systemleverandør innarbeider returverdier i systemet på en hensiktsmessig måte
  3. Systemleverandør sørger for at systemet bruker returverdier (ved alle søk og oppslag i Persontjenesten, slik at systemet aldri mottar mer informasjon enn det er tjenstlig behov for)

Returverdier er implementert ved hjelp av operatoren _elements i Persontjenestens REST-grensesnitt.

Søk og endringer i PREG vs Søk/oppslag og hendelser i Persontjenesten

For dere som allerede kjenner begrepene søk og hendelser fra PREG og FREG, presiserer vi at betegnelsen på disse funksjonene i Persontjenesten avviker fra betegnelsene som brukes i PREG og som blir brukt i beskrivelsen for FREG.

Persontjenesten bygges med FHIR-profiler, og beskrivelsene av funksjoner i "Søk/Oppslag" og "Hendelser" er derfor basert på FHIR-funksjoner. Helt konkret betyr det at måten man får oppdateringer eller endringer på i PREG i dag vil se annerledes ut i Persontjenesten.