Hopp til hovedinnhold
NHN

På denne siden finner du informasjon om innføring av elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak.

For å lykkes med innføringen, anbefaler vi at du:

 • leser Nasjonal veiledning fra Helsedirektoratet og FHI
 • leser Slik skal dødsmeldingen fylles ut
 • kartlegger arbeidsprosesser ved melding om dødsfall og dødsårsak, og hvilke aktører som blir berørt - se erfaringene fra andre som har tatt løsningen i bruk lenger ned på denne siden
 • involverer aktører som kan få endringer i sine rutiner
 • vurderer endringer i rutinene på bakgrunn av kartleggingen
 • informerer meldende leger om den nye løsningen, forskriftsendringene, samt endrede rutiner
 • sørger for at lokal IT utfører enkel teknisk tilrettelegging for virksomhetene. Mer om dette finner du på siden Teknisk informasjon

Kortversjoner av innføringsmateriell

Erfaringer

 • Enkelte har spørsmål om legeerklæringen skal legges i pasientens journal. Rent juridisk er legeerklæringen ikke en del av pasientens journal, legen oppfyller sin dokumentasjonsplikt knyttet til dødsfallet og syning av lik via mors-notat i pasientens journal. Virksomheter som har leger som utfører oppdrag utenfor virksomheten (for eksempel legevaktsleger) må sikre gode rutiner for dokumentasjon.
 • Legeerklæringen på papir har vært brukt i andre arbeidsprosesser, som for eksempel administrativ oppdatering av personstatus i EPJ-systemet, avslutte vederlagsberegning eller oppdatere andre tjenester. Kommuner har løst dette ved å opprette nye rutiner for dette, som for eksempel internmelding i EPJ-systemet, eller andre meldeordninger til aktuelle instanser.
 • Et nyfødt barn dør før det har fått fødselsnummer. For å registrere dødsfallet i webløsningen, må lege vente til barnet har fått fødselsnummer. Papirskjema kan også benyttes.
 • Tingretten etterlyser papirskjemaet selv om dødsfallet er meldt elektronisk. Tingretten har fått beskjed fra Oslo Tingrett om ny rutine, der tingretten skal slå opp i Folkeregisteret for å få bekreftet dødsfallet.Norges Domstoler har publisert informasjon om dette på sine sider.
 • Gravferdsbyrået krever å se papirskjemaet for å hente liket. Gravferdsbyrået kan slå opp i Folkeregisteret for å få bekreftet dødsfallet. Enkelte kommuner har lokale rutiner som medfører utskrift av eget skjema.
 • Politiet krever kopi av legeerklæringen. Det er kun når legen melder dødsfallet som mistenkelig at politiet kan få kopi av legeerklæringen. Legeerklæringen må da skrives ut fra webløsningen og sendes til politiet som tidligere.
 • Meldende lege er ikke tilgjengelig og utskrift behøves. Pårørende og/eller Politiet kan kontakte Folkehelseinstituttet.
 • Det har vært behov for å oppdatere dødsårsak. En lege kan når som helst melde ny dødsårsak i løsningen. Dette behøver ikke være den samme legen som meldte den opprinnelige dødsårsaken. Det er alltid den sist meldte dødsårsaken som vil være gjeldende i Dødsårsaksregisteret.
 • Lokal IT har i enkelte tilfeller problemer med å få åpnet for løsningen. NHN har ikke kunnet hjelpe disse, da problemene er knyttet til lokalt oppsett og ikke til løsningen sentralt
 • Det har vært nyttig for meldende leger der lokal IT har lagd snarvei til løsningen for legene. Det er viktig at løsningen er så lett tilgjengelig som mulig for legene, og en betydelig hjelp at de ikke må taste inn løsningens adresse hver gang de skal bruke den.
 • Det er ytret behov om å integrere løsningen i EPJ-system. NHN ferdigstiller API for integrasjon i 2022 slik at leverandørene kan integrere løsningen i sine systemer.
 • Løsningen burde forhindre at leger melder feil person død. Det er per nå vurdert at løsningen ikke kan ha mer støtte enn det som finnes i dag. Det anbefales lokale rutiner for å redusere risiko for at leger melder dødsfall på feil person.