Gå til hovedinnhold

Fødselsmeldingssystemet

Fødselsmeldingssystemet er en elektronisk tjeneste som sørger for at meldinger om fødsler ved alle landets sykehus blir formidlet til Skatteetaten, og at tildelte fødselsnummer blir sendt i retur til sykehusene. Her finner du informasjon om løsningen.

Om løsningen

I webløsningen https://fodselsmelding.nhn.no/ kan jordmødrene registrere melding om fødsel og få oversikt over fødsler og tildelte personnummer. Det er også mulig å benytte et fagsystem som er integrert med Fødselsmelding. Helse Sør-Øst og Nord bruker webløsningen og Helse Vest og Helse Midt-Norge benytter fagsystemet Natus som er integrert med Fødselsmelding.

Det er jordmødrene som er primærbrukere og har rettighet til å sende fødselsmeldinger. Personer med funksjon som helsesekretærer kan få lese-rettigheter til webløsningen.

Fødsler som formidles i løsningen blir behandlet automatisk hos Folkeregisteret og de nyfødte får normalt tildelt fødselsnummer i løpet av 12 timer. I løpet av 2020 innføres kobling mot modernisert Folkeregister hos Skatteetaten. Det er forventet at tildelingstid for fødselsnummer da vil bli tilnærmet i sanntid.

Fødselsmeldingsløsningen har også funksjon for automatisk tilbakehenting av tildelte fødselsnummer for oppdatering inn i EPJ (elektronisk pasientjournal) og andre fagsystemer på sykehuset. Denne løsningen er tatt i bruk i Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst, mens Helse Nord ikke har tatt dette i bruk ennå.

Fødselsmeldingsløsningen dekker kun jordmor eller leges meldeplikt til Skatteetaten. Sykehusene melder i tillegg alle fødsler til Medisinsk fødselsregister. Disse to meldingstypene blir ivaretatt av ulike systemer som foreløpig ikke er integrert.

Gå til

Følgende lenke er kun tilgjengelig fra maskiner knyttet til Helsenettet:

Spørsmål og svar

Tilgang til web-versjonen av Fødselsmeldingssystemet administreres i regionen. Nødvendig informasjon må være registret på brukeren i lokal brukerkatalog. Personer som trenger tilgang må bestille dette hos regional brukerstøtte.

For å kunne registrere fødselsmeldinger i webløsningen må man ha en gyldig oppføring som jordmor eller lege i Helsepersonellregisteret (HPR). Oppføringer i Helsepersonellregisteret kan sjekkes av autorisert personell. HPR-nummeret må være oppført på brukeren i lokal brukerkatalog.

Når det mangler fødselsnummer på en enkeltmelding er det naturlig å anta at den har gått til manuell behandling hos Skatt.

Hvis det går mer enn 72 timer uten at fødselsnummer er returnert kan jordmor ta direkte kontakt med Skatteetaten på personregisteret@skatteetaten.no. Oppfølging skjer i arbeidstiden 08-15.

I noen tilfeller når Skatt tar ut melding til manuell behandling, vil den aldri returneres i løsningen, verken i web-oversikt eller servicebus/topic.

Ja, det går fint an å gjøre. Det kan også gjøres selv om barnet allerede har blitt tildelt fødselsnummer (feil sådan) fra Skatt.

Selv om mor (og/eller far) har sperret/hemmelig adresse kan fødselen registreres digitalt som vanlig. Adresseopplysningen kommer fra Personregisteret (kopi av Folkeregisteret), og i tilfeller med sperret adresse er det ikke lagret noen faktiske adresseopplysninger som Fødselsmeldingssystemet har tilgang til. Det betyr at ved et tilfelle med sperret adresse, så vil konfidensialiteten bli ivaretatt gjennom hele meldingskjeden. Ved mottak hos Skatt har de egne rutiner for håndtering av slike meldinger.

Skatt godtar kun registrerte personer med godkjent HPR-nummer ( jordmor eller lege) som innsender av «melding om fødsel». Av den grunn kan ikke forløsende far eller ambulanse personell stå ansvarlig for elektronisk innsending av meldingen.

I følgende tilfeller er det jordmor ved fødeavdelingen/fødestue som skal sende melding om fødsel fra sykehuset: (Jordmoren som dokumenterer fødselen i fødejournal, står også ansvarlig for å sende melding om fødsel.)

  • Pasient (mor) har vært ved sykehuset på ultralyd (registrert i fagsystemet)
  • Ambulansepersonell var tilstede ved fødsel
  • Pasienten og nyfødt kommer inn til fødeavdeling etter fødsel, til sutur, ammehjelp osv.

Hvis det er tvilstilfeller så sender foreldrene fødselsmelding selv på papir.

Fødselsmeldingsløsningen har ikke noe eksplisitt felt for å fylle inn Erkjennelse farskap. Løsningen har kun en maskinell behandling av dette på grunnlag av mors status i Personregisteret. Hvis mor er registrert gift, blir automatisk den mannen mor er gift med ved fødselen registrert som barnets far. I alle andre tilfeller må far erklære farskap. Les mer hos Skatteetaten om Farskap og foreldreansvar.