Hopp til hovedinnhold
NHN

Her kan du lese mer om hva som kjennetegner skytjenester, og ulike tjeneste- og leveransemodeller.

Skytjenester (Cloud Computing*) er skalerbare tjenester som blir levert over nett. Sky og skytjenester er en leveranseform for IT-tjenester definert av et sett egenskaper og leveranseformer. Den viktigste forskjellen på skytjenester og mer tradisjonelle tjenesteutsetting er forretningsmodellen, der kunden bare betaler for den kapasiteten de har brukt. Målet er å tilby kostnadseffektive, sikre, skalerbare IT-tjenester til kundene.

Det offentlige skal ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre. (Én digital offentlig sektor 2019-2025). I mange år har tjenesteutsetting vært et ofte brukt virkemiddel blant norske offentlige og private virksomheter for å øke fokuset på kjernevirksomhet gjennom å overlate for eksempel drift av IKT til andre. Motivasjonen for tjenesteutsetting har tradisjonelt vært et ønske om å oppnå reduserte kostnader. Riktig bruk av tjenesteutsetting har også andre fordeler, for eksempel konkurransefortrinn, økt profesjonalisering, redusert risiko og bedre informasjonssikkerhet og personvern.

---
*Mell, Peter og Timothy Grance (2011): The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce, NIST Special Publication 800-145

Skytjenester kjennetegnes ved følgende egenskaper

 • Blir levert fortløpende og automatisk etter hvert som behovet melder seg
 • Tjenestene er tilgjengelig over nett, og på alle relevante klienter som mobiltelefon, nettbrett og PC
 • Leverandøren kan fordele dataressursene dynamisk etter de ulike kundenes behov
 • Tjenestene kan skaleres opp eller ned etter kundens behov, og ressursene oppleves som uendelige
 • Ressursbruk blir målt, kontrollert og rapportert, og er gjennomsiktig for både kunden og tjenesteleverandøren.

Vi ser at stadig flere tjenester leveres som skytjenester. Det finnes også mange eksempler på teknologi og funksjonalitet som kun er tilgjengelig som skytjenester. Norsk helsenett må kunne ta i bruk skytjenester på lik linje med andre leveranseformer i tiden som kommer, og videreutvikle selskapet med relevant kompetanse og erfaring for å kunne tilby det kundene våre har behov for.

Ulike tjeneste- og leveransemodeller

Valg av type skytjeneste avhenger av virksomhetens behov. Eksempler på tjenestemodeller inkluderer:

 • Programvare som tjeneste (Software as a service – SaaS), er programvare som eies, leveres og administreres eksternt av en eller flere tilbydere.
  Modell for leveranse over et nettverk hvor kunden benytter leverandørens applikasjon(er) på en nettsky-infrastruktur. Kunden har i utgangspunktet ikke kontroll over hverken applikasjoner, nettverk, servere, operativsystemer eller lagringsmuligheter.
 • Plattform som tjeneste (Platform as a service – PaaS), er en type skytilbud som leverer applikasjonsinfrastruktur (mellomvare) som en tjeneste.
  Kunden innfører applikasjoner utviklet/kjøpt av kunden i leverandørens nettsky-infrastruktur gjennom å benytte programmeringsspråk og verktøy støttet av leverandøren. Kunden har kontroll over egne applikasjoner, men har ikke kontroll over nettverk, servere, operativsystemer eller lagringsmuligheter.
 • Infrastruktur som tjeneste (Infrastructure as a service – IaaS), er et standardisert, høyt automatisert tilbud der databehandlingsressurser som eies av en tjenesteleverandør, komplementert med lagrings- og nettverksfunksjoner, tilbys kunder på forespørsel.
  Kunden mottar datainfrastruktur som en tjeneste over et nettverk. Kunden har kontroll over relevante applikasjoner, servere, operativsystemer og lagringsmuligheter, samt i noen tilfeller visse elementer i nettverket (for eksempel på brannmursiden).

Disse tjenestemodellene kan videre deles opp i ulike leveransemodeller:

 • Allmenn sky (Public cloud), er definert som datatjenester som tilbys av tredjepartsleverandører over det offentlige Internett, noe som gjør dem tilgjengelige for alle som ønsker å bruke eller kjøpe dem. Det vil si standardiserte løsninger som stort sett er like for alle kunder. De største og mest kjente leverandørene er Google, Amazon og Microsoft. Denne leveransemodellen innebærer som oftest at dataressurser (maskin- og programvare) deles av flere kunder.
 • Hybrid sky (Hybrid cloud), er et datamiljø som kombinerer en offentlig sky og en privat sky ved å la data og applikasjoner deles mellom dem.
 • Privat sky (Private cloud), også kalt en intern sky eller bedriftens sky, er definert som databehandlingstjenester som leveres ut fra eget datasenter, men med mange av de samme egenskapene som allmenn sky.
 • Multisky (Multi cloud), kombinerer skytjenester på tvers av flere skyplattformer.

Bruk av Skytjenester handler ikke om å spare penger

Skytjenester gir mulighet for:

 • Mer kostnadseffektiv IKT
 • Økt fokus på kjernevirksomheten
 • Økt fleksibilitet
 • Bedre trygghet gjennom mer profesjonalisert og standardisert IKT
 • Lavere terskel for innovasjon og nyetablering
 • Redusert klimaavtrykk fra IKT-drift

Norsk helsenett skal bidra til at virksomheter som skal etablere nye eller oppgradere eksisterende tjenester kan ta i bruk offentlige skytjenester på lik linje med andre leveranseformer.

Norsk helsenett må også håndtere informasjonssikkerhet, personvern, tilgjengelighet og effektivitet på både nye og eksisterende tjenester ved bruk av skytjenester og andre leveranseformer.

Norsk helsenett gikk over i en ny rolle 1. januar 2020 som leverandør av nasjonale e-helsetjenester i forbindelse med at oppgaver knyttet til løsningene e-resept, kjernejournal, grunndata og helsenorge.no ble overført fra Direktoratet for e-helse.

For å nå helsepolitiske mål om bedre kvalitet, økt pasientsikkerhet og effektiv ressursbruk, er det nødvendig å utnytte mulighetene som ligger i teknologien. Målet er også at pasientene skal oppleve at de forholder seg til én helhetlig helsetjeneste.