Du er her: Forside Om oss

Om oss

Mer informasjon om vår virksomhet og helsenettet - den elektroniske samhandlingsarenaen for helse- og omsorgssektoren i Norge.

Norsk Helsenett

Norsk Helsenett AS ble stiftet høsten 2004, med grunnlag i nasjonale helsemyndigheters mål om å etablere et sikret nettverk for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren i Norge, med tilhørende relevante tjenester - helsenettet.

Den 30.oktober 2009 ble Norsk Helsenett AS sin samlede virksomhet med tilhørende eiendeler, rettigheter og forpliktelser, overført til det nye statsforetaket Norsk Helsenett SF. 

I formålsparagrafen for Norsk Helsenett SF står det:

Norsk Helsenett SF skal innenfor rammen av nasjonal IKT-politikk ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastruktur i helse – og omsorgssektoren, og legge til rette for og være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv elektronisk samhandling.

Norsk Helsenett SF skal sørge for at det foreligger en hensiktsmessig og sikker infrastruktur for effektiv samhandling mellom deler av helse – og omsorgstjenestene, og bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til beste for både pasienter og befolkningen for øvrig.

Foretaket skal sørge for nødvendig samordning av infrastrukturtjenestene i helsesektoren og understøtte god kommunikasjon mellom aktørene i helsetjenesten. Disse tjenestene Norsk Helsenett SF er pålagt å utføre skal ivareta viktige hensyn av allmenn økonomisk betydning og på varig basis, jf. EØS-avtalens regler om statstøtte.

Norsk Helsenett SF skal kjenne brukere og sektorens behov, og videre sikre at aktørene i helse – og omsorgssektoren blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av foretakets oppgaver. Dette skal skje gjennom dialog med brukere, nasjonale myndigheter, eier, helseforetak, kommuner, private tilbydere av helsetjenester, IKT-leverandører og andre sentrale interessegrupper innen helse – og omsorgssektoren.

Selskapet har et ikke-økonomisk formål, og har ikke til hensikt å gå med overskudd i større utstrekning enn nødvendig for å sikre en forsvarlig drift.


Eier

Norsk Helsenett SF eies av staten, og eierskapet forvaltes av Helse – og omsorgsdepartementet

Norsk Helsenett AS var eid av de fire regionale helseforetakene (RHF) Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst.

 

Helsenettet - selve samhandlingsarenaen

Norsk Helsenetts plattform for elektronisk samhandling inneholder et kommunikasjonsnettverk og tjenester for elektronisk samhandling. Dette er helsenettet. Ved hjelp av helsenettet kan helseaktørene utveksle viktig informasjon om pasienter når de trenger det - på en sikret måte.

Helsenettet utformes for å ivareta sektorens behov for sikker informasjonsbehandling, og krav til tilstrekkelig konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet er grunnleggende. Infrastrukturen og tjenestene tilpasses også de ulike aktørenes behov for tilgjengelighet og kapasitet.

Norsk Helsenett tilbyr, drifter og videreutvikler dette kommunikasjonsnettverket og samhandlingstjenestene selv eller via tredjepartsleverandører.

Sikkerhet i fokus

Norsk Helsenett har en viktig oppgave i å legge til rette for at pasientinformasjon kan kommuniseres elektronisk på en sikker måte. Sikkerhet er derfor et viktig virksomhetsområde, og vi legger derfor vekt på å fortelle mye om sikkerhet på disse nettsidene. Denne informasjonen finner du her.

Hvor finner du oss?

Vi er lokalisert over hele Norge, med hovedkontor i Trondheim, og avdelingskontor i Oslo og Tromsø. Våre ansatte skal kjennetegnes ved åpenhet, troverdighet, engasjement og ryddighet.

 

Relatert innhold
Side-alternativer