Gå til hovedinnhold

Tilknytning til Helsenettet

På denne siden finner du svar på spørsmål du kan ha angående tilknytning til Helsenettet.

Spørsmål og svar

Alle nettlesere kan benyttes. For å kunne nå Internett må nettleserens proxy-innstillinger være satt til automatisk konfigurasjonsadresse: http://config.nhn.no/kunde.pac

Av hensyn til sikkerheten er det viktig at du alltid benytter sist oppdaterte versjon av aktuell nettleser.

Vi tilbyr kun HTTP-proxy og ikke SOCKS-proxy.

Se eksempler for oppsett av de mest brukte nettleserne:

Adresse: sikker.proxy.nhn.no

Vi tilbyr kun HTTP-proxy og ikke SOCKS-proxy.

Port: 8080

Først og fremst gir det deg tilgang til en lukket og sikker digital samhandlingsarena for alle aktører i helsesektoren i Norge. Her kan du kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en sikker og lovlig måte.

Økt datasikkerhet

 • En del av oppdraget til Norsk Helsenett er å drifte HelseCERT, helse- og omsorgssektorens nasjonale kompetansesenter for informasjonssikkerhet.
 • Hovedoppgaven er å forebygge, oppdage, varsle og håndtere IKT-trusler i sektoren. HelseCERT gjennomfører en rekke tiltak som øker sikkerheten for alle som benytter Helsenettet

I tillegg til dette får du tilgang til en rekke andre offentlige tjenester:

 • refusjonskrav og sykmelding
 • pasientreiser
 • røntgensvar
 • henvising
 • epikriser
 • sikker dialog med andre deler av helsesektoren

Du får fri tilgang til et oppdatert adresseregister som har oversikt over alle aktører i Helsenettet, og du får satt opp en egen postkasse for sikker digital kommunikasjon.

Inkludert i medlemsavgiften kan du også kommunisere digitalt (sende og motta meldinger) med alle aktører i Helsenettet.

I samarbeid med flere leverandører tilbyr vi også gratis bruk av sikker programvare for fjerndrift.

Du får også ubegrenset tilgang til Norsk Helsenetts kundesenter 24/7 – alle dager i året.

Først og fremst er det viktig å skille mellom bedriftsmarkedet og privatmarkedet. Alle leverandørene i markedet opererer med ulike priser for bedrifter og private kunder. Prisene til private er vesentlig lavere enn de som tilbys i bedriftsmarkedet.

Vi må nødvendigvis tilby tilgang via bedriftsmarkedet. Vi har gode tilbud fra underleverandørene på for eksempel fiber og kapasiteter opp til 100 Mbps. Vi jobber kontinuerlig for å oppnå så gode priser som mulig.

Ingen er i dag tvunget til å være tilknyttet Helsenettet, men en del av de løsningene som er nødvendig for å kunne levere helsetjenester i Norge, forutsetter at du er medlem av Helsenettet.

Helsenettet er en lukket og sikker digital samhandlingsarena for alle aktører i helsesektoren i Norge, dels fordi det er logisk og fysisk adskilt fra internett, og dels fordi nettet monitoreres aktivt av NHNs HelseCERT-tjeneste.

Det er i Helsenettet, som sikkert nettsamfunn, at den digitale samhandlingen foregår. Og det er ikke tilgjengelig for andre enn medlemmene. Som andre nettsamfunn er altså Helsenettet et sted du må være for å kunne utnytte de mulighetene og fordelene det gir.

Gjennom medlemskapet får du ikke bare tilgang til selve nettet, men også en rekke tjenester som elektronisk oppgjør og sykmelding, frikort, e-resept, pasientreiser, blodprøvesvar, røntgensvar, henvising, epikriser, adresseregister og mer.

Dere kan benytte fiber som er i bygget.

Vi tilrettelegger for en løsning der du kan velge egen linjeleverandør (for eksempel den løsningen mange har gjennom husleien). Du overtar samtidig ansvaret for forbindelsen mellom NHN-ruter og Helsenettet. I praksis betyr dette at dersom helsenettforbindelsen går ned og du må ha hjelp til å få løst problemet med sambandet, ringer du internett-leverandøren din før du kontakter NHN.

Sikkerhets- og risikonivået ved tilgang til Helsenettet (og videre ut på internett) vil være det samme, uavhengig om du selv velger linjeleverandør eller linje levert av NHN.

Leveringstid 4-5 uker.

Vi legger til rette for ulike valg av tilkoblinger. Hvilken løsning som er best, avhenger av dine behov. Om du har spørsmål eller trenger råd, kan det være lurt å ta en telefon til oss før du bestemmer deg.

Mer om valgene finner du i prisoversikten

Normen – eller norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten – er krav til personvern og informasjonssikkerhet som helsesektoren har utarbeidet og som er basert på lovverket. I visse tilfeller er kravene i normen strengere enn lovverket.

Alle tjenester i og bruk av Helsenettet er basert på disse kravene. På Direktoratet for e-helse sine nettsider (www.normen.no) kan du lese mer om hva dette betyr for de ulike virksomhetene, og for din virksomhet. Det finnes en rekke faktaark og gode veiledninger som er tilrettelagt for øvrige helseaktører og fysioterapeuter.

Alle som knytter seg til Helsenettet forplikter seg til å følge normen. Normen er en sammenstilling av lovverkets krav til informasjonssikkerhet, men stiller i noen tilfeller strengere krav enn lovverket. De fleste kravene i normen er derfor bindende for alle, uavhengig av om virksomheten ved avtale har forpliktet seg til å følge den.

Nei, vi må ha avtale/bestilling fra kun én organisasjon/virksomhet, og det er denne som blir fakturert for oppkobling og månedlig avgift. Kostnaden må derfor fordeles internt blant dem som skal tilknyttes Helsenettet. Det er denne virksomheten, med sitt organisasjonsnummer som eier helsenettilknytningen. De fleste legekontor er koblet opp slik, som en paraplyorganisasjon. Vi anbefaler deg å lese om å dele linjen, som også er oppført som spørsmål under.

Ja, dere kan fint dele helsenettlinje.

Det er deres eget ansvar å ivareta sikkerheten ved deling og påse at oppsettet dere velger er i henhold til kravene i Norm for informasjonssikkerhet. NHN anbefaler også at dere lager en avtale mellom dere, for å ivareta ansvarsforholdet når det gjelder deling av helsenettlinjen.

 • En av virksomhetene skal stå som ansvarlig for tilkoblingen til Helsenettet.
 • Kostnader med intern kabling og tilrettelegging må dere selv ta ansvaret for.
 • NHN kan gi råd og veiledning om hva som kan være lurt å tenke på samt bistå i å anbefale teknisk oppsett og løsning.
 • Eksisterende kunde, eller eier og bestiller av linjen, bekrefter skriftlig til oss at de ønsker å dele helsenettlinjen.
 • Begge kunder må være klar over at når de deler linjen, så deler de også kapasitet. Dette betyr i praksis at om den ene kunden belaster linjen full ut så vil den andre kunden kunne oppleve linjen som treg.

Selv om dere deler helsenettlinjen, skal alle virksomhetene ha en egen kundeavtale med NHN. En kundeavtale med NHN regulerer de juridiske forholdene for å ivareta kravene i normen. Det er fordi sikkerhetskravene NHN setter for alle som tar i bruk Helsenettet, er beskrevet i normen. (Tilknytningsavtalen/kundeavtalen med NHN innebærer at virksomhetens forpliktelser vedrørende sikkerhet hos andre virksomheter jf. personopplysningsforskriften §2-15, er ivaretatt ved kommunikasjon over Helsenettet).

Alle virksomheter med kundeavtale skal betale medlemsavgift. Medlemsavgiften er "inngangsbilletten" til den felles infrastrukturen og de mulighetene som Helsenettet representerer.

Medlemsavgiften er "inngangsbilletten" til den felles infrastrukturen og de mulighetene som Helsenettet representerer. Medlemsavgiften er ikke regulert av hvilke deler av tjenestetilbudet man faktisk benytter, men hva som tilbys. Prisen for medlemskap i Helsenettet er basert på fem ulike medlemskategorier.

 • Spesialisthelsetjenesten betaler en avgift basert på antall behandlingsdøgn (statistikk fra Norsk Pasientregister – NPR)
 • Kommunene betaler i forhold til folketall ut fra en "trappetrinnsstige"
 • Fylkeskommunene (primært tannhelsetjenesten) betaler en fast pris
 • Private sykehus og klinikker betaler en skjønnsmessig avgift
 • Øvrige kunder betaler en i utgangspunktet fast avgift. Dette gjelder allmennleger, spesialister, tannleger, apotek og øvrige helseaktører. Se detaljer i prisoversikten.

Virksomheten som eier helsenettilknytningen står fritt til å ha vikar som bruker Helsenettet.

Vikaren må da være registrert som bruker i journalsystemet med eget brukernavn og passord, som ansatt. Vikaren føres opp som kommunikasjonspart under virksomhetens oppføring i adresseregisteret.

Dersom du eier helsenettilknytningen og hele kontoret skal flytte til nye lokaler, fyller du bare ut et flytteskjema, så ordner NHN flytting av helsenettlinjen for deg. Dette koster fra 5000,–

Har du en ASP online-løsning, tar du bare med deg denne, gir oss beskjed om ny adresse og om vi skal hjelpe deg å endre noe i adresseregisteret.

Har du linje levert fra egen leverandør må du ta flytting, oppsigelse eller endring med leverandøren. Du tar med deg vårt utstyr (NHN-ruter) til nytt lokale og kobler deg opp der. Du må gi oss beskjed om hvor du flytter, og ved behov kan du få hjelp av oss til å få ruteren koblet til i det nye lokalet.

Kundene må fylle ut alle punktene merket med stjerne. Det er opplysninger vi trenger for å kunne levere tilknytning til Helsenettet, og uten disse opplysningene vil prosessen kunne bli forsinket. Etasje og rom for utplassering av utstyr er også viktig å få med. Dette gjøres nå for det meste elektronisk fra hjemmesiden til Norsk Helsenett.

For å laste ned oppdateringer til Windows på maskiner som er i Helsenettet eller installere Office 365 må proxy konfigureres på systemnivå fra kommandolinjen. Dette gjøres ved å kjøre ledetekst som administrator og bruk følgende kommando:
netsh winhttp set proxy kunde.proxy.nhn.no:8080

Andre relaterte kommandoer:

 • Vis gjeldende innstillinger: netsh winhttp show proxy
 • Nullstill gjeldende innstillinger: netsh winhttp reset proxy

Vi anbefaler kundene våre å redusere risiko for nedetid ved å etablere redundante løsninger for steder der viktige applikasjoner er sentralisert. Les mer i informasjonsskrivet om diversitet og redundans.

Stamnettet benyttes til å frakte mange ulike trafkktyper. Disse er av ulik kritikalitet for en virksomhet, både av hensyn til tjenestekvalitet og hva som er virksomhetskritisk. I stamnettet tilbyr vi derfor muligheten til å prioritere trafkken i ulike klasser. Dette sikrer at den trafkken som er mest sensitiv for forsinkelser og pakketap, blir prioritert først.Trafikk som er viktig for stamnettets funksjon, vil alltid bli gitt høyeste prioritet i nettet. Les mer i informasjonsskriv om Quality og Service (QoS)

En betalingsterminal fra Nets har ulikt oppsett i Helsenettet enn om den brukes på vanlig internett. Kontroller først at terminalen har kontakt med lokalnettet og at det ikke er brudd på ledninger e.l. Sjekk også om Nets kan ha gjennomført oppdateringer som kan ha endret oppsettet på terminalen.

Sjekkliste for korrekt oppsett på en vanlig Nets-betalingsterminal i Helsenett:

 1. Automatisk tildelt lokal nettverksadresse (fra DHCP) skal fungere med Nets-terminal og anbefales hvis tilgjengelig.
 2. Betalingsterminalen må være satt opp med betalingsaksess – Host IP 193.214.20.211 (ikke VPN).

Et vanlig problem med terminalene er når den er satt opp for vanlig internett med “secure access” (Host IP 91.102.24.142). Dette vil ikke fungere. Vi har sett at noen må kjøre “test” etter at korrekt oppsett er på plass.

Leverandøren av terminalen kan best veilede dersom du har behov for å endre oppsettet, og de kan gjerne ta kontakt med oss i Norsk Helsenett hvis de trenger nærmere forklaringer om oppsettet. Dette er ikke sensitiv informasjon, så denne meldingen kan godt videresendes til leverandørens brukerstøtte, dersom det er behov for det.

Adressen til Norsk Helsenetts NTP-server (Network Time Protocol) er: ntp.nhn.no